EN

aggressive {adjektiivi}

volume_up
This proves that aggressive anti-Polish sentiment still persists.
Tämä osoittaa, että Puolan vastainen aggressiivinen ilmapiiri on yhä voimissaan.
The Union has been reduced to an aggressive and pretentious liberal doctrine.
Unionista on tullut pelkkä aggressiivinen ja mahtipontinen liberaali oppijärjestelmä.
Its aggressive expansion in neighbouring countries is doing nothing to further this aim.
Sen aggressiivinen laajentuminen naapurimaihin ei edistä sitä.
The European Union must unequivocally condemn this aggressive attitude and action by Turkey.
Euroopan yhteisön tulee tuomita suorasanaisesti Turkin hyökkäävä asenne ja sen toiminta.
The Kremlin is once again self-confident, even aggressive.
Kreml on jälleen itsevarma, jopa hyökkäävä.
You cannot seriously be telling me today that the Commission is not aggressive enough, that you are waiting for us to make proposals.
Älkää tulko minulle nyt sanomaan, että komissio ei ole riittävän hyökkäävä ja että siltä odotetaan ehdotuksia.

Esimerkkejä "aggressive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNevertheless, I believe that changes cannot be proposed in such an aggressive way.
Muutoksia ei voi kuitenkaan mielestäni ehdottaa näin aggressiivisella tavalla.
EnglishRussia is an authoritarian state with an increasingly aggressive foreign policy.
Venäjä on autoritaarinen maa, jonka ulkopolitiikka on muuttunut yhä aggressiivisemmaksi.
EnglishThe Union has been reduced to an aggressive and pretentious liberal doctrine.
Unionista on tullut pelkkä aggressiivinen ja mahtipontinen liberaali oppijärjestelmä.
EnglishThe military regime is becoming more aggressive as regards political prisoners.
Sotilashallitus on entistä aggressiivisempi poliittisia vankeja kohtaan.
EnglishIn addition, public executions encourage aggressive behaviour amongst the population.
Lisäksi julkiset teloitukset kannustavat väestöä aggressiiviseen käytökseen.
EnglishThe EU must take an aggressive stance to defend its own sustainable course of action.
EU:n on otettava aggressiivinen asenne oman kestävän toimintatapansa puolustamiseksi.
EnglishThat may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.
Voi kuulostaa ylimieliseltä, toisesta liian aggressiiviselta, toisesta liian optimistiselta.
EnglishThis is not economics, it is politics, and quite aggressive at that.
Kyse ei ole taloudesta vaan politiikasta, ja melko aggressiivisesta politiikasta.
EnglishYet more needs to be done and we need to conduct a more aggressive policy toward Belarus.
Meidän on toteutettava aggressiivisempaa politiikkaa Valko-Venäjää kohtaan.
EnglishWhat defence mechanisms and safeguards are there against aggressive exports?
Millaisia puolustusmekanismeja ja suojakeinoja on olemassa aggressiivista vientiä vastaan?
EnglishThis proves that aggressive anti-Polish sentiment still persists.
Tämä osoittaa, että Puolan vastainen aggressiivinen ilmapiiri on yhä voimissaan.
EnglishIt is clear that a dictator cannot be cowed merely by aggressive posturing.
On selvää, että diktaattoria ei voida pelotella pelkästään aggressiivisella patsastelulla.
EnglishI hope that we are now all agreed on more aggressive investment.
Toivottavasti olemme nyt kaikki yksimielisiä määrätietoisemmista investoinneista.
EnglishThe police only intervened when the gangs of youths became too aggressive.
Poliisi puuttui tilanteeseen vain silloin, kun nuorisojoukot kävivät liian aggressiivisiksi.
EnglishThe problem is its potential use for military and aggressive ends.
Ongelmana on sen mahdollinen käyttö sotilaallisiin ja aggressiivisiin tarkoituksiin.
EnglishI am expressly grateful to the Commission for taking an aggressive approach to this subject.
Olen erityisen kiitollinen komissiolle sen paneutuessa tähän kysymykseen perin pohjin.
EnglishWe will not accept aggressive measures which would lead to its destruction.
Emme hyväksy hyökkääviä toimia, jotka johtaisivat sen tuhoamiseen.
EnglishThe European Union must unequivocally condemn this aggressive attitude and action by Turkey.
Euroopan yhteisön tulee tuomita suorasanaisesti Turkin hyökkäävä asenne ja sen toiminta.
EnglishLastly, online advertising is often aggressive and intrusive.
Totean lopuksi, että Internet-mainonta on usein aggressiivista ja tunkeilevaa.
EnglishThe statement concludes: 'we must stop the aggressive war on Iraq.
Lopuksi kannanotossa todetaan seuraavaa: "Meidän on estettävä hyökkäyssota Irakia kohtaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aggressive":

aggressive
aggressively
English
aggression
aggressiveness