"agriculture" - Suomenkielinen käännös

EN

"agriculture" suomeksi

EN

agriculture {substantiivi}

volume_up
agriculture (myös: husbandry)
These are all measures that make for strong and sustainable European agriculture.
Vahva ja kestävä eurooppalainen maatalous edellyttää kaikkia näitä toimenpiteitä.
These sectors include tourism, transportation, mining, agriculture and fisheries.
Näitä aloja ovat matkailu, liikenne, kaivostoiminta, maatalous ja kalastus.
Agriculture: Prime Minister, you yourself have questioned the compromise on agriculture.
Maatalous: arvoisa pääministeri, te itse olette kyseenalaistanut maataloutta koskevan kompromissin.
agriculture (myös: husbandry)
The environment, which shapes agriculture as much as agriculture shapes the environment.
Ympäristö muotoilee maanviljelyä samoin tavoin kuin maanviljely ympäristöä.
Large-scale agriculture depends on these substances for the production of crops.
Laaja-alainen maanviljely tarvitsee näitä aineita kasvien tuotantoon.
We warned that both industry and agriculture were endangering this precious resource.
Varoitimme siitä, että teollisuus ja maanviljely uhkasivat näitä arvokkaita vesivaroja.

Esimerkkejä "agriculture"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI voted in favour of this resolution on EU agriculture and international trade.
Äänestin EU:n maataloutta ja kansainvälistä kauppaa koskevan mietinnön puolesta.
EnglishThis applies equally to the Members of this House and especially to agriculture.
Tämä pätee yhtä lailla Euroopan parlamentin jäseniin ja erityisesti maatalouteen.
EnglishIt will have an adverse effect on our agriculture, our farmers and our fishermen.
Se vaikuttaa haitallisesti maamme maatalouteen, maanviljelijöihin ja kalastajiin.
EnglishTo this end, I support this important report on agriculture and the food supply.
Tämän vuoksi kannatan maataloutta ja elintarviketurvaa koskevaa tärkeää mietintöä.
EnglishThese are all measures that make for strong and sustainable European agriculture.
Vahva ja kestävä eurooppalainen maatalous edellyttää kaikkia näitä toimenpiteitä.
EnglishMr President, I am going to speak about pre-accession measures for agriculture.
Arvoisa puhemies, puhun nyt tässä liittymistä edeltävästä tuesta maataloudelle.
EnglishAgriculture, pastoralism and forestry play an essential role in mountain regions.
Maataloudella, laiduntamisella ja metsätaloudella on tärkeä asema vuoristoalueilla.
EnglishSecondly, there must be no unilateral concessions where agriculture is concerned.
Toiseksi maatalouden alalla ei pidä tehdä lainkaan yksipuolisia myönnytyksiä.
EnglishAgriculture, as is well known, is one of the worst polluters of soil and water.
Maataloushan on, kuten tiedetään, eräs pahimmista maaperän ja veden saastuttajista.
EnglishI will focus on the two main areas of expenditure: agriculture and cohesion.
Keskityn kahteen pääasialliseen menoalaan: maatalouteen ja koheesiopolitiikkaan.
EnglishThe European Union should be a pioneer for a new way of thinking about agriculture.
Euroopan unionin tulisi toimia tiennäyttäjänä uudenlaiselle maatalousajattelulle.
EnglishOut of this 5 billion goes back into agriculture, 4 billion to regional politics.
Siitä palaa 5 miljardia kruunua maatalouteen ja 4 miljardia aluepolitiikkaan.
EnglishWe must recognise that agriculture is one of the pillars of European security.
Meidän on tunnustettava, että maatalous on yksi Euroopan turvallisuuden pilareista.
EnglishAgriculture is also about a service, however, and there is far less talk about that.
Maataloudessa on myös kysymys palveluista, vaikka siitä onkin puhuttu vähemmän.
EnglishMy idea of the European agriculture model has remained unchanged for years.
Ajatukseni eurooppalaisesta maatalousmallista on pysynyt samanlaisena jo vuosia.
EnglishWith the European agriculture model, we have a common agricultural policy in mind.
Eurooppalaisella maatalousmallilla tarkoitamme yhteistä maatalouspolitiikkaa.
EnglishWe are now aware of the consequences of using genetic engineering in agriculture.
Nykyään tiedämme maataloudessa käytettävästä geeniteknologiasta johtuvat seuraukset.
EnglishWe also must look at getting the returns for agriculture from the marketplace.
Meidän on myös tarkasteltava, miten saamme maatalouden voitot suoraan markkinoilta.
EnglishHis amendments were rejected by the Committee on Agriculture and Rural Development.
Maataloutta ja maaseudun kehitystä käsittelevä valiokunta hylkäsi ne tarkistukset.
EnglishThe Mesopotamian culture: we invent agriculture, we domesticate animals and plants.
Mesopotamian kulttuurissa keksimme maanviljelyn, kesytämme eläimiä ja kasveja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "agriculture":

agriculture
agricultural