"aesthetic" - Suomenkielinen käännös

EN

"aesthetic" suomeksi

EN

aesthetic {adjektiivi}

volume_up
Aesthetic sensitivity on the one hand, and, on the other, mathematical abilities and science - this is what we are lacking.
Esteettinen herkkyys yhtäältä ja matemaattiset kyvyt ja tiede toisaalta - näitä meiltä puuttuu.
This House has an irrevocable commitment to freedom that is, and must be, our ethical and aesthetic guiding light.
Tällä parlamentilla on kiistaton velvoite puolustaa vapautta, joka on ja jonka pitää olla eettinen ja esteettinen ohjenuoramme.
Aesthetic judgments, rather than abstract reasoning, guide and shape the process by which we all come to know what we know.
Ennemmin esteettinen arviointi kuin abstrakti järkeily ohjaa ja muokkaa prosessia, jonka kautta saamme ja muodostamme tietoa.

Esimerkkejä "aesthetic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe point about the art trade is that it disseminates aesthetic values and aesthetic messages.
Taidekaupassa esteettiset arvot ja viestit ovat etusijalla.
EnglishSo that we can stop compartmentalizing form, function and aesthetic, and assigning them different values.
Jotta voimme lopettaa lokeroimasta muotoa, toimintaa ja estetiikkaa, ja niiden arvottamisen eri tavoin.
EnglishThe rest is an aesthetic issue, but not a health issue.
Kaikki muu liittyy esteettisyyteen eikä terveyteen.
EnglishAesthetic sensitivity on the one hand, and, on the other, mathematical abilities and science - this is what we are lacking.
Esteettinen herkkyys yhtäältä ja matemaattiset kyvyt ja tiede toisaalta - näitä meiltä puuttuu.
EnglishWhat our media policy is in fact about is the further development of the specific aesthetic language of European films.
Mediapolitiikassamme on itse asiassa kyse eurooppalaisten elokuvien erityisen esteettisen kielen kehittämisestä.
EnglishThis House has an irrevocable commitment to freedom that is, and must be, our ethical and aesthetic guiding light.
Tällä parlamentilla on kiistaton velvoite puolustaa vapautta, joka on ja jonka pitää olla eettinen ja esteettinen ohjenuoramme.
EnglishAesthetic judgments, rather than abstract reasoning, guide and shape the process by which we all come to know what we know.
Ennemmin esteettinen arviointi kuin abstrakti järkeily ohjaa ja muokkaa prosessia, jonka kautta saamme ja muodostamme tietoa.
EnglishAesthetic reasons do often play a role, but if someone thinks that they are inferior then it is their general health that suffers.
Syyt saattavat usein olla esteettisiä, mutta jos nainen pitää itseään muita huonompana, hänen yleinen terveydentilansa kärsii.
EnglishWhat these people did when they synthesized happiness is they really, truly changed their affective, hedonic, aesthetic reactions to that poster.
Onnea syntetisoidessaan nämä ihmiset, muuttivat perin pohjin affektiivista, hedonista ja esteettistä käsitystään julisteesta.
EnglishResistance to diseases, to parasites, to herbicides, aesthetic and conservational criteria, but also, let us not forget, unlimited productivity.
Tautien, loisten ja rikkakasvintorjunta-aineiden vastustaminen, esteettiset sekä säilyvyysperusteet, rajatonta tuotantoa unohtamatta.
EnglishThe most important feature is the aesthetic value of the product overall, in other words the design, and the case arising most frequently is car design.
Tärkein piirre on koko tuotteen esteettinen arvo, toisin sanoen muotoilu, ja useimmin esiin nouseva kysymys on autojen muotoilu.
EnglishNone other than the ruthless laws of the market are crushing, degrading and homogenising every cultural, aesthetic, artistic and moral value.
Juuri säälimättömät markkinalait murskaavat, häpäisevät ja tasapäistävät kaikki kulttuuriset, esteettiset, taiteelliset ja moraaliset arvot.
EnglishOur position on culture depends on the type of policy it promotes and the values, principles and aesthetic standards it puts forward.
Suhtautumisemme kulttuuriin riippuu siitä, millaista politiikkaa se edistää, sekä siitä, millaisia arvoja, periaatteita ja esteettisiä standardeja se edustaa.
EnglishThroughout history the arts have used the most progressive technologies of the day, and scientific debates have influenced many aesthetic theories.
Kautta historian taiteissa on hyödynnetty aikakauden edistyneintä tekniikkaa, ja monet esteettiset teoriat ovat saaneet vaikutteita tieteellisistä pohdinnoista.
EnglishFor Orthodox Christians, the icon, or image, stands not only as an acme of human aesthetic accomplishment, but as a tangible reminder of the perennial truth.
Ortodoksikristityille ikoni tai kuva merkitsee paitsi ihmisen esteettisen saavutuksen huipentumaa, se on myös konkreettinen muistutus ikuisesta totuudesta.
EnglishIn many towns, we have not only insulated buildings, but also the aesthetic value, the quality of life and the reduced cost of living are by no means negligible.
Rakennuksia on eristetty monissa kaupungeissa, mutta ei myöskään saa unohtaa samalla saavutettuja esteettisiä arvoja, elämänlaatua ja elinkustannusten vähentämistä.
EnglishI also feel it would be useful to set up European and national registers containing data collected on both aesthetic and therapeutic breast implants.
Katson myös, että olisi hyödyllistä perustaa eurooppalainen rekisteri ja kansallisia rekistereitä, joihin kerättäisiin tietoja sekä esteettisistä että terapeuttisista rintaimplanteista.
EnglishNot only but it has made it known to a major developer, who waited to set up four wind mills generating energy, that the permission would not be given because of aesthetic reasons.
Se myös ilmoitti tärkeälle kehittäjälle, joka odotti pystyttävänsä neljä energiaa tuottavaa tuulimyllyä, että lupaa ei myönnettäisikään esteettisistä syistä.
EnglishThis report concerns a private and sensitive subject for many women who, either for aesthetic or medical reasons, have had breast implant operations carried out.
Tämä mietintö koskee aihetta, joka on henkilökohtainen ja arkaluonteinen monille naisille, joille on tehty rintaimplanttileikkaus joko esteettisistä tai lääketieteellisistä syistä.
EnglishWe all know how important forests are to the planetary balance, to biodiversity and to economic activity, not to mention the aesthetic and environmental benefits they bring.
Tiedämme, kuinka tärkeitä metsät ovat maapallon tasapainon, luonnon monimuotoisuuden ja talouselämän kannalta, niiden tarjoamista kauneus- ja ympäristöarvoista puhumattakaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aesthetic":

aesthetic
aesthete
English
aesthetical
aesthetics
English