"alongside" - Suomenkielinen käännös

EN

"alongside" suomeksi

EN

alongside {adverbi}

volume_up
alongside (myös: together)
We need strong Community instruments working alongside the instruments of the CFSP.
Tarvitsemme vahvoja yhteisön välineitä yhdessä YUTP:n välineiden kanssa.
Alongside Piet Dankert we have been working to try to make sure that takes place.
Olemme työskennelleet yhdessä Piet Dankertin kanssa varmistaaksemme, että näin tapahtuu.
This statement will also be published in the Official Journal, alongside the legislative proposal.
Lausuma julkaistaan myös virallisessa lehdessä yhdessä lainsäädäntöehdotuksen kanssa.
alongside (myös: next to, by)
For a very long time, there has been talk of the European pillar alongside the American one.
Jo kauan on puhuttu Euroopan pilarista Amerikan pilarin vieressä.
On page 11, my name should be alongside Mr Macartney's as abstaining in the roll-call vote.
Sivulla 11 nimeni pitäisi olla herra Macartneyn nimen vieressä nimenhuutoäänestyksestä pidättäytymisestä.
To manage your collection of books and files, select the Menu icon located alongside any item in your collection.
Hallinnoi kirja- ja tiedostokokoelmaasi valitsemalla minkä tahansa kokoelmasi kohteen vieressä oleva valikkokuvake.

Esimerkkejä "alongside"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFrom now on the new entrants will fight alongside us for the future of the Union.
Uudet jäsenet taistelevat tästä lähin rinnallamme unionin tulevaisuuden hyväksi.
EnglishMy group also places question marks alongside two specific Commission proposals.
Komission kaksi konkreettista ehdotusta herättävät myös kysymyksiä ryhmässäni.
EnglishAlongside positive points, there are also a few negative points to be identified.
Myönteisten seikkojen ohella voidaan havaita myös joitakin kielteisiä seikkoja.
EnglishWe must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy.
Meidän on arvioitava niiden etuja ja heikkouksia muiden energialähteiden rinnalla.
EnglishIt was interesting, alongside our version of history, to hear the Spanish version.
Oli kiinnostavaa kuulla oman historianversiomme rinnalla espanjalainen versio.
EnglishAlongside this we want to conclude a multilateral agreement in the Doha Round.
Samaan aikaan halutaan tehdä monenvälinen sopimus Doha-kierroksen puitteissa.
EnglishIt is a particular pleasure for me to be speaking alongside President Barroso.
Erityinen kunnia minulle on puhua komission puheenjohtajan Barroson rinnalla.
EnglishNaturally, we hope that the entire donor community will stand alongside us.
Toivomme luonnollisesti, että koko kansainvälinen rahoittajayhteisö tukee meitä.
EnglishWe stand alongside all those who are resolutely promoting the reduction of emissions.
Seisomme kaikkien niiden rinnalla, jotka päättäväisesti ajavat päästövähennyksiä.
EnglishWe are fighting alongside the people of Europe to put a stop to more imperialist wars.
Taistelemme Euroopan kansalaisten rinnalla lopettaaksemme imperialistiset sodat.
EnglishIt places education alongside trade as key to the development of the continent.
Koulutus on siinä kaupan rinnalla keskeisessä asemassa Afrikan mantereen kehityksessä.
Englishof a "United States of Europe" having an important role as a world power alongside
lopputavoitteen "Euroopan Yhdysvalloista" ja sen vahvasta roolista Amerikan
EnglishAlongside state assistance, civil society organisations play a very important role.
Valtionavun ohella kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat tärkeässä asemassa.
EnglishIt would be good if a second track were opened alongside the ratification track.
Olisi hyvä käynnistää toinenkin prosessi ratifioimisprosessin rinnalle.
EnglishAlongside this, the free exchange of services also impacts on the developing countries.
Tämän ohella myös palvelukaupan vapautumisella on vaikutuksensa kehitysmaihin.
EnglishAlongside Piet Dankert we have been working to try to make sure that takes place.
Olemme työskennelleet yhdessä Piet Dankertin kanssa varmistaaksemme, että näin tapahtuu.
EnglishResearch should be carried out with existing mechanisms alongside the setting-up of ITER.
Tutkimusta on toteutettava nykyisillä mekanismeilla ITERin perustamisen ohella.
EnglishIn March, that flag was raised alongside our white, red and white national flag.
Maaliskuussa tuo lippu nostettiin maamme punavalkoisen lipun rinnalle.
EnglishAs Europeans we must fight alongside them for their right to a better life.
Eurooppalaisina meidän on taisteltava heidän rinnallaan oikeudesta parempaan elämään.
EnglishWe need strong Community instruments working alongside the instruments of the CFSP.
Tarvitsemme vahvoja yhteisön välineitä yhdessä YUTP:n välineiden kanssa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alongside":

alongside
English