"Althea" - Suomenkielinen käännös

EN

"Althea" suomeksi

FI
EN

Althea {substantiivi}

volume_up
Althea

Esimerkkejä "Althea"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe EU must ensure that ALTHEA troops respect human rights in all their aspects.
EU:n on varmistettava, että Althea-joukot kunnioittavat kaikilta osin ihmisoikeuksia.
EnglishOperation ALTHEA will be an EU-led operation, with the use of NATO assets and capabilities.
Althea-operaatio on EU-johtoinen operaatio, jossa hyödynnetään Naton kapasiteettia.
EnglishALTHEA is an important test of the European Union’s ambitions in the defence field.
Althea-operaatio on merkittävä koe Euroopan unionin kunnianhimoisille tavoitteille puolustusalalla.
EnglishIf anything, the ALTHEA mission is something for Europe to be modest about.
Althea-operaatio on Euroopan kannalta todella vaatimaton.
EnglishThe EU's first military crisis management operation, Operation ALTHEA, will start on 2 December.
EU:n ensimmäinen sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio, Althea-operaatio käynnistyy 2. joulukuuta.
EnglishCooperation between ALTHEA and NATO is therefore also being put to the test.
Myös Althean ja Naton yhteistyötä siis testataan.
EnglishOn the subject of the future of the EUFOR-Althea military operation, we cannot extend it indefinitely.
Emme voi jatkaa Euforin Althea-operaatiota loputtomasti.
EnglishAll the EU Member States currently contributing to SFOR will continue their contributions in ALTHEA.
Kaikki tällä hetkellä SFOR-operaatioon osallistuvat EU:n jäsenvaltiot osallistuvat myös Althea-operaatioon.
English   The next item is Council and Commission statements on the ALTHEA mission in Bosnia Herzegovina.
   Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Althea-operaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa.
EnglishIn Bosnia, we have adjusted ALTHEA as the situation has stabilised and developed a training programme.
Bosniassa olemme mukauttaneet Althea-operaatiota, sillä tilanne on vakautunut, ja kehittäneet koulutusohjelmaa.
EnglishThis can be used for both NATO and Operation ALTHEA.
Se on sekä Naton että Althea-operaation käytettävissä.
EnglishALTHEA has the same solid mandate, which, as we see it, is the best possible guarantee of our soldiers’ safety.
Se perustuu samaan vankkaan toimeksiantoon, joka nähdäksemme on paras tae sotilaidemme turvallisuudelle.
EnglishThe preparations for the deployment of Operation ALTHEA after SFOR leaves Bosnia and Herzegovina are well advanced.
Althea-operaatioon siirtyminen SFOR-operaation päättyessä Bosnia ja Hertsegovinassa on edistynyt hyvin.
EnglishOperation 'Althea' is working successfully and three other ongoing missions are examples of solid progress.
Operaatio Althea toimii hienosti, ja kolme muuta käynnissä olevaa operaatiota ovat esimerkkejä varmasta edistymisestä.
EnglishHowever, ALTHEA is not just an EU operation.
EnglishI voted in favour of the motion for a resolution on the ALTHEA military operation in Bosnia and Herzegovina B6-0162/2004.
   . Kannatin päätöslauselmaesitystä "Althea"-sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa (B6-0162/2004).
EnglishI hope the reforms of the defence and police apparatus, one of the key tasks of ALTHEA, will also bear fruit in that field.
Toivon puolustus- ja poliisikoneiston uudistusten, jotka ovat keskeisiä toimia Althea-operaatiossa, myös tuottavan tuloksia tällä alalla.
EnglishSecondly, I asked you whether you are considering phasing out the name ALTHEA, which is a terrible word and has caused problems in the region.
Kysyin teiltä myös, harkitsetteko Althea-nimestä luopumista, sillä nimi on kauhea ja on aiheuttanut ongelmia alueella.
EnglishWith ALTHEA, we are contributing to the security and stability of Bosnia and Herzegovina, which is important to the reforms in that country.
Althea-operaatiolla edistämme omalta osaltamme Bosnia ja Hetzegovinan turvallisuutta ja vakautta, joita valtion uudistukset edellyttävät.
EnglishI feel that the ALTHEA operation must strengthen the EU’s global approach towards Bosnia and Herzegovina and support progress in the country.
Althea-operaatiolla on mielestäni vahvistettava EU:n kokonaisvaltaista lähestymistapaa Bosnia ja Hertsegovinaan sekä tuettava maan kehitystä.