EN

alleviation {substantiivi}

volume_up
alleviation (myös: anodyne, palliation)
alleviation (myös: concession, easement, relief)

Esimerkkejä "alleviation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHonduras will receive EUR 15m as debt alleviation from us because of this.
Honduras saa meiltä tästä syystä 15 miljoonaa euroa velkojen keventämiseksi.
EnglishMost welcome is the fact that the Council has made poverty alleviation a top priority.
Parasta on se, että neuvosto on asettanut köyhyyden vähentämisen ensisijaiseksi tavoitteekseen.
EnglishAgain, that is part of our global strategy for poverty alleviation.
Tämäkin on osa köyhyyden vähentämiseen tähtäävää yleistä strategiaamme.
EnglishIn addition the Commission will continue to support the alleviation of the Chernobyl catastrophe.
Lisäksi komissio tukee myös jatkossa Tšernobylin katastrofin seurausten lieventämistä.
EnglishPoverty alleviation has been the central objective in all projects.
Köyhyyden vähentäminen on ollut keskeinen tavoite kaikissa hankkeissa.
EnglishIn any event the European Commission is continuing to support poverty alleviation schemes.
Joka tapauksessa Euroopan komissio jatkaa köyhyyden lieventämiseen tarkoitettuja tukiohjelmiaan.
EnglishShe told us of the success of our Erasmus Mundus and poverty alleviation programmes.
Hän kertoi meille Erasmus Mundus -ohjelmamme ja köyhyyden lievittämiseen tähtäävien ohjelmien menestyksestä.
EnglishThis is how we will try to do it: focussing both on poverty alleviation and capacity building.
Pyrimme tekemään sen siten, että keskitymme sekä köyhyyden vähentämiseen että kapasiteetin rakentamiseen.
EnglishBiodiversity loss is not a new challenge to poverty alleviation, as already mentioned.
Biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ei ole uusi haaste köyhyyden lieventämisessä, kuten täällä jo mainittiin.
EnglishThe fifth decision relates to improved financing and investment in the alleviation of climate change.
Viides osa liittyy parantuneeseen rahoitukseen ja investointiin ilmastonmuutoksen lievittämisessä.
EnglishSome of the amendments aim at stressing poverty alleviation and eradication as an overriding objective.
Joillakin tarkistuksilla pyritään nostamaan köyhyyden lievittäminen ja poistaminen päätavoitteeksi.
EnglishThe Commission is a grant donor focusing on poverty alleviation.
Komissio keskittyy rahoittajana köyhyyden torjuntaan.
EnglishThat is why the issue must be addressed in the context of overall development strategy and poverty alleviation.
Tämän vuoksi asiaa on käsiteltävä osana yleistä kehitysyhteistyöstrategiaa ja köyhyyden torjumista.
EnglishOur food programmes are directly related to structural reforms in agriculture as well as poverty alleviation.
Elintarvikeohjelmamme liittyvät suoraan maatalouden rakenneuudistuksiin ja myös köyhyyden lievittämiseen.
EnglishThe European Union must undertake to bring about the alleviation or cancellation of the debts of the poor countries.
Euroopan unionin on ryhdyttävä toimiin varmistaakseen köyhien maiden velan huojentaminen tai poistaminen.
EnglishIn the region, we continue to carry out rehabilitation, to deliver humanitarian aid and to contribute to poverty alleviation.
Me jatkamme edelleen kunnostustöitä, humanitaarista apua ja köyhyyden lievittämistä tällä alueella.
EnglishThe fight for poverty alleviation and development, as well as food security, is high on the Commission's agenda.
Köyhyyden vähentäminen, kehityksen edistäminen ja elintarvikkeiden saantivarmuus ovat komissiolle tärkeitä asioita.
EnglishThe theme of poverty alleviation must be right.
EnglishSo we are looking at possible ways in terms of alleviation of the State aid rules, as we have done in the past.
Tutkimme siis kaikkia mahdollisia tapoja valtiontukea koskevien sääntöjen lievittämiseksi, kuten olemme tehneet aiemminkin.
EnglishPoverty alleviation, popular economy, micro-credits and gender matters: all lead to conflict prevention within the regions.
Köyhyyden torjunta, niin sanottu kansantalous, mikroluotto- ja sukupuolikysymykset: kaikki johtavat konfliktien ehkäisyyn alueilla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alleviation":

alleviation
alleviative
alleviator
Muita sanoja