EN

after {prepositio}

volume_up
after (myös: following)
And people would come up to me after the conference, after my talk, men and women.
Ihmiset tulivat luokseni konferenssin jälkeen, puheeni jälkeen, miehiä ja naisia.
It is in fact after the vote, but not immediately after the vote.
Siinä todella sanotaan "äänestyksen jälkeen", mutta ei "välittömästi äänestyksen jälkeen".
One nuclear accident after another is coming on top of a natural disaster.
Luonnonkatastrofin jälkeen sitä koettelee ydinonnettomuus toisensa jälkeen.
after (myös: by, as to)
Streets, hospitals and a university have been named after this famous scientist.
Tämän kuuluisan tiedenaisen mukaan on nimetty katuja, sairaaloita ja yliopisto.
By default, an invitation automatically expires after six hours.
Oletusarvon mukaan kutsu vanhenee automaattisesti kuuden tunnin kuluttua.
After this, the normal procedures provide that the other side has the right to appeal.
Sen jälkeen vastapuolella on tavanomaisten menettelyjen mukaan oikeus hakea muutosta.
after (myös: above, over, in excess of)
For 1 week: Automatically deletes a recording one week after it was recorded.
Viikon: poistaa automaattisesti yli viikon vanhat tallennukset.
After more than 30 years, the Western Sahara decolonisation process remains unfinished.
Yli 30 vuotta jatkunut Länsi-Saharan dekolonisaatioprosessi on vieläkin kesken.
And I kind of went overboard on the week after the project was over.
Menin tavallaan yli projektin loppumisen jälkeisellä viikolla.
After all, women are equal to men and deserve respect for their talents.
Onhan nainen samanarvoinen kuin mies ja ansaitsee kunnioitusta lahjojensa vuoksi.
After such a period, the techniques have moved on far ahead of us.
Olemme jääneet paljon jälkeen teknisestä kehityksestä tämän ajanjakson vuoksi.
Mr Birdal had asked to be released on health grounds, after being attacked.
Birdal oli pyytänyt vapauttamista terveyssyistä häneen kohdistuneen murhayrityksen vuoksi.
after (myös: regardless)
The system was after all created to simplify the flow of goods through the Community.
Sehän luotiin kaikesta huolimatta helpottamaan tavaravirtojen kulkua yhteisön läpi.
After all, the substance is forbidden in Japan and its use is restricted in the USA.
Aine on kaikesta huolimatta kielletty Japanissa ja sitä käytetään rajoitetusti USA: ssa.
Would we perhaps think about introducing a CO2 tax after all?
Harkitsisimmeko hiilidioksidiveron käyttöön ottoa kaikesta huolimatta?
We know that fish stocks are low in many cases, after decades of over-fishing.
Tiedämme, että kannat ovat monissa tapauksissa vähäiset vuosikymmenten liikakalastuksen takia.
This is why I voted in favour of this report, which, after all, I helped to draft.
Tämän takia annoin äänestyksessä puoltavan ääneni mietinnölle, jota kuitenkin autoin laatimaan.
After all, the poor status quo brought about these proposals after initial reports showed the weaknesses.
Nämä ehdotukset tehtiin kuitenkin huonon status quon takia, kun alustavissa kertomuksissa osoitettiin niiden puutteet.
after (myös: on)
After that there was a compromise to group these amendments or to withdraw some of them.
Sen seurauksena tehtiin kompromissi tarkistusten tiivistämisestä tai jättämisestä osittain pois.
These days there are disappointed women who find that they have been poisoned after such treatment.
Nyt jotkut näistä naisista ovat pettyneitä, koska he ovat hoidon seurauksena saaneet kehoonsa myrkkyjä.
Consequently, I fervently hope that that support will increase after and because of this resolution.
Toivonkin sydämestäni, että tämän päätöslauselman seurauksena viranomaiset alkavat tukea heitä enemmän.
Instead, we want to bring in an oral amendment to insert the following after paragraph 4:
Haluamme sen sijaan esittää 4 kohdan perään seuraavan suullisen tarkistuksen:
In order to enlarge it stone must be laid on stone, or rather stone after stone.
Sen laajentamiseksi on pantava kivi kiven päälle tai paremminkin kivi kiven perään.
Proclaiming and restating these good intentions year after year is not enough.
Näiden hyvien aikomusten julistaminen ja toistaminen vuosi vuoden perään ei riitä.
The problem is as follows: after that the Rules of Procedure are much vaguer.
Ongelma on seuraava: sen jälkeen menettelysäännöt ovat paljon epämääräisemmät.
The next historic step after the introduction of the euro will be enlargement of the European Union.
Euron käyttöönottoa seuraava historiallinen vaihe on Euroopan unionin laajentuminen.
As for the next step after that, I dread to think what it might be.
En uskalla ajatellakaan, mikä on sitä seuraava toimi.
As far as I am concerned, I do not think we should run after a moving target.
En halua omalta osaltani myöntää, että juoksemme liikkuvan maalin perässä.
Ordinary people are literally running after the money as the prizes are getting higher.
Tavalliset ihmiset sananmukaisesti juoksevat rahan perässä, sillä hinnat kohoavat.
In the example, you can see the cursor after the "r" in "bear."
Esimerkissä kohdistin on sanan viimeisen kirjaimen perässä.
after (myös: behind)
After all, it is exciting ideas that lie behind at the birth of social change.
Loppujen lopuksi yhteiskunnallisen muutoksen takana ovat jännittävät ajatukset.
After decades of discrimination and denial of rights, who is accusing who?
Kun takana on vuosikymmeniä syrjintää ja oikeuksien kieltämistä, kuka syyttää ja ketä?
Well, they are men who have women behind them looking after the home front.
No, he ovat miehiä, joiden takana on naisia huolehtimassa kotirintamasta.
The European Commission is still clearing up after BSE.
(FR) Euroopan komissio juoksee edelleenkin BSE:n jäljessä.
After no more than a year and a half, we are over USD 100 million in arrears.
Vain puolitoista vuotta myöhemmin olemme jo 100� miljoonaa Yhdysvaltain dollaria lupaustamme jäljessä.
We are so far behind schedule that it is essential to find a way out of the situation that would enable us to use the SIS 1+ network after 13 November 2008.
Olemme niin pahasti jäljessä aikataulusta, että on välttämätöntä löytää sellainen ratkaisu, joka sallisi meidän käyttää SIS 1+ -verkostoa 13. marraskuuta 2008 jälkeen.
after (myös: behind)
It is after all quite something to get 128 countries backing one declaration.
On suuri saavutus, että 128 maata saatiin julkilausuman taakse.
It would be galling to discover, after March, that what lies behind the slogan of zero-cost reform is the umpteenth postponement of any reform.
Olisi katkera pala todeta maaliskuun jälkeen, että " nollalinjan" uudistuksen iskulauseen taakse kätkeytyy ties kuinka monennen kerran kaikkien uudistusten lykkääminen.

Esimerkkejä "after"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPerhaps we should also mention that after that the Ioannina compromise was made.
Ehkä on myös syytä todeta, että sen jälkeen on tehty myös Ioanninan kompromissi.
EnglishThey did all of this in four hours after seeing the computer for the first time.
He tekivät kaiken sen neljässä tunnissa nähtyään tietokoneen ensimmäistä kertaa.
EnglishStreets, hospitals and a university have been named after this famous scientist.
Tämän kuuluisan tiedenaisen mukaan on nimetty katuja, sairaaloita ja yliopisto.
EnglishAfter all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
Onhan eläinkunnassa ilmiöitä, joissa on niin sanottua luonnollista kannibalismia.
EnglishThe problem is that, right now, we do not trust you after what happened in July.
Ongelmana on se, että juuri nyt emme luota teihin heinäkuun tapahtumien vuoksi.
EnglishAnd within a few months after that sea urchin dying, the seaweed started to grow.
Muutaman kuukauden kuluttua merisiilien kuolemasta merilevät alkoivat lisääntyä.
EnglishAfter that, the tracks that you rip become digital media files on your computer.
Kun olet kopioinut raidat, niistä tulee tietokoneen digitaalisia mediatiedostoja.
EnglishAfter several hours of conciliation, the negotiators managed to reach agreement.
Neuvottelijat pääsivät sopimukseen useita tunteja kestäneen sovittelun jälkeen.
EnglishAfter that discussion we will be able to give Parliament a more detailed report.
Tuon keskustelun jälkeen voimme antaa parlamentille tarkemman raportin asiasta.
EnglishAfter the success of the European Council, there are now two crucial stages ahead.
Eurooppa-neuvoston menestyksen jälkeen edessä on nyt kaksi ratkaisevaa vaihetta.
EnglishAfter 11 September, the political geography of the world has changed radically.
Maailman poliittinen kartta muuttui perusteellisesti syyskuun 11. päivän jälkeen.
EnglishOur nation and homeland are what is most sacred to us, after God and the family.
Kansakuntamme ja kotimaamme on meille Jumalan ja perheen jälkeen kaikkein pyhintä.
EnglishSensitivities in the parties and in the Member States are different, after all.
Loppujen lopuksi eri asiat ovat arkaluonteisia eri puolueissa ja jäsenvaltioissa.
EnglishWe need to do more to put our own house in order, as well as look after Syria’s.
Meidän on puhdistettava oma pöytämme paremmin ja huolehdittava myös Syyriasta.
EnglishAfter a great deal of thought, I found myself unable to identify with any of them.
Pohdittuani asiaa pitkään ja hartaasti en pystynyt samastumaan niistä mihinkään.
EnglishAfter you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
Kun olet tuonut varmenteen, salattujen tiedostojen avaamisen pitäisi onnistua.
EnglishThat is what we want today and that is what we want after the elections in June.
Se on meidän tahtomme tänään ja se on meidän tahtomme kesäkuun vaalien jälkeenkin.
EnglishThe sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
Tukien äkillinen poistaminen vuoden 2013 jälkeen olisi tuhoisaa näille alueille.
EnglishThis is the second highest percentage in NATO after the United States of America.
Kyseessä on Naton toiseksi korkein prosenttiosuus Amerikan Yhdysvaltojen jälkeen.
EnglishGermany decided to take a similar step immediately after the disaster in Japan.
Saksa teki tämän suuntaisen päätöksen välittömästi Japanin katastrofin jälkeen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "after":

after