EN

amalgam {substantiivi}

volume_up
1. Geologia
amalgam
Dental amalgam, which is discharged in the course of dental surgery and from crematoria, is a significant source of mercury emissions.
Hampaiden paikoissa käytettävä amalgaami, jota vapautuu hammaskirurgiassa ja krematorioissa, on merkittävä elohopeapäästöjen lähde.

Esimerkkejä "amalgam"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.
Komission kaksi asiantuntijapaneelia arvioivat amalgaamin edelleen turvalliseksi.
EnglishThis makes it necessary for dental amalgam waste to be properly disposed of.
Tästä syystä hampaiden amalgaamipaikoista syntyvä jäte on hävitettävä asianmukaisella tavalla.
EnglishThe use of mercury in dental amalgam is a live issue.
Elohopean käyttö hampaiden amalgaamipaikoissa on mielenkiintoinen kysymys.
EnglishAt the same time, the evidence concerning the harmful effects of amalgam is both unclear and incomplete.
Myös amalgaamin haittavaikutuksia koskevat todisteet ovat sekä epäselviä että vaillinaisia.
EnglishIndeed, for once, the usual amalgam of 'racism' and 'control of immigration' was carefully avoided.
Kerrankin on huolellisesti vältetty tavanomainen rasismin ja siirtolaisuuden hallinnan yhdistäminen.
EnglishThe report by my fellow Member Mr Papadimoulis mentions dental amalgam as one of the sources of mercury supplies in Europe.
Kollegani Dimitrios Papadimoulisin mietinnössä mainitaan hammasamalgaami yhtenä elohopean lähteistä Euroopassa.
EnglishWe no longer use thermometers containing mercury, and amalgam is generally not used for repairing our teeth.
Kotimaassani ei käytetä enää kuumemittareita, joissa on elohopeaa, eikä hampaiden paikkaamisessa käytetä enää yleensä amalgaamia.
EnglishIt is an amalgam of assumptions and suspicions fudged together by the green movement as a universal panacea.
Korvaamisperiaate on oletuksista ja epäilyistä koostuva seos, jonka vihreä liike on sekoittanut yleispäteväksi patenttilääkkeeksi.
EnglishThe association agreements with Algeria, for example, are a good illustration of this amalgam of terrorism and immigration.
Assosiaatiosopimukset esimerkiksi Algerian kanssa havainnollistavat hyvin tätä terrorismin ja maahanmuuton yhdistelmää.
EnglishMercury has also been used successfully, and without major health implications, in dentistry in the form of amalgam fillings.
Elohopeaa on käytetty myös menestyksekkäästi ja ilman suuria terveydellisiä seuraamuksia hammashoidon alalla amalgaamipaikoissa.
EnglishDental amalgam, which is discharged in the course of dental surgery and from crematoria, is a significant source of mercury emissions.
Hampaiden paikoissa käytettävä amalgaami, jota vapautuu hammaskirurgiassa ja krematorioissa, on merkittävä elohopeapäästöjen lähde.
EnglishWe should certainly improve the disposal of amalgam waste in dentistry departments, but we should not ban dentists from using mercury.
Meidän olisi tietenkin parannettava amalgaamijätteen hävittämistä hammashoitolaitoksissa, mutta emme saisi kieltää hammaslääkäreitä käyttämästä elohopeaa.
EnglishLike yourself, I'm a complex amalgam of positive and negative personality traits that emerge or not, depending on the circumstances."
"Kuten sinä, olen monimutkainen seos" "positiivisia ja negatiivisia persoonallisuuden piirteitä," "jotka joko tulevat esille tai eivät, riippuen tilanteesta."
EnglishAmalgam waste containing 50% mercury is generated during the processing of dental amalgam and its application, in the process of removing original fillings, during cremation of the deceased.
Puolet elohopeaa sisältävää amalgaamijätettä muodostuu hammasamalgaamin käsittelyssä ja käytössä, alkuperäisten paikkojen poistamisessa, vainajien tuhkaamisessa.
EnglishAs dental fillings made from materials other than amalgam are three times more expensive, their application would impose an unreasonable burden on health insurance companies.
Koska muusta kuin amalgaamista tehdyt hampaiden täyteaineet ovat kolme kertaa kalliimpia, niiden käyttäminen aiheuttaisi sairausvakuutusyhtiöille kohtuuttoman suuria kustannuksia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "amalgam":

amalgam
amalgamation