EN

age {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
age
Seventeen years: that is the age of the typical victim of trafficking in Europe.
Seitsemäntoista vuotta on tyypillisen ihmiskaupan uhrin ikä.
The services are designed for individuals 13 years of age or older.
Palvelut on tarkoitettu henkilöille, joiden ikä on vähintään 13 vuotta.
Sadly, the average age of our vehicles is increasing rather than decreasing.
Valitettavasti ajoneuvojen keski-ikä alenemisen sijaan kasvaa.
Put an end to the age of secrecy in Austrian domestic politics.
Saattakaa päätökseen Itävallan sisäpolitiikan salailun aika.
You have finally reached the age to start seriously thinking about work!
Olet vihdoin tullut ikään, jolloin on aika ryhtyä vakavasti harkitsemaan työpaikan hankkimista.
9:18 We are embarking on a grand and golden age of knowledge about child's brain development.
9:18 On alkamassa mahtava kulta-aika lapsen aivojen kehityksen tuntemisessa.
One very positive fact: the human lifespan is increasing constantly while external signs of ageing are decreasing significantly.
Toinen on hyvin myönteinen: ihmisen elinikä lisääntyy jatkuvasti ja ikääntymisen ulkoiset merkit ilmenevät yhä myöhemmin.
Without doubt, the question of life expectancy has repercussions on the actual retirement age as well as on the statutory retirement age in many countries.
Keksimääräinen elinikä vaikuttaa epäilemättä todelliseen eläkeikään, mutta joissakin valtioissa se vaikuttaa myös lakisääteiseen eläkeikään.
That longer life span, extending well beyond the age of 65, represents a considerable achievement as regards culture, society, health and economics.
Eliniän piteneminen - keskimääräinen elinikä on nykyisin selvästi yli 65 vuotta - on kulttuurinen, sosiaalinen, terveydellinen ja taloudellinen saavutus.
Shame on the Socialist governments for failing to provide for workers in their old age!
Hävetkööt sosialistihallitukset ja vasemmistohallinto, joiden olisi pitänyt turvata työläisten vanhuus!
We urge the young to start early on providing for old age, even though, from a young person's point of view, old age is a long, long way away.
Kehotamme nuoria varautumaan ajoissa vanhuuden varalle, vaikka vanhuus onkin nuorten mielestä vielä kovin kaukainen asia.
This policy should help ease labour shortages, improve intergenerational equity and give the citizens a more satisfying old age.
Tällaisen politiikan pitäisi edistää työvoimapulan vähentämistä, parantaa sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta sekä tarjota kansalaisille tyydyttävämpi vanhuus.
age (myös: patch, period, season, stint, term)
Having an ice age or an era of heat is just not on our agenda at the moment: 'please come back in an eon or so.'
Jääkausi tai kuuma kausi ei ole juuri nyt asialistallamme: ”Olkaa hyvä ja palatkaa asiaan ikuisuuden päästä”.
In the coming years, Europe is facing a period of stagnation and the progressive ageing of its population.
Euroopalla on tulevina vuosina edessään stagnaation kausi ja väestön asteittainen ikääntyminen.
2. "coming of age"
3. Geologia
age
Having an ice age or an era of heat is just not on our agenda at the moment: 'please come back in an eon or so.'
Jääkausi tai kuuma kausi ei ole juuri nyt asialistallamme: ”Olkaa hyvä ja palatkaa asiaan ikuisuuden päästä”.
In the coming years, Europe is facing a period of stagnation and the progressive ageing of its population.
Euroopalla on tulevina vuosina edessään stagnaation kausi ja väestön asteittainen ikääntyminen.

Esimerkkejä "age"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSuch vehicles should not be within reach of young people barely 18 years of age.
Sellaisia ajoneuvoja ei pitäisi olla tuskin 18-vuotiaiden nuorten ulottuvilla.
EnglishNew cod recruits enter the fishery at the age of two to three years on average.
Uudet turskatulokkaat tulevat kalastuksen piiriin keskimäärin 2-3 vuoden iässä.
EnglishIn 1913, just short of 100 years ago, the pensionable age in Sweden was set at 67.
Vuonna 1913, alle sata vuotta sitten, eläkeiäksi asetettiin Ruotsissa 67 vuotta.
EnglishThis suggests that there is no immediate urgency to lower the current age limit.
Tämä viittaa siihen, että nykyisen ikärajan alentamiseen ei ole välitöntä tarvetta.
EnglishTransparency is important and its importance is growing in the age of globalisation.
Avoimuus on tärkeä asia ja sen merkitys kasvaa entisestään globalisaation myötä.
EnglishPrevious pension reforms are already leading to increasing poverty in old age.
Aikaisemmat eläkeuudistukset ovat jo johtaneet vanhusten köyhyyden lisääntymiseen.
EnglishWe can prosper in the age of globalisation, but we will want to do it our own way.
Voimme menestyä globalisaation aikana, mutta haluamme tehdä sen omilla ehdoillamme.
EnglishAn average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
Japanilaisen tytön voidaan esimerkiksi olettaa elävän keskimäärin 83-vuotiaaksi.
EnglishThe age at which regular alcohol consumption begins, however, is falling steadily.
Säännöllinen alkoholinkäyttö aloitetaan kuitenkin jatkuvasti yhä aikaisemmin.
EnglishNow the disease has taken a heavy toll among those trained adults of working age.
Aids on kuitenkin velottanut raskaasti tätä koulutettua ja aktiivista aikuisväestöä.
EnglishThis can lead to the poverty continuing, so that they also end up poor in old age.
Se voi johtaa jatkuvaan köyhyyteen, joten he myös päätyvät köyhiksi iäkkäinä.
EnglishMr President, the death penalty is in fact a repugnant relic of a vanished age.
Arvoisa puhemies, kuolemantuomio on vastemielinen jäännös menneiltä ajoilta.
EnglishEverybody should learn their mother tongue plus two other languages from an early age.
Kaikkien pitäisi oppia äidinkielensä lisäksi kahta muuta kieltä nuoresta pitäen.
EnglishI want briefly to discuss Article 20 of the Statute, which deals with old-age pensions.
Haluan lyhyesti käsitellä ohjesäännön 20 artiklaa, joka koskee vanhuuseläkkeitä.
EnglishArticle 21 of the Charter explicitly prohibits discrimination on the grounds of age.
Perusoikeuskirjan 21 artiklassa nimenomaisesti kielletään ikään perustuva syrjintä.
EnglishAt the same time, the rate of suicide in all age brackets has also tripled.
Samanaikaisesti itsemurhaluvut ovat myös kolminkertaistuneet kaikissa ikäluokissa.
EnglishI look around this room and see that most of us are probably approaching middle age.
Katson ympärilleni ja näen, että luultavasti suurin osa meistä lähestyy keski-ikää.
EnglishToday one third of Europe's working-age population is outside the labour market.
Nykyään yksi kolmasosa Euroopan työikäisestä väestöstä on työmarkkinoiden ulkopuolella.
EnglishDelaying the average age at which people leave the labour force is crucial.
On hyvin tärkeää korottaa sitä ikää, jossa ihmiset poistuvat työmarkkinoilta.
EnglishThe first point concerns the age-old evil of sexual violence at times of war.
Ensimmäinen koskee ikivanhaa seksuaalisen väkivallan vitsausta sota-aikana.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "age":

age
aging