"all-inclusive" - Suomenkielinen käännös

EN

"all-inclusive" suomeksi

EN

all-inclusive {adjektiivi}

volume_up
all-inclusive (myös: all-out, overall)
The Somali Parliament is a crucial factor for confidence-building and can make the peace process all-inclusive.
Somalian parlamentilla on ratkaiseva merkitys luottamuksen rakentamisessa, ja sillä on mahdollisuus tehdä rauhanprosessista kaikenkattava.
With regard to the review of the Human Rights Council, I obviously also support the call for an all-inclusive and, above all, transparent process.
Ihmisoikeusneuvoston arvioinnin osalta on selvää, että tuen myös vaatimusta siitä, että prosessin tulee olla kaikenkattava ja ennen kaikkea avoin.
There is also a need for a transparent and all-inclusive review process, including NGOs, civil society and all relevant stakeholders.
Uudelleenarviointiprosessin on oltava avoin ja kaikenkattava ja siinä on otettava huomioon kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta sekä kaikki muut asian kannalta olennaiset sidosryhmät.

Esimerkkejä "all-inclusive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe rapporteur has been inclusive in all her discussions on the issue of public services.
Esittelijä on antanut yksityiskohtaista tietoa julkisia palveluja koskevissa keskusteluissaan.
EnglishThat gives us sufficient certainty that the process is truly inclusive of all the interested parties.
Se riittää varmistamaan, että prosessiin osallistuvat todella kaikki osapuolet, joita asia koskee.
EnglishIt is important to realise that a holistic response is required, an integrated and all-inclusive response.
On tärkeää ymmärtää, että tarvitaan kokonaisvaltaista, yhtenäistä ja monipuolista lähestymistapaa.
EnglishI think it is important to replace fragmentary laws with all-inclusive and well-drafted directives.
Minusta on tärkeää korvata sirpaleiset lait kaiken kattavilla ja huolellisesti laadituilla direktiiveillä.
EnglishIt will demonstrate that enlargement is all-inclusive.
EnglishWith regret, I must also say that there is no comprehensive and all-inclusive approach shared by all Member States.
Minun on ikäväkseni sanottava, että kaikkien jäsenvaltioiden jakamaa kattavaa lähestymistapaa ei ole olemassa.
EnglishI therefore recommend the report, which was adopted unanimously in committee, to the House, inclusive of all amendments.
Suosittelen tämän vuoksi valiokunnan yksimielisesti hyväksymän mietinnön ja kaikkien tarkistusehdotusten hyväksymistä.
EnglishAll you have to do is pay about £600 a time through one of those all-inclusive travel packages, exactly the thing we were trying to stop.
Täytyy vain maksaa noin 600 puntaa tällaisesta täydellisestä matkapaketista, ja juuri tämän me yritämme estää.
EnglishThe Somali Parliament is a crucial factor for confidence-building and can make the peace process all-inclusive.
Somalian parlamentilla on ratkaiseva merkitys luottamuksen rakentamisessa, ja sillä on mahdollisuus tehdä rauhanprosessista kaikenkattava.
EnglishIn most other sectors, the prices of services sold must be fixed and all inclusive, and this should also apply to travel services.
Useimmilla muilla aloilla palveluiden hinnat ovat kiinteät ja kaiken kattavat, ja tämän pitäisi koskea myös matkapalveluita.
EnglishThis report will mean that airfares must be advertised simply and clearly, inclusive of all taxes and extra charges.
Mietinnössä halutaan, että lentolippujen hintoja on mainostettava yksinkertaisesti ja selkeästi niin, että ne sisältävät kaikki verot ja ylimääräiset maksut.
EnglishTo be brief, our FP7 proposal will be all inclusive, i.e. there will be no mechanisms outside the framework programme.
Seitsemättä puiteohjelmaa koskeva ehdotuksemme on lyhyesti sanottuna kattava, eli mitään puiteohjelman ulkopuolisia mekanismeja ei ole tarkoitus ottaa käyttöön.
EnglishThat is why it is important at this juncture in the European Parliament that when we speak about education we make sure that it is all-inclusive.
Tästä syystä tässä vaiheessa on tärkeää, että kun puhumme Euroopan parlamentissa opetuksesta, teemme selväksi, että se on kaiken kattavaa opetusta.
EnglishWith regard to the review of the Human Rights Council, I obviously also support the call for an all-inclusive and, above all, transparent process.
Ihmisoikeusneuvoston arvioinnin osalta on selvää, että tuen myös vaatimusta siitä, että prosessin tulee olla kaikenkattava ja ennen kaikkea avoin.
EnglishThat is the specific justification for concern about security policy - and a security policy which is all-inclusive and pacifist, but credible too.
Ja juuri tämä oikeuttaa huolen turvallisuuspolitiikasta kaiken ymmärtävästä turvallisuuspolitiikasta, joka olisi pasifistista, mutta myös uskottavaa.
EnglishThis solemn act needs to be performed on the understanding that this is an all-inclusive project - a process which must encompass everybody.
Tämän juhlallisen ja kunnioittavan asennoitumisen lisäksi on meidän mielestäni ymmärrettävä, että kyse on kattavasta projektista, prosessista, johon kaikki osallistuvat.
EnglishWe hope and believe that the European Commission shares our resolve to ensure that cohesion policy remains the Union's major all-inclusive tool.
Toivomme ja uskomme, että Euroopan komissio jakaa määrätietoisuutemme sen varmistamisesta, että koheesiopolitiikka säilyy unionin tärkeimpänä kaikenkattavana välineenä.
EnglishLet me also emphasise that the all-inclusive intra-Timorese dialogue has now been held three times, with Austria acting as host on all three occasions.
Haluaisin myös korostaa, että tällainen all-inclusive intra-timorese dialogue -vuoropuhelu on järjestetty jo kolmesti, ja Itävalta on toiminut joka kerta sen isäntänä.
EnglishThere is also a need for a transparent and all-inclusive review process, including NGOs, civil society and all relevant stakeholders.
Uudelleenarviointiprosessin on oltava avoin ja kaikenkattava ja siinä on otettava huomioon kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta sekä kaikki muut asian kannalta olennaiset sidosryhmät.
EnglishIdeally, each port service should be the subject of a specific instrument rather than being crammed into an ‘all-inclusive’ package like this latest proposal.
Ihannetapauksessa jokaista satamapalvelua säännellään täsmällisellä lainsäädäntövälineellä sen sijaan, että kaikki tungetaan kaiken kattavaan pakettiin, kuten uusimmassa ehdotuksessa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "all-inclusive" suomeksi

inclusive adjektiivi
all
all right interjektio
all right adverbi
all right adjektiivi
Finnish
all over the place prepositio
all the time
all along