EN aging
volume_up
{substantiivi}

aging (myös: senescence, agedness)
Unfortunately, the aging of society will also contribute to an increase in the incidence of cancer in the next few decades.
Valitettavasti väestön ikääntyminen lisää myös syöpätapausten määrää seuraavilla vuosikymmenillä.
Similarly, according to a recent study by the OECD, the development of private savings will be negatively affected by the aging of the population.
Ja lisäksi OECD: n äskettäisen tutkimuksen mukaan väestön ikääntyminen vaikuttaa kielteisesti yksityisen säästämisen kehitykseen.
They include demographic trends, such as aging farming populations and the obstacles faced by young farmers to starting up.
Niitä ovat muun muassa väestökehityksen suuntaukset, kuten viljelijäväestön ikääntyminen ja nuorten viljelijöiden toimintansa aloittamisessa kohtaamat esteet.
aging

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aging":

aging
age

Esimerkkejä "aging"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe significance of health will continue to increase in our aging society.
Ikääntyvässä yhteiskunnassamme terveyden merkitys kasvaa edelleen.
EnglishBut it is also the aging population that is multiplying in numbers.
Asia koskee myös ikääntyviä ihmisiä, joiden määrä on moninkertaistumassa.
English(RO) Statistics show that the European Union population is aging.
(RO) Tilastot osoittavat Euroopan unionin väestön ikääntyvän.
EnglishEnhancing the quality of life of the aging population should be one of the European Union's priorities.
Ikääntyvän väestön elämänlaadun parantamisen pitäisi olla yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista.
EnglishThey have a shorter life expectancy, they experience premature aging and they take more medication.
Köyhien naisten eliniänodote on alhaisempi, he ikääntyvät ennenaikaisesti ja syövät enemmän lääkkeitä.
EnglishEqually important is to give aging people an opportunity to learn how to use new technologies and information flows.
Yhtä tärkeää on antaa ikääntyville ihmisille mahdollisuus oppia käsittelemään uusia tekniikoita ja tietovirtoja.
EnglishThat really has to do with our aging population.
Tämä johtuu väestön ikääntymisestä.
EnglishThis is particularly important for the Czech Republic because up to 26% of Czech citizens live in aging tower blocks.
Tämä on erityisen tärkeää Tšekin tasavallalle, koska jopa 26 prosenttia Tšekin kansalaisista asuu vanhanaikaisissa tornitaloissa.
EnglishIn fact, the consequent lack of attractiveness is resulting in an aging workforce which is no longer being renewed by fresh generations.
Koska ammatti ei näin ollen houkuttele, alalla työskentelevät ihmiset vanhenevat eikä toivottavaa sukupolvenvaihdosta tapahdu.
EnglishIn the context of the population aging trend, the European Union should first of all pay particular attention to children and young people.
Väestön ikääntymissuuntauksen osalta Euroopan unionin olisi ensinnäkin kiinnitettävä erityisesti huomiota lapsiin ja nuoriin.
EnglishWhatever the attitude towards this type of social security, it is true that the aging of the population creates considerable demand that financial services will have to meet.
Suhtauduimme tähän sosiaaliturvamuotoon sitten miten tahansa, on varmaa, että väestön vanhentuminen luo valtavan kysynnän, johon rahoituspalvelujen on vastattava.
EnglishHowever, this reduction is in fact the consequence of a fall in the number of people of working age due to the aging of the population, rather than the result of a prosperous economy.
Tosiasiassa tämä vähentyminen on seuraus siitä, että työikäisten henkilöiden määrä on vähentynyt väestön ikääntymisen vuoksi eikä suinkaan menestyvän talouden ansiosta.
EnglishI am thinking of increasing globalisation, migration on a vast scale, and demographic developments leading to the social and economic imbalances associated with an aging population.
Ajattelen globalisaation lisääntymistä, laajamittaista muuttoliikettä, yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen epätasapainoon johtavaa väestökehitystä sekä ikääntyvää väestöä.
EnglishWe should not forget that we have our own unemployed, but we should equally remember that we are an aging society in Europe and we will have labour supply problems as well.
Emme saisi unohtaa, että meillä on omat työttömämme, mutta meidän olisi myös muistettava, että Euroopan yhteiskunta ikääntyy ja meillä on myös työvoiman tarjontaa koskevia ongelmia.
EnglishCohesion policy will have to deal with new phenomena, such as the aging and dying out of the European population, the instability of energy supplies and the deterioration of the environment.
Koheesiopolitiikalla on käytävä käsiksi uusiin ilmiöihin, kuten EU:n väestön ikääntymiseen ja väestökatoon, energiahuollon epävarmuustekijöihin ja ympäristön pilaantumiseen.
EnglishIn the case of immigration policy, the overall vision starts with the analysis of a European population which is aging, although this is happening rather unevenly among the States of the Union.
Kun kyseessä on maahanmuuttopolitiikka, kokonaisnäkemyksessä on ensin arvioitava Euroopan ikääntyvää väestöä. Se ikääntyy melko epätasaisesti unionin jäsenvaltioiden välillä.