EN

affinity {substantiivi}

volume_up
affinity
However, this special affinity cannot and must not be used as an excuse for not setting the same standards when it comes to preconditions as we do for other ACP countries.
Tämä erityinen hengenheimolaisuus ei kuitenkaan voi eikä saa olla tekosyynä sille, että reunaehtoihin ei sovelleta samoja normeja kuin muiden AKT-maiden tapauksessa.
affinity

Esimerkkejä "affinity"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI believe that you have expressed, it seems, an affinity with one particular energy source.
Olette käsittääkseni ilmaissut mieltymyksenne yhteen tiettyyn energialähteeseen.
English380 million citizens of the Union have an affinity with the Commission.
380 miljoonalla unionin kansalaisella on hengenheimolainen komissiossa.
EnglishDemocracy depends also on a connection between government and governed - an affinity.
Demokratia riippuu myös hallituksen ja kansalaisten välisestä yhteydestä - yhteenkuuluvuudesta.
EnglishEvery country must choose the methods of energy production with which it has the greatest affinity.
Jokaisen maan on valittava itselleen sopivat energian tuotantomenetelmät.
EnglishToday, the political affinity that existed between Mr Blair and Mr Clinton is no longer even applicable.
Tällä hetkellä ei ole enää edes kyse Blairin ja Clintonin poliittisesta läheisyydestä.
EnglishUnder our Rules of Procedure, you join a political group on the basis of political affinity.
Parlamentin työjärjestyksen mukaan poliittiseen ryhmään liitytään poliittisen samanmielisyyden perusteella.
EnglishI have a very clear lack of affinity or political sympathy for Mr Chávez; a complete lack.
En koe minkäänlaista liittolaisuutta tai poliittista sympatiaa presidentti Chávezia kohtaan, en minkäänlaista.
EnglishThe feeling of reciprocal affinity has to grow.
Vastavuoroiselle kiintymykselle on annettava aikaa kehittyä.
EnglishI wonder what affinity there is between the British Conservatives and the bulk of the PPE on this fundamental question.
Ihmettelen, mitä samanmielisyyttä brittikonservatiivien ja PPE-ryhmän muiden jäsenten välillä on tässä peruskysymyksessä.
EnglishIt proves that they have little affinity with European small- and medium-sized enterprises, the backbone of our economy.
Se osoittaa, etteivät he tunne yhteenkuuluvuutta Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten kanssa, vaikka ne ovat taloutemme selkäranka.
EnglishAgain, the solution is to push powers down back to national authorities which have genuine affinity and allegiance from their voters.
Ratkaisu on jälleen vallan siirtäminen takaisin kansallisille viranomaisille, jotka kokevat aitoa yhteenkuuluvuutta ja siteitä äänestäjiin.
EnglishMerits or qualifications making people suitable for a judicial post will no longer be relevant, but rather solely their affinity with a political minority.
Ansiot tai pätevyys eivät enää takaa soveltuvuutta oikeuslaitoksen virkaan, vaan veljeily poliittisen vähemmistön kanssa.
EnglishThe proposal to assign a separate budget line for funding this Strategy would demonstrate the affinity and innovation of the Baltic region.
Ehdotus erillisen budjettikohdan luomisesta tämän strategian rahoittamiseksi ilmentää Itämeren alueen samankaltaisuutta ja innovatiivisuutta.
EnglishThe negotiations in Berlin in 1999 were conducted by Mr Kok and Mr Zalm, neither of whom had any affinity with agriculture and horticulture.
Berliinissä vuonna 1999 käytyihin neuvotteluihin osallistuneilla Wim Kokilla ja Gerrit Zalmilla ei ollut mitään yhteyksiä maa- ja puutarhatalouteen.
EnglishLadies and gentlemen, honourable Members, there is on our continent a historical mental affinity, a feeling of togetherness which makes us Europeans.
Hyvät parlamentin jäsenet, mantereellamme vallitsee historiaan perustuva henkinen sukulaisuus, yhteenkuuluvuuden tunne, joka tekee meistä eurooppalaisia.
EnglishBritain has always felt a special affinity with Poland, and this was evidenced in the early 1980s when Poland was going through very difficult times.
Yhdistynyt kuningaskunta on aina tuntenut erityistä yhteenkuuluvuutta Puolan kanssa, ja tämä tuli ilmi 1980-luvun alussa Puolan erittäin vaikeina aikoina.
EnglishI believe that this is, for the moment, sufficient indication of political affinity between its members and I cannot therefore accede to your request, Mr Schulz.
Mielestäni tämä on tällä hetkellä riittävä osoitus jäsenten poliittisten kantojen yhtenevyydestä, enkä siksi voi suostua jäsen Schulzin pyyntöön.
EnglishWe delude ourselves if we believe that this House commands anything like the affinity and identity which national parliaments have built up over the centuries.
Petämme itseämme, jos uskomme, että tällä parlamentilla on jotakin siitä hengestä ja identiteetistä, jota kansalliset parlamentit ovat rakentaneet vuosisatojen ajan.
English. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, we in Europe have a deep understanding of, a lively interest in and a great affinity for the people of Vietnam.
Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, tunnemme Euroopassa syvää ymmärrystä, vahvaa kiinnostusta ja suurta yhteenkuuluvuutta Vietnamin kansaa kohtaan.
EnglishThe Irish army was stationed in Lebanon for many years as a peacekeeping force, and there is a great affinity between the Irish and the Lebanese because of this.
Irlannin armeijan joukot toimivat Libanonissa useiden vuosien ajan rauhanturvajoukkoina, ja irlantilaiset ja libanonilaiset tuntevat tämän vuoksi suurta yhteenkuuluvuutta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "affinity":

affinity
affinal
English
affine
English