EN

alternatives {monikko}

volume_up
alternatives (myös: choices)
These are the alternatives that will be weighed at the AGENDA 2000 talks.
Nämä vaihtoehdot tulevat punnittaviksi Agenda 2000 -neuvotteluissa.
I do not believe that either of these alternatives recommends itself.
Uskon, että nämä vaihtoehdot osoittautuvat itsestään mahdottomiksi.
These are the alternatives: I ask the honourable Members to chose progress.
Nämä ovat vaihtoehdot: pyydän arvoisia jäseniä valitsemaan edistyksen.

Esimerkkejä "alternatives"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere are alternatives and the only way we will achieve them is to impose a ban.
Vaihtoehtoja on, ja ainoa keino niiden käyttöön ottamiseksi on asettaa kielto.
EnglishThe approach to this subject is not correct either and there are alternatives.
Hyväksytty lähestymistapa ei ole tältäkään osin oikea, ja vaihtoehtoja riittää.
EnglishMoreover, how can the Commission say that there are alternatives to spring hunting?
Lisäksi, miten komissio voi väittää, että kevätmetsästykselle olisi vaihtoehtoja?
EnglishThese alternatives to cadmium are what we really need, and they already exist.
Näitä vaihtoehtoja kadmiumille me nimenomaan tarvitsemme, ja niitä on jo olemassa.
EnglishYou have to say, ‘the opt-out is wrong, but here are the alternatives to it’.
Teidän on sanottava: "  järjestelmä on huono, mutta tässä on sille vaihtoehtoja."
EnglishFurthermore, there is technically no need for azo dyes because alternatives exist.
Atsoväriaineita ei myöskään tarvita teknisesti, koska niille on vaihtoehtoja.
EnglishThis will include substances where there are few or even no recognised alternatives.
Näihin kuuluu aineet, joilla on vähän tai ei ollenkaan tunnettuja vaihtoehtoja.
EnglishThat company has shown that it is possible to develop alternatives that work.
Tämä yritys on osoittanut, että toimivia vaihtoehtoja on mahdollista kehittää.
EnglishExperience in those countries has shown that there are alternatives to these gases.
Kokemus näissä maissa on osoittanut, että kyseisille kaasuille löytyy vaihtoehtoja.
EnglishIt is becoming ever more clear to us that this Europe of ours needs real alternatives.
Voimme havaita yhä selvemmin, että Euroopassa tarvitaan todellisia vaihtoehtoja.
EnglishAnd it can be done, given the rapidly growing number of alternatives available.
Koska käytössä olevat vaihtoehdot ovat lisääntyneet nopeasti, se on myös mahdollista.
EnglishIn my view there are only worse alternatives to this strategy of stabilisation.
Minun nähdäkseni tälle vakautusstrategialle on vain huonompia vaihtoehtoja.
EnglishThis is absolutely essential and there are no alternatives to that reality.
Tämä on aivan välttämätöntä, eikä tälle todellisuudelle ole muita vaihtoehtoja.
EnglishThere are other alternatives, in particular techniques involving adult stem cells.
On olemassa muita vaihtoehtoja, eritoten aikuisen kantasoluja hyödyntäviä menetelmiä.
EnglishMoreover, the alternatives to nickel cadmium batteries appear to be far superior.
Lisäksi nikkeli-kadmium-paristojen ja -akkujen vaihtoehdot ovat paljon näitä parempia.
EnglishWe know that there are alternatives, so it is a question of coming up with the goods.
Tiedämme, että vaihtoehtoja on, joten nyt on ryhdyttävä lunastamaan lupauksia.
EnglishOne reason is that more and more people are so painfully aware of the alternatives.
Yksi syy on se, että yhä useammat ihmiset ovat piinallisen tietoisia vaihtoehdoista.
EnglishPatent holders must allow the production of generic alternatives in poorer countries.
Patentinhaltijoiden on hyväksyttävä rinnakkaislääkkeiden tuotanto köyhissä maissa.
EnglishSubstances of concern will also increasingly be replaced by safer alternatives.
Huolta aiheuttavia aineita korvataan myös yhä enemmän turvallisemmilla vaihtoehdoilla.
EnglishWe need to make use of the risk of crisis by looking for new alternatives.
Meidän on hyödynnettävä kriisiä koskevaa riskiä uusien vaihtoehtojen etsimiseksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alternate":

alternate
alternative
alternatively