"to aim high" - Suomenkielinen käännös

EN

"to aim high" suomeksi

EN

to aim high {verbi}

volume_up
to aim high

Esimerkkejä "to aim high"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOf course we need to aim high, but quotas must not become an end in themselves.
Olen tietysti sitä mieltä, että tarvitsemme tiukat tavoitteet.
EnglishThe aim to achieve a high level of employment is replaced by the plan to achieve full employment.
Korkean työllisyysasteen tavoite on korvattu täystyöllisyyssuunnitelmalla.
EnglishOur aim is to provide high-quality parliamentary services.
Meidän tavoitteenamme on tarjota korkealaatuisia parlamentaarisia palveluja.
EnglishThey will scale back your ambitions, but unless you aim high, you are bound to achieve low.
Ne yrittävät rajoittaa kunnianhimoanne, mutta ellette tähtää korkealle, saavutuksenne jäävät vähäisiksi.
EnglishAnd we need to aim high in the face of such major challenges.
Tällaisiin suuriin haasteisiin liittyy myös suurta kunnianhimoa.
EnglishWe were too slow and did not aim high enough.
Olimme liian hitaita emmekä asettaneet riittävän korkeita tavoitteita.
EnglishMr Sterckx’s aim for a high level of safety in rail transport will certainly have the support of everyone.
Herra Sterckxin tavoite raideliikenteen turvallisuuden korkeasta tasosta saa varmasti kaikkien tuen.
EnglishIn Copenhagen, we must aim high so as to achieve an agreement based on scientific findings.
Kööpenhaminassa meidän on tähdättävä korkealle, jotta saamme aikaan sopimuksen, joka perustuu tieteellisiin löydöksiin.
EnglishIt is, therefore, essential that we aim to provide a high level of protection for consumers in this field.
Sen vuoksi onkin välttämätöntä, että pyrimme tarjoamaan kuluttajille korkealuokkaista suojaa tällä alalla.
EnglishAim high, Mr President!
EnglishHowever, I am determined that any action should aim at ensuring a high level of protection for the EU's citizens.
Pyrin kuitenkin päättäväisesti siihen, että kaikilla toimilla varmistetaan korkeatasoinen suoja EU:n kansalaisille.
EnglishThe aim is to guarantee high standards of quality and safety, range of provision and continuity in a healthy price/service ratio.
Tavoitteena on taata korkea laatu- ja turvallisuustaso, laaja tarjonta ja jatkuvuus hyvällä hinta-laatu-suhteella.
EnglishThe aim is to have high-quality authorities - for the accommodation of ships in distress, for example - in all Member States.
Tavoitteena on saada kaikkiin jäsenvaltioihin asiantuntevia viranomaisia esimerkiksi hätään joutuneiden alusten vastaanottamista varten.
EnglishFor example, which would you choose if the aim of European economic competitiveness clashes with the aim of high levels of employment?
Mitkä niistä te esimerkiksi valitsisitte, jos EU:n kilpailukykytavoite ei sovi yhteen korkean työllisyysasteen tavoitteen kanssa?
EnglishAs regards the idea of establishing European level quality indicators defining the notion of 'adequate housing', we need to 'aim high'.
Mitä tulee ajatukseen määrittää yhteisön tason laatuindikaattorit "asumiskelpoisen asunnon" määrittämiseksi, tässä meidän on tähdättävä korkealle.
EnglishOur objective should and must be to aim high and to create a Europe that is characterised by cohesion and solidarity as regards development and wealth.
Meidän on asetettava tavoitteemme korkealle ja luotava Eurooppa, jolle on ominaista yhteenkuuluvuus ja solidaarisuus kehityksen ja vaurauden alalla.
EnglishIn order to achieve those goals, we must not only aim high, but the proposal must also be made simple to implement and given a practical dimension.
Saavuttaaksemme nämä tavoitteet meidän on paitsi asetettava rima korkealle myös tehtävä ehdotuksesta yksinkertainen toteuttaa ja annettava sille käytännön ulottuvuus.
EnglishWe know on the basis of the Union Treaty, that the Community applies policies and actions with the aim of safeguarding a high level of health protection.
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen perusteella tiedämme, että yhteisö soveltaa menettelytapoja ja toteuttaa toimia varmistaakseen terveyden suojelun korkean tason.
EnglishThe necessary cuts in public administration agreed with the IMF should be even-handed and aim to promote a high degree of professionalism and impartiality.
IMF: n kanssa sovittujen julkishallinnon välttämättömien leikkausten olisi oltava tasapuolisia ja pyrittävä edistämään ammattitaidon ja puolueettomuuden korkeaa tasoa.
EnglishIn my mind, Mrs Berès, these reforms aim to guarantee a high level of social protection and must increase the number of jobs generated by growth.
Hyvä rouva Berès, mielestäni näiden uudistusten tavoitteena on taata korkean sosiaaliturvatason säilyminen ja niiden on tuettava kasvua siten, että se edistää työpaikkojen luomista.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to aim high" suomeksi

aim substantiivi
high adjektiivi
to fly high verbi
Muita sanoja
English

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.