"to allow" - Suomenkielinen käännös

EN

"to allow" suomeksi

EN to allow
volume_up
[allowed|allowed] {verbi}

1. yleinen

What would be best is to allow regional and local players to develop the ports.
Alueellisten ja paikallisten toimijoiden olisi parasta antaa kehittää satamia.
At the same time, we should not allow the cohesion policy to be fragmented.
Emme saisi kuitenkaan samalla antaa koheesiopolitiikan hajaantua.
We must not allow them to become the victim of pressure from the United States.
Emme saa antaa kyseisten maiden joutua Yhdysvaltojen painostuksen uhreiksi.
I think that the President should not allow such language to be used in future.
Mielestäni puheenjohtajan ei pitäisi sallia tällaisen kielen käyttöä jatkossa.
Under no circumstances can we therefore allow such prisons to exist in Europe.
Tällaisia vankiloita ei siis missään tapauksessa voida sallia Euroopan maaperällä.
To allow unrated sites to be viewed, follow the steps below.
Jos haluat sallia luokittelemattomien sivustojen tarkastelun, toimi seuraavasti.
Our task as regulators is to allow that dynamism, that innovation, to continue.
Tehtävämme lainsäätäjänä on mahdollistaa dynaamisuuden ja innovoinnin jatkuminen.
By raising working standards, its effect will be to allow fairer competition.
Sopimus parantaa työoloja ja mahdollistaa siten oikeudenmukaisemman kilpailun.
It will allow competition to be strengthened and the labour markets to be opened up.
Se mahdollistaa kilpailun lisäämisen ja työmarkkinoiden avaamisen.
We wanted to allow sufficient time to have a thorough investigation and make sure there was an avoidance of errors.
Halusimme varata riittävästi aikaa perusteellista tutkimusta varten ja varmistaa, että virheet vältetään.
If we say 'Compulsory - full stop' , this means that we must allow the Member States the necessary period of grace.
Kun sanomme pakollinen - piste, silloin se tarkoittaa, että meidän täytyy varata jäsenmaille riittävästi aikaa.
Varaa lataukselle tarpeeksi aikaa.
On top of this, it is also being discussed whether rich countries should be allowed to carry over unused emissions allowances from previous years.
Tämän lisäksi keskustellaan myös siitä, pitäisikö rikkaille maille antaa lupa siirtää edellisvuosina käyttämättömiä päästöoikeuksia.
I also believe that Mr Sharif should be allowed to return to the country and campaign if he so wishes, and again have his security guaranteed.
Uskon myös, että Sharifille pitäisi antaa lupa palata maahan ja halutessaan kampanjoida, ja hänenkin turvallisuutensa pitäisi taata
to allow (myös: to book)
to allow

2. virallinen

And the European Parliament must not allow itself to be drawn into taking sides.
Euroopan parlamentin ei pidä hyväksyä yksipuolisia julistuksia.
We cannot allow a situation in which the Dalai Lama's name is linked with terrorism.
Emme voi hyväksyä sitä, että Dalai-laman nimi yhdistetään terrorismiin.
The European Parliament cannot allow the decapitation of the European sugar industry.
Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä unionin sokeriteollisuudelle annettua kuolemantuomiota.
The President is entitled to allow an MEP to ask a question of the Commission.
Puhemiehellä on oikeus myöntää parlamentin jäsenelle tilaisuus esittää komissiolle kysymys.
We cannot allow exceptions for particular persons or events.
Emme voi myöntää poikkeuksia erityisille henkilöille tai tapahtumille.
If circumstances allow, a criminal court judge shows conditional leniency.
Rikosoikeuden tuomari myöntää, mikäli olosuhteet sen sallivat, rangaistuksiin ehdollisia lievennyksiä.

Esimerkkejä "to allow"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnyone who has seen this crash test will be convinced that we cannot allow that.
Kuka tahansa nämä törmäystestit nähnyt vakuuttuu, ettei tämä ole sallittavissa.
EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Viimeisenä puuttuisin vielä yhteen kiisteltyyn asiaan, nimittäin hehkulamppuihin.
EnglishI will not say any more, Mr President, in order to allow my colleagues to speak.
Arvoisa puhemies, en aio sanoa enempää, jotta kolleganikin saisivat puheenvuoron.
EnglishAll of you would like to speak, but the Rules of Procedure do not allow for this.
Te kaikki haluaisitte puhua, mutta se ei ole työjärjestyksen mukaan mahdollista.
EnglishWe will not allow human rights to become a plaything for populist scaremongering.
Me emme salli, että ihmisoikeuksista tehdään populistisen pelottelun leikkikalu.
EnglishWhy do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?
Miksi me parlamentin jäsenet annamme neuvoston päihittää itsemme aina uudelleen?
EnglishWe need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
Meidän on annettava työvoiman tuottaa uusia ideoita ja perustaa uusia yrityksiä.
EnglishAllow me, on behalf of the Commission, to reiterate the appeal you made to him.
Sallinette minun myös toistaa komission nimissä hänelle esittämänne vetoomuksen.
EnglishPayments are the financial lubricants that allow the real economy to function.
Maksut ovat rahoitusalan voiteluainetta, jonka ansiosta reaalitalous voi toimia.
EnglishAllow me to highlight a few aspects that are in need of comprehensive evaluation.
Saanen korostaa muutamia näkökohtia, jotka kaipaavat perusteellista arviointia.
EnglishAllow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
Saanen käyttää lisäksi tätä erityistä tilaisuutta kysyäkseni oikeusperustasta.
EnglishAllow me to focus attention on an issue concerning the European Solidarity Fund.
Sallikaa minun keskittyä Euroopan solidaarisuusrahastoon liittyvään aiheeseen.
EnglishMr President, please allow me to correct Mr Poettering on some of his information.
Arvoisa puhemies, arvoisa kollega Poettering, sallikaa minun korjata tietojanne.
EnglishI believe that we must allow a little time to pass and see what moves are made.
Katson, että meidän on annettava ajan hieman kulua ja katsottava mitä tapahtuu.
EnglishI hope you will allow me to comment very briefly on some of the points raised.
Sallinette minun kommentoida hyvin lyhyesti joitakin esiin nousseita näkökohtia.
EnglishLastly, allow me to mention the Roma strategy, as Mr Buzek has already done so.
Lopuksi haluan mainita romanistrategian, koska puhemies Buzek on jo tehnyt sen.
EnglishI feel that our contribution should allow the reference periods to be lengthened.
Mielestäni meidän olisi ehdotuksessamme sallittava vertailujaksojen pidentäminen.
EnglishMr President, allow me to comment briefly on some of the speeches and amendments.
Arvoisa puhemies, haluan kommentoida lyhyesti osaa puheista ja tarkistuksista.
EnglishMost programs allow you to undo (reverse) actions you take or mistakes you make.
Monissa ohjelmissa voit kumota (peruuttaa) tekemiäsi toimintoja tai virheitä.
EnglishMadam President, Commissioner, allow me to start by making a general comment.
Arvoisa rouva puhemies, arvoisa komissaari, saanen aloittaa yleisellä huomiolla.