"ambient" - Suomenkielinen käännös

EN

"ambient" suomeksi

FI

"ambient-" englanniksi

EN
EN
EN

ambient {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
ambient (myös: enfolding)
From a technical point of view, Directive 96/62 defines ambient air as 'outdoor air' only.
Direktiivissä 96/62 ympäröivä ilma määritellään ainoastaan " ulkoilmaksi" .
6:54 Ambient luminescence is something very different.
6:54 Ympäröivä luminenssi on jotakin aivan erilaista.
2. Musiikki
ambient
The 'Ambient assisted living' joint programme will help to tackle these challenges and exploit the opportunities.
Tietotekniikka-avusteista asumista (Ambient assisted living, AAL) koskeva yhteinen ohjelma auttaa kohtaamaan näitä haasteita ja hyödyntämään mahdollisuuksia.
The programme is entitled 'Ambient Assisted Living', and seeks to obtain synergies in terms of management and financial resources.
Ohjelman nimi on ”tietotekniikka-avusteinen asuminen” (Ambient Assisted Living) ja sillä pyritään saavuttamaan synergioita hallinto- ja rahoitusresurssien käytössä.
FI

ambient- {adjektiivi}

volume_up
1. Musiikki
ambient- (myös: ambient-musiikki)
Tietotekniikka-avusteista asumista (Ambient assisted living, AAL) koskeva yhteinen ohjelma auttaa kohtaamaan näitä haasteita ja hyödyntämään mahdollisuuksia.
The 'Ambient assisted living' joint programme will help to tackle these challenges and exploit the opportunities.
Ohjelman nimi on ”tietotekniikka-avusteinen asuminen” (Ambient Assisted Living) ja sillä pyritään saavuttamaan synergioita hallinto- ja rahoitusresurssien käytössä.
The programme is entitled 'Ambient Assisted Living', and seeks to obtain synergies in terms of management and financial resources.

Esimerkkejä "ambient"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is, however, considered in a new Commission proposal on ambient air quality.
Tätä asiaa käsitellään kuitenkin komission uudessa ehdotuksessa ilmanlaadusta.
EnglishAttention also needs to be paid to techniques which improve ambient air quality.
Huomiota onkin kiinnitettävä myös ilmanlaatua parantavien tekniikoiden edistämiseen.
EnglishFirstly, the pollution of ambient air has fallen drastically in recent decades.
Ensinnäkin se, että ilmansaasteiden määrä on vähentynyt viime vuosikymmeninä jyrkästi.
EnglishThe proposal sets target values and long-term objectives for ozone in ambient air.
Ehdotuksessa määritellään tavoitearvot ja pitkän aikavälin tavoitteet ilman otsonille.
EnglishJust take the ambient temperature in this chamber, which borders on a health risk.
Esimerkiksi tämän parlamentin huoneenlämpö on lähestulkoon terveysriski.
EnglishThe quality of ambient air is not improved merely by mapping out pollution.
Ilman laatua ei voida parantaa vain laatimalla selvityksiä pilaantumisesta.
EnglishThis week, we are voting on reports on improving the ambient air quality.
Tällä viikolla äänestämme ilman laadun parantamista koskevista mietinnöistä.
EnglishFrom a technical point of view, Directive 96/62 defines ambient air as 'outdoor air' only.
Direktiivissä 96/62 ympäröivä ilma määritellään ainoastaan " ulkoilmaksi" .
EnglishExcess ozone in the ambient air gives rise to substantial risks and health problems.
Ilmassa olevan otsonin liian suuri määrä aiheuttaa vakavia riskejä ja ongelmia terveydelle.
EnglishAmbient air quality is a vital factor in the health and quality of life of Europe’s citizens.
Ilmanlaatu on keskeinen tekijä EU:n kansalaisten terveyden ja elämänlaadun kannalta.
EnglishIt sets long-term objectives and interim target values for ozone in ambient air.
Direktiivissä asetetaan ilman otsonipitoisuuksille pitkän aikavälin tavoitteita ja välitavoitteita.
EnglishFollowing lengthy negotiations, an agreement on ambient air quality has been achieved at long last.
Pitkällisten neuvottelujen jälkeen ilmanlaadusta on vihdoin päästy sopimukseen.
EnglishThe Commission has promised to propose measures at European Union level to improve ambient air.
Komissio on luvannut ehdottaa Euroopan unionin toimia, joilla parannetaan ilmanlaatua.
EnglishThe new Directive on ambient air quality is an improvement on the old.
Uusi ilmanlaatudirektiivi on vanhan direktiivin parannettu versio.
EnglishImproving the quality of our ambient air remains a major challenge to be addressed.
Ilmanlaadun parantaminen on meille edelleen suuri haaste.
EnglishThe Directive on ambient air quality needs to be revised if we are to tackle pollution more effectively.
Ilmanlaatudirektiiviä on tarkistettava, jotta voisimme puuttua saasteisiin tehokkaammin.
EnglishThe directive will therefore provide a benchmark for the levels of ozone in ambient air.
Direktiivistä tulee siis ilman otsonitasojen mittapuu.
EnglishAir pollution: ambient air quality and cleaner air for Europe (debate)
Ilmanlaatu ja sen parantaminen Euroopassa (keskustelu)
EnglishAir pollution: ambient air quality and cleaner air for Europe (vote)
Ilmanlaatu ja sen parantaminen Euroopassa(äänestys)
EnglishOne of the main elements of the strategy is the proposed review of current legislation on ambient air quality.
Strategian yksi tärkeimmistä osista on nykyisen ilmanlaatulainsäädännön tarkistamista koskeva ehdotus.