EN

ambiguous {adjektiivi}

volume_up
The current Spanish Government's approach is very ambiguous in this regard.
Tältä osin Espanjan hallituksen nykyinen suhtautumistapa on hyvin epäselvä.
I would argue that the so-called international agreement is at best ambiguous.
Väitän, että niin kutsuttu kansainvälinen sopimus on parhaimmillaankin epäselvä.
It is difficult to ignore the fact that the resolution is disjointed and ambiguous.
On sanottava, että päätöslauselmaesitys on epäyhtenäinen ja epäselvä.
ambiguous (myös: equivocal)
This ambiguous European attitude is at the crux of the problem.
Loppujen lopuksi Euroopan moniselitteinen ajattelu viittaa ongelman ytimeen.
Päätöslauselma on kokonaisuudessaan kuitenkin edelleen moniselitteinen.
The Naïr report on EU Mediterranean policy is more than ambiguous.
(FR) Euroopan Välimeren-politiikkaa koskeva Naïrin mietintö on enemmän kuin moniselitteinen.

Esimerkkejä "ambiguous"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would argue that the so-called international agreement is at best ambiguous.
Väitän, että niin kutsuttu kansainvälinen sopimus on parhaimmillaankin epäselvä.
EnglishThis results, de facto, from the fundamentally ambiguous situation in that area.
Tämä tilanne korostuu entisestäänkin siksi, että olot alueella ovat niin epäselvät.
EnglishFrance’s role has proved ambiguous, as the whole of its African policy now is.
Ranskan asema on osoittautunut epäselväksi samoin kuin sen koko Afrikan-politiikka.
EnglishUnfortunately the report remains more ambiguous and even dangerous on other points.
Valitettavasti mietintö jää epäselväksi ja jopa vaaralliseksi muissa kohdissa.
EnglishIndeed, the precise relationship between the force and NATO remains ambiguous.
Todellakin, täsmällinen suhde näiden joukkojen ja NATOn välillä on epäselvä.
EnglishHowever, some parts of the report remain ambiguous and I cannot support them.
Jotkin mietinnön osat jäävät kuitenkin epäselviksi, enkä voi kannattaa niitä.
EnglishWe will not vote for Amendment No 12 on the burden of proof as it is ambiguous.
Emme kannata monitulkintaista tarkistusta 12, joka koskee todistustaakkaa.
EnglishThe current Spanish Government's approach is very ambiguous in this regard.
Tältä osin Espanjan hallituksen nykyinen suhtautumistapa on hyvin epäselvä.
EnglishThat said, I believe the response provided by the Committee on Budgets is too ambiguous.
Näin ollen budjettivaliokunnan antama vastaus on mielestäni liian kunnianhimoinen.
English6:57 "Some of these verses are definite in meaning," it says, "and others are ambiguous."
6:57 "Jotkut säkeistä ovat ehdottomia," se sanoo, "toiset taas monimerkityksisiä.
EnglishThe regulations governing subsidies must therefore be made clearer and less ambiguous.
Siksi tukia koskevat säännökset on tehtävä selvemmiksi ja vähemmän moniselitteisiksi.
EnglishThese exceptions had been worded in an ambiguous manner and were open to interpretation.
Nämä poikkeukset oli muotoiltu epäselvästi, ja ne jättivät tilaa tulkinnalle.
EnglishMr President, the Lisbon process was unclear and ambiguous right from the beginning.
Arvoisa puhemies, Lissabonin prosessi oli epäselvä ja kaksiselitteinen jo alusta alkaen.
EnglishHowever, as a result of compromises, paragraph 8 has become too ambiguous and non-committal.
Kompromissien vuoksi 8 kohdasta tuli kuitenkin liian epämääräinen ja varovainen.
EnglishThirdly, this report is ambiguous and implicitly accepts the Commission’s proposal.
Kolmanneksi tämä mietintö on epäselvä, ja siinä hyväksytään epäsuorasti komission ehdotus.
EnglishMadam President, Commissioner, this report sends out an ambiguous signal.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tästä mietinnöstä saa ristiriitaisen kuvan.
EnglishThe introduction of one system would give the currently ambiguous system a dose of clarity.
Yhden järjestelmän soveltaminen selkeyttäisi nykyistä epäselvää järjestelmää.
EnglishIt is difficult to ignore the fact that the resolution is disjointed and ambiguous.
On sanottava, että päätöslauselmaesitys on epäyhtenäinen ja epäselvä.
EnglishBecause, in spite of everything, this whole instrument is still remarkably ambiguous.
Koska tämä koko väline on kaikesta huolimatta edelleen erittäin sekava.
EnglishAs a result, we now have a text which contains too many ambiguous passages and gaps.
Niinpä meillä on nyt teksti, joka sisältää liian monta epäselvää kappaletta ja aukkokohtaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ambiguous":

ambiguous
English
ambiguity