EN

again {adverbi}

volume_up
Again, the committee recommends to Parliament that we grant discharge.
Jälleen kerran valiokunta suosittelee parlamentille vastuuvapauden myöntämistä.
The executive is again being strengthened at the expense of the legislature.
Toimeenpanovaltaa vahvistetaan jälleen lainsäädäntävallan kustannuksella.
Again it is very difficult to decide between multilateralism and bilateralism.
On jälleen kerran hyvin vaikeaa päättää monenvälisyyden ja kahdenvälisyyden välillä.
again (myös: over)
Again and again biologists are fascinated with the brilliance of what's discovered.
Yhä uudelleen biologit lumoutuvat paljastuneesta loistokkuudesta.
And then you cut again, again, again, again, again, again, again, again, again, and you still get small cauliflowers.
Ja leikkaa uudelleen ja uudelleen, ja uudelleen... Ja saa vain yhä pienempiä kukkakaaleja.
The group of experts will be meeting again under the Austrian Presidency.
Asiantuntijaryhmä kokoontuu vielä uudelleen Itävallan puheenjohtajakauden aikana.
Therefore, we will try again with the euro, and even try again after that.
Siksi etenemme ensin vielä kerran euron kanssa ja sitten ehkä vielä kerran.
It should once again be stressed that we are to vote on the texts of the report.
Olisi vielä kerran korostettava, että mietinnön tekstistä on tarkoitus äänestää.
But once again, our heartiest congratulations on the quality of this report.
Mutta vielä kerran sydämelliset onnittelumme tämän mietinnön laadukkuudesta.
again
Then Parliament was again taken to task and again it fulfilled its obligation.
Parlamentti velvoitettiin taas hoitamaan asiaa. Me kannoimme taas vastuumme.
If we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
Jollei energiankulutusta vähennetä, vaarana on, että taas ja taas...
And in 2008 I entered again in Japan, Tokyo, and I won again.
Ja 2008 osallistuin taas Japanissa, Tokiossa, ja voitin taas.
I referred to it again a couple of times last night and again this morning.
Ilmaisin kantani pariin otteeseen eilen illalla ja toistamiseen tänä aamuna.
It is claimed again and again that the Doha Round will give new impetus to the economic recovery.
Toistamiseen väitetään, että Dohan kierros antaa uutta pontta talouden elpymiselle.
The Luanda Government has been appealing again and again for emergency aid.
Luandan hallitus on pyytänyt toistamiseen hätäapua.

Esimerkkejä "again"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Lopuksi haluan vielä kerran esittää vilpittömät kiitokset Kyösti Virrankoskelle.
EnglishIt should once again be stressed that we are to vote on the texts of the report.
Olisi vielä kerran korostettava, että mietinnön tekstistä on tarkoitus äänestää.
EnglishIncidentally, we have seen time and again how bans are watered down in practice.
Me olemme lisäksi kokeneet toistuvasti, miten kieltoja pehmitettiin käytännössä.
EnglishAnd, again, a EU standard-size, real person, so you get some sense of the scale.
Taas, EU-standardikokoinen oikea henkilö, jotta saatte käsityksen mittakaavasta.
EnglishSo there is much at stake again this year in Turkey and in EU-Turkey relations.
Tänä vuonnakin Turkissa ja EU:n ja Turkin välisissä suhteissa on paljon pelissä.
EnglishThis is again a recipe for conflict and it was not in the Commission's proposals.
Tässä on jälleen yksi konfliktin siemen, eikä tämä ollut komission ehdotuksissa.
EnglishAgain, it may be asked: ‘Have we obtained the correct focus in what we now have?’
Voidaan jälleen kysyä, olemmeko nyt onnistuneet keskittymään oikeisiin asioihin?
EnglishIn the second reading, the Parliament and Council can again propose amendments.
Toisessa käsittelyssä parlamentti ja neuvosto voivat jälleen ehdottaa muutoksia.
EnglishPeople will again say that my efforts are being put to things other than my work.
Minulle sanotaan jälleen, että uhraan ponnisteluni johonkin muuhun kuin työhöni.
EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Nojaan taaksepäin ja kysyn jälleen: mikä on Euroopan investointipankin tarkoitus?
EnglishAgain, I would like to come back to your consultation, which you can have today.
Haluaisin vielä palata mainitsemaanne kuulemiseen, jonka voitte järjestää tänään.
EnglishWhy do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?
Miksi me parlamentin jäsenet annamme neuvoston päihittää itsemme aina uudelleen?
EnglishWe can look forward again and we can look at what we need to achieve in Durban.
Voimme katsoa jälleen eteenpäin ja tarkastella, mitä on saavutettava Durbanissa.
EnglishI will introduce this proposal again during further discussions on this subject.
Esitän ehdotuksen uudestaan tätä aihetta koskevissa myöhemmissä keskusteluissa.
EnglishUnfortunately, I must point out that national interests have again played a role.
Valitettavasti on korostettava, että kansallisilla eduilla oli jälleen osuutensa.
EnglishAnd now again of course we see the violence, the FNL breaking their agreements.
Ja toisinaan tietenkin näemme väkivaltaa, kun FNL rikkoo solmittuja sopimuksia.
EnglishI am sure that we will again be able to find a decent compromise on this issue.
Olen varma, että pystymme tässäkin asiassa saavuttamaan kunnollisen kompromissin.
EnglishOnce again, the European Parliament is saying a categorical NO to the use of GMOs.
Euroopan parlamentti torjuu jälleen jyrkästi muuntogeenisten organismien käytön.
EnglishThree times I have followed up with telephone calls and again received no reply.
Kolme kertaa olen yrittänyt selvittää asiaa puhelimitse, taas ilman vastausta.
EnglishIn conclusion, may I once again thank Mr Vidal-Quadras Roca and the Commission.
Lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää jäsen Vidal-Quadras Rocaa ja komissiota.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "again":

again
again and again
never again
English
once again