"also" - Suomenkielinen käännös

EN

"also" suomeksi

FI
FI

"see also kovis" englanniksi

EN
EN

also {adverbi}

volume_up
also (myös: too, as well)
I would also like to thank Parliament, because it also has possibilities.
Haluan kiittää myös parlamenttia, koska sillä on myös omat mahdollisuutensa.
This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.
Se on myös periaatekysymys, ei vain itävaltalaisille vaan myös eurooppalaisille.
The Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements.
Komissio myöntää myös, että jäljitettävyys on myös parannuksia edellyttävä asia.
also (myös: too, as well)
One specific aspect, and this also costs the EU a great deal of money, is Lithuanian energy policy.
Liettualle tyypillisenä seikkana, johon EU:kin käyttää paljon rahaa, haluaisin korostaa Liettuan energiapolitiikkaa.
Luulen valtioiden saavan myönteisen arvion komissiolta vuonna 2010, kuten komission jäsen Barrot'kin on todennut.
The USA also had to grant aid to its producers to the tune of USD 8 billion, so that farmers would not go bankrupt.
USA: kin joutui myöntämään tuottajilleen kahdeksan miljardin USA: n dollarin tuen, jotta viljelijät eivät joutuisi konkurssiin.
FI

see also kovis {adjektiivi}

volume_up
see also kovis (myös: kova, ankara, hankala, sitkeä)

Esimerkkejä "also"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLook, it is your right to act as you choose, but it is also your responsibility.
Teillä on oikeus toimia valintanne mukaan, mutta joudutte siitä myös vastuuseen.
EnglishAt the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
Julkistamme myös uuden audiovisuaalialaa koskevan strategian ensi vuoden alussa.
EnglishIn modern vehicle cockpits, however, there is also a danger of sensory overload.
Nykyaikaisten ajoneuvojen ohjaamossa on kuitenkin vaarana sensorin ylikuormitus.
EnglishFortunately, it also contains powerful incentives for electrical or hybrid cars.
Sopimus sisältää onneksi myös voimakkaita kannustimia sähkö- ja hybridiautoille.
EnglishThis is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.
Se on myös periaatekysymys, ei vain itävaltalaisille vaan myös eurooppalaisille.
EnglishThanks also go to our friends in the Socialist Group in the European Parliament.
Kiitos myös ystävillemme Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisessa ryhmässä.
EnglishWhen all these issues have been addressed, we will also have to budget for them.
Kun kaikkia näitä kysymyksiä on käsitelty, niihin on myös varattava määrärahoja.
EnglishWe must also make sure that the environmentally harmful subsidies are abolished.
Meidän on lisäksi varmistettava, että ympäristöä vahingoittavat tuet poistetaan.
EnglishProduction must also be geared towards sustainable and high-quality development.
Lisäksi tuotantoa on ohjattava kestävän ja korkealuokkaisen kehityksen suuntaan.
EnglishReference has been made to the Balkans, and that is also a positive development.
Myös Balkanin alue on mainittu, ja sielläkin on tapahtunut myönteistä kehitystä.
EnglishI would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
Lisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
EnglishThe Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
Lissabonin sopimuksessa myös vahvistetaan oikeusperusta humanitaariselle avulle.
EnglishThe Commission is also suggesting that Member States cooperate on these aspects.
Komissio ehdottaa myös, että jäsenvaltiot tekisivät yhteistyötä näissä asioissa.
EnglishMr Wijsenbeek could also be answered in writing without us hearing his question.
Myös herra Wijsenbeekille voidaan vastata kirjallisesti kuuntelematta kysymystä.
EnglishThe report also lays out a large number of principles and jointly agreed routes.
Mietinnössä esitetään monia periaatteita ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja.
EnglishMoldovan society also varies according to the nationality held by its residents.
Moldovan yhteiskunnassa on myös sen asukkaiden kansallisuuteen perustuvia eroja.
EnglishPerhaps we should also mention that after that the Ioannina compromise was made.
Ehkä on myös syytä todeta, että sen jälkeen on tehty myös Ioanninan kompromissi.
EnglishThe EU should also be actively involved in environment and energy policy issues.
EU: n tulee toimia aktiivisesti ympäristö- ja energiapoliittisissa kysymyksissä.
EnglishBut while we can accept that principle, we must also have sufficient guarantees.
Jos meidän on hyväksyttävä tämä periaate, sen ehtona on oltava riittävät takuut.
EnglishWe would not only support you in doing so but would also encourage you to do so.
Emme halua ainoastaan tukea teitä siinä vaan myös rohkaista teitä tekemään niin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "also":

also
also-ran
English
also known as