"also known as" - Suomenkielinen käännös

EN

"also known as" suomeksi

EN

also known as {adverbi}

volume_up
1. "aka"
also known as
Gas hydrates, also known as 'flammable ice', are in great abundance in the Black Sea.
Kaasuhydraatteja, jotka tunnetaan myös "palavana jäänä", on runsaasti Mustallamerellä.
In addition, provisions on pedestrian protection will now also apply to off-road vehicles, also known as SUVs.
Lisäksi jalankulkijoiden suojelua koskevia määräyksiä sovelletaan nyt myös maastoajoneuvoihin, joka tunnetaan myös kaupunkimaastureina.
That is described in Article 3(2)(b) of Directive 96/71/EC, also known as the Posting of Workers Directive.
Asia on kuvattu direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, joka direktiivi tunnetaan myös lähetettyjä työntekijöitä koskevana direktiivinä.
2. "abbreviated as aka"
also known as

Esimerkkejä "also known as"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is also known that Mr Brok did not pay this money and was caught for that mistake.
Tiedämme myös, ettei jäsen Brok maksanut tätä summaa ja jäi kiinni virheestään.
EnglishIt is also known about in Tunisia, both by the authorities and the people.
Se tiedetään myös Tunisiassa, sen tietävät niin viranomaiset kuin kansalaisetkin.
EnglishIt was all due to this woman, Sister Mary Marastela, also known as my mom.
Se johtuu tästä naisesta, Sisar Mary Marastelasta, joka sattuu olemaan myös äitini.
EnglishGas hydrates, also known as 'flammable ice', are in great abundance in the Black Sea.
Kaasuhydraatteja, jotka tunnetaan myös "palavana jäänä", on runsaasti Mustallamerellä.
EnglishIt is also known as part-time work.
Toiseksi mietinnössä puhutaan epätyypillisestä työstä, jota kutsutaan myös osa-aikatyöksi.
EnglishMonitors add-on programs (also known as software utilities) for Windows.
Valvoo Windowsin lisäosa-ohjelmia, joita kutsutaan myös apuohjelmiksi.
EnglishA description of virtual memory use (also known as paging file use).
Näennäismuistin käytön (kutsutaan myös sivutustiedoston käytöksi) kuvaus.
EnglishThe infrared remote control cable, also known as an IR blaster, might not be connected.
Infrapunakaukosäätimen kaapelia (IR-kaapeli) ei ole ehkä liitetty.
EnglishThis could particularly benefit the CO2-problem, also known as the greenhouse problem.
Siitä voi olla suurta hyötyä erityisesti hiilidioksidiongelman eli kasvihuonekaasujen torjunnassa.
EnglishYour invoices will be in the Portable Document Format, also known as the PDF file format.
Laskusi ovat PDF (Portable Document Format) -tiedostomuodossa.
EnglishThe Cologne Summit reached a decision on the Secretary-General, also known as the High Representative.
Kölnin huippukokouksessa päätettiin pääsihteeristä, niin sanotusta korkeasta edustajasta.
EnglishIt is also known that there is no unanimity within the Council.
Tiedetään myös, että neuvostossa ei olla asiasta yksimielisiä.
EnglishWe have also known for a few days now that there are dioxin chickens.
Muutama päivä sitten kuulimme lisäksi dioksiinikanoista.
EnglishFeeds, also known as RSS feeds, contain frequently updated content published by a website.
Syötteet, joita kutsutaan myös RSS-syötteiksi, sisältävät jatkuvasti päivitettyä sivuston julkaisemaa sisältöä.
EnglishA description of virtual memory (also known as paging file) use.
Näennäismuistin (eli sivutustiedoston) käytön kuvaus.
EnglishITS, as intelligent transport is also known, is therefore a generic term covering many different things.
Älykkäät liikennejärjestelmät eli ITS on siis yleisluonteinen termi, joka kattaa monia eri asioita.
EnglishIt is also known that citizens have complained to the Ombudsman about this administrative defect.
Tiedossahan on myös, että kansalaiset ovat kannelleet oikeusasiamiehelle tästä hallinnollisesta epäkohdasta.
EnglishThe Netherlands, however, is also known for its minor crops, including tulips, onions and chicory.
Alankomaat tunnetaan kuitenkin myös vähän viljellyistä viljelykasveista, kuten tulppaaneista, sipuleista ja sikurista.
EnglishHis Holiness is the spiritual leader of the Sant Nirankari Mission, also known as the Universal Brotherhood.
Hänen pyhyytensä on myös Yleismaailmallisena veljeskuntana tunnetun Sant Nirankari -liikkeen hengellinen johtaja.
EnglishOr, insert your smart card (also known as a security card), enter your smart card PIN and press Enter.
Voit myös vaihtoehtoisesti käyttää älykorttia (suojauskorttia), syöttää älykortin PIN-koodin ja painaa Enter-näppäintä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "also known as":

also known as

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "also known as" suomeksi

known adjektiivi
Finnish
also adverbi
Finnish
as konjunktio
as adverbi