"aforementioned" - Suomenkielinen käännös

EN

"aforementioned" suomeksi

EN

aforementioned {adjektiivi}

volume_up
1. virallinen
aforementioned
The aforementioned Treaty was rejected in the referendum held in Ireland.
Edellä mainittu sopimus hylättiin Irlannissa järjestetyssä kansanäänestyksessä.
I believe the aforementioned objective is our shared objective.
Käsittääkseni edellä mainittu tavoite on yhteinen tavoitteemme.
The aforementioned Working Party would provide an appropriate framework for this.
Edellä mainittu työryhmä loisi sopivat puitteet tälle.

Esimerkkejä "aforementioned"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI should like to highlight some of the issues raised in the aforementioned report.
Haluaisin ottaa esiin muutamia seikkoja, jotka sisältyvät mainitsemaani työhön.
EnglishAs for the aforementioned 10% and 20% thresholds, these are financing possibilities.
Sanoisin 10 prosentista ja 20 prosentista, että ne ovat rahoitusmahdollisuuksia.
EnglishThe aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.
Edellä mainitut pääjohtajat ansaitsevat keskimäärin 17 000 euroa kuukaudessa.
EnglishThe failure to comply with the aforementioned provisions will nullify those efforts.
Nämä ponnistelut menevät hukkaan, jos edellä mainittuja määräyksiä näin rikotaan.
EnglishFor all of the aforementioned reasons, I am voting for this draft agreement.
Kaikista edellä esitetyistä syistä äänestän tämän sopimusluonnoksen puolesta.
EnglishThe aforementioned Treaty was rejected in the referendum held in Ireland.
Edellä mainittu sopimus hylättiin Irlannissa järjestetyssä kansanäänestyksessä.
EnglishTherefore, the Council did not have the right to make the aforementioned decision.
Näin ollen komissiolla ei ollut oikeutta tehdä edellä mainittua päätöstä.
EnglishThe second relates to implementation measures for the aforementioned decisions.
Toinen liittyy edellä mainitun päätöksen toimeenpanoa koskeviin toimiin.
EnglishFor the above reasons, I voted in favour of the aforementioned motion for a resolution.
Edellä esitetyistä syistä äänestin edellä mainitun päätöslauselmaesityksen puolesta.
EnglishIn addition, the Union should promote the reform of the aforementioned Commission.
Lisäksi unionin olisi edistettävä ihmisoikeustoimikunnan uudistamista.
EnglishIt is to be met in 2005 when both the aforementioned states should be in existence.
Tuolloin molempien edellä mainittujen valtioiden pitäisi olla olemassa.
Englishthe provision of appropriations for technical support for the aforementioned actions.
Myönnetään määrärahoja edellä mainittujen toimien teknistä tukea varten.
EnglishI would be delighted to do so, but the aforementioned Mr Falconer has the floor.
Suostuisin siihen hyvin mielelläni, mutta mainitsemallanne herra Falconerilla on puheenvuoro.
EnglishIf this were in fact the issue, the aforementioned conclusion would not require any comment.
Jos kysymys olisi tosiasiassa tästä, mainitsemaani päätelmää ei tarvitsisi korjata.
EnglishThe Presidency is currently preparing the mandate for the aforementioned initiative.
Puheenjohtajavaltio valmistelee parhaillaan toimeksiantoa edellä mainittua aloitetta varten.
EnglishNeither of the two aforementioned procedures has thus far been initiated.
Kumpaankaan mainituista menettelyistä ei ole toistaiseksi turvauduttu.
EnglishOn the basis of the aforementioned, I hereby give my favourable vote to the proposed regulation.
Edellä mainittujen seikkojen perusteella äänestän ehdotetun asetuksen puolesta.
EnglishThis possibility is defined in article 6 of the aforementioned decision.
Tämä mahdollisuus määritellään edellä mainitun päätöksen 6 artiklassa.
EnglishWith regard to the aforementioned quotas, I believe that I have been a little misunderstood.
Edellä mainittujen kiintiöiden osalta uskoisin, että minut on ymmärretty hieman väärin.
EnglishAll the aforementioned changes involve increasing the liquidity of beneficiaries.
Kaikki edellä mainitut muutokset edellyttävät tuensaajien käytettävissä olevien varojen lisäämistä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aforementioned":

aforementioned