EN

alike {adverbi}

volume_up
‘… show solidarity and unity within the EU between the old and the new Member States alike in the event of Russia aiming to differentiate its approach towards them.’
"osoittamaan solidaarisuutta ja yhteishenkeä EU:n keskuudessa samalla tavoin vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä sen varalta, että Venäjä aikoisi eriyttää suhtautumistaan niihin".
This is a point we need to remember when we are confronted with proposals that would treat all companies alike.
Meidän on muistettava tämä tarkastellessamme ehdotuksia, joissa kaikkia yrityksiä kohdellaan samalla tavalla.
This phenomenon, of rising food prices, is felt by consumers in Hungary and other European countries alike.
Unkarin ja muiden Euroopan unionin maiden kuluttajat kokevat tämän elintarvikkeiden hintojen nousun samalla tavalla.
Within the Rapex system it is necessary to explain its objective so that it is understood by all Member States alike.
RAPEX-järjestelmässä on selitettävä sen tavoite niin, että kaikki jäsenvaltiot ymmärtävät sen samalla tavalla.

Esimerkkejä "alike"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThese differences can cause problems for consumers, retailers and traders alike.
Nämä erot voivat aiheuttaa ongelmia kuluttajille sekä vähittäis- ja tukkumyyjille.
EnglishThat is important to our common foreign policy and our foreign trade policy alike.
Tämä on tärkeää sekä yhteiselle ulkopolitiikalle että meidän ulkomaankaupallemme.
EnglishI am referring in this instance to activities involving both young and old alike.
Tarkoitan tässä yhteydessä niin nuorille kuin varttuneillekin suunnattua toimintaa.
EnglishWomen encounter differences in their hourly pay in new and old Member States alike.
Naisten tuntipalkassa on eroja niin uusissa kuin vanhoissakin jäsenvaltioissa.
EnglishThis is a policy to which the workers and the general public alike are opposed.
Tällaista toimintalinjaa vastustavat niin työntekijät kuin suuri yleisökin.
EnglishAll in all, a major advantage for companies and consumers alike in Europe.
Kaikesta on suurta hyötyä niin eurooppalaisille yrityksille kuin kuluttajillekin.
EnglishIt is time to show our cards: governments, people, parliamentarians alike.
Hallitusten, kansan ja meidän parlamentaarikkojen on aika paljastaa korttimme.
EnglishAviation is a source of both employment and enjoyment for consumers and tourists alike.
Ilmailu on sekä kuluttajille että matkailijoille työllisyyden ja nautinnon lähde.
EnglishEurope has always been home to many diverse nations, small and large alike.
Eurooppa on ollut aina monenlaisten, niin suurten kuin pientenkin kansakuntien koti.
EnglishSuch a development would benefit both parties in the short and long term alike.
Sellainen kehitys hyödyttäisi molempia osapuolia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
EnglishMr Goebbels, his colleagues and the Commission think alike on that topic.
Goebbels, hänen kollegansa ja komissio ovat samaa mieltä kyseisestä aiheesta.
EnglishThe safety of goods is equally important for new and old members alike.
Tavaroiden turvallisuus on sekä uusille että vanhoille jäsenille yhtä tärkeää.
EnglishIt is important for flexibility, for the worker and the employer alike.
Se on tärkeää yhtä lailla sekä joustavuuden, työntekijän että työantajan kannalta.
EnglishA parable of our interconnected society, for designers and consumers alike.
Vertauskuva verkottuneesta yhteiskunnastamme sekä muotoilijoille että loppukäyttäjille.
EnglishGreen papers and white papers come one after another and are all more or less alike.
Vihreät kirjat ja valkoiset kirjat seuraavat toisiaan ja ovat toinen toistensa kaltaisia.
EnglishBusinesses and tax administrations alike are set to gain from this new situation.
Tämä merkitsee käytännössä muutosta, josta yritykset ja verohallinnot hyötyvät yhtäläisesti.
EnglishThis is a role for the Commission, Member States and governments alike.
Tämä tehtävä kuuluu yhtä lailla komissiolle, jäsenvaltioille ja niiden hallituksille.
English   Mr President, when the tsunami came, rich and poor alike were affected.
   Arvoisa puhemies, kun hyökyaalto iski, sen uhriksi joutuivat niin rikkaat kuin köyhät.
English(NL) Madam President, I should like to thank the rapporteurs and shadow rapporteurs alike.
(NL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä.
EnglishThis was how he earned the respect of political friend and foe alike.
Niillä hän ansaitsi niin poliittisten ystäviensä kuin vastustajiensakin kunnioituksen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alike":

alike