EN

to allocate [allocated|allocated] {verbi}

volume_up
Of course, I fully respect the rights of the Council to set and to allocate fishing opportunities.
Kunnioitan luonnollisesti täysin neuvoston oikeuksia asettaa ja jakaa kalastusmahdollisuudet.
Our local Agriculture Minister decided to allocate these grants on a 'first come, first served' basis.
Maatalousministerimme päätti jakaa varat hakemusten saapumisjärjestyksessä.
I also think that it would have been desirable to allocate emission rights using an auction procedure.
Olen myös sitä mieltä, että olisi ollut suotavaa jakaa päästöoikeudet huutokauppamenettelyllä.
Our joint task at that time will be to allocate these resources appropriately.
Tuolloin yhteisenä tehtävänämme on kohdentaa nämä varat asianmukaisesti.
Unspent funds from these projects may be allocated to this field.
Näiden hankkeiden käyttämättömät varat voidaan kohdentaa tälle alalle.
In my opinion, no new money should be allocated to nuclear energy.
Mielestäni ydinenergiaan ei saisi enää kohdentaa uusia varoja.
What proportion of overall wealth do we want to allocate to pensioners?
Minkä osan kokonaisvaltaisia rikkauksia haluamme varata eläkkeisiin?
We have also made an amendment to the budget so that we can allocate money for the construction of safe parking areas.
Olemme myös tehneet talousarvioon tarkistuksia voidaksemme varata rahaa turvallisten pysäköintialueiden rakentamiseen.
If we are to succeed in phasing out nuclear energy, much larger sums need to be allocated for renewable sources of energy.
Jos onnistumme pelottamaan ydinvoiman pois, täytyy varata merkittävästi suuremmat määrät uusiutuville energianlähteille.
A problem has also arisen that various elements of the digital radio spectrum are now being allocated across Europe often quite freely, at no charge at all.
Ongelmia tuottaa myös se, että digitaaliradiotaajuuksien eri osia allokoidaan Euroopassa hyvin vapaasti täysin ilmaiseksi.

Esimerkkejä "to allocate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMost countries allocate substantial resources to pay for an army of unemployed.
Monet maat osoittavat huomattavia rahamääriä työttömien armeijan kustantamiseen.
EnglishThis is why it is so important to allocate appropriate funding for this aim.
Siksi on niin tärkeää osoittaa asianmukaista rahoitusta tätä tavoitetta varten.
EnglishWe also have to allocate more funds to the European participants in the programme.
Meidän on myös osoitettava lisää rahoitusta ohjelman eurooppalaisille osallistujille.
EnglishWhy did we allocate zero euro to energy efficiency in the EU recovery package?
Miksi varasimme nolla euroa energiatehokkuuteen EU:n elvytyssuunnitelmassa?
EnglishThe normal way to achieve this would be to allocate quotas to companies.
Tavanomainen tapa tämän saavuttamiseksi olisi kiintiöiden myöntäminen yrityksille.
EnglishOur joint task at that time will be to allocate these resources appropriately.
Tuolloin yhteisenä tehtävänämme on kohdentaa nämä varat asianmukaisesti.
EnglishAs long as we do not set priorities, we shall never allocate money wisely.
Emme voi käyttää varoja järkevästi niin kauan, kun emme aseta painopisteitä.
EnglishMaybe we should allocate a little less for infrastructure and these other items.
Ehkäpä infrastruktuuriin ja näihin muihin asioihin pitäisi osoittaa hieman vähemmän varoja.
EnglishThe financial resources that we allocate to SMEs contrast sharply with this.
Pk-yrityksille myönnetty rahoitus on jyrkässä ristiriidassa tämän kanssa.
EnglishAre we getting enough environment for the money we allocate to these schemes?
Näkyykö näihin järjestelyihin käyttämiemme rahojen vaikutus luonnossa?
EnglishLet us allocate a portion of these envelopes to industry as a matter of priority.
Jakakaamme osa näistä määrärahoista ensisijaisesti teollisuudelle.
EnglishI therefore supported the European Commission's proposal to allocate such assistance until 2026.
Tuen siksi Euroopan komission ehdotusta osoittaa kyseistä tukea vuoteen 2026 asti.
EnglishThere is no point in stating our priorities if we do not allocate the necessary resources.
Ei ole mielekästä määrätä painopisteitä, jos emme myönnä niille tarvittavia määrärahoja.
EnglishWe must allocate funds for EU security and the development of communications infrastructure.
EU:n turvallisuuteen ja viestintäinfrastruktuurin kehittämiseen on kohdennettava varoja.
EnglishThat is why it is so important to allocate sufficient resources for research and prevention.
Siksi on tärkeää, että varaamme riittävästi resursseja tutkimukseen ja ennaltaehkäisyyn.
EnglishWhat proportion of overall wealth do we want to allocate to pensioners?
Minkä osan kokonaisvaltaisia rikkauksia haluamme varata eläkkeisiin?
EnglishWe must allocate funds for EU security and the development of communications infrastructure.
EU:n turvallisuuteen ja tietoliikenneinfrastruktuurin kehittämiseen on myönnettävä varoja.
EnglishThe Commission has to bear in mind and to allocate more funds as of 2008.
Komission on pidettävä tämä mielessä ja kohdennettava tähän enemmän varoja vuodesta 2008 alkaen.
EnglishThe authorities of the Member States allocate these quotas to their sugar-producing undertakings.
Jäsenvaltioiden viranomaiset myöntävät nämä kiintiöt sokerialan tuotantoyrityksilleen.
EnglishThe budgetary authorities only allocate appropriations to the institutions.
Budjettiviranomaiset vain osoittavat toimielimelle määrärahan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "allocator":

allocator
allocation