EN

advocates {monikko}

volume_up
advocates (myös: backers)
Advocates of the further development and use of biotechnology expect all kinds of benefits.
(NL) Biotekniikan edelleen kehittämisen ja soveltamisen kannattajat odottavat kaikenlaisia etuja.
Today, the advocates of the Constitution are celebrating.
Tänään perustuslain kannattajat juhlivat.
Do the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
Luulevatko löysän politiikan kannattajat, että moinen tulva tuo meille enemmän kalaa?
This choice was, at the time, scarcely contentious even among advocates of capitalism.
Tuskin edes kapitalismin puolestapuhujat kyseenalaistivat tuolloin tätä valintaa.
I would defy all advocates of this new role to refute this.
Kaikki tämän tulevan roolin puolestapuhujat voivat minun puolestani yrittää kiistää tämän.
There is a marked contradiction between what is said by Europe’s advocates and what is said by the Council.
Sen välillä, mitä Euroopan puolestapuhujat sanovat, ja mitä neuvosto sanoo, on räikeä ristiriita.

Esimerkkejä "advocates"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English. - The report advocates a 'common European foreign policy on energy'.
kirjallinen. - (EN) Mietinnössä kannatetaan ”EU:n yhteistä energiapolitiikkaa”.
EnglishAmendment No 2 advocates coordination between Member States and Applicant States.
Tarkistuksessa 2 kannatetaan jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden yhteistoimintaa.
EnglishAmong other issues, the report advocates the rejected (!!!) 'Constitutional Treaty'.
Mietinnössä muun muassa kannatetaan hylättyä "perustuslakia koskevaa sopimusta".
EnglishThe new water paradigm advocates renewal of water resources in the countryside.
Uusi vettä koskeva ajattelutapa puoltaa vesivarojen uudistamista maaseudulla.
EnglishDo the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
Luulevatko löysän politiikan kannattajat, että moinen tulva tuo meille enemmän kalaa?
EnglishThis choice was, at the time, scarcely contentious even among advocates of capitalism.
Tuskin edes kapitalismin puolestapuhujat kyseenalaistivat tuolloin tätä valintaa.
EnglishHowever, it also advocates the division of Member States into electoral regions.
Kuitenkin esityksen toisessa artiklassa esitetään jäsenvaltioiden jakoa vaalipiireihin.
EnglishAdvocates of the introduction of formal, rigid fishing criteria have even appeared.
Täällä on jopa puolustettu muodollisten, jäykkien kalastuskriteereiden käyttöönottoa.
EnglishIt also advocates a safety net and promotes the association of small farmers.
Siinä myös kannatetaan turvaverkkoa ja edistetään pienviljelijöiden järjestäytymistä.
EnglishThe reason for this is that Mr Le Foll advocates a common forestry policy.
Syynä siihen on se, että Stéphane Le Foll kannattaa yhteistä metsäpolitiikkaa.
EnglishThe report also advocates a return to animal meal, with all the risks that it involves.
Mietinnössä kannatetaan myös eläinjauhoihin palaamista, mihin liittyy riskejä.
EnglishOur policy all along has been ambitious and one that advocates public participation.
Linjamme on ollut koko ajan kunnianhimoinen ja kansalaisen osallistumista puolustava.
EnglishThey annoy the anti-Europeans and fill the advocates of a united Europe with despair.
Ne eivät tyydytä Euroopan unionin vastustajia ja masentavat sen kannattajia.
EnglishAs regards the instruments to be implemented, my report advocates subsidiarity.
Mietinnössäni suositellaan toissijaisuusperiaatetta välineenä, jota olisi syytä soveltaa.
EnglishSome are just calling for dialogue on an equal footing, and Mr Kasoulides advocates that.
Jotkut vaativat tasavertaista vuoropuhelua, ja Ioannis Kasoulides kannattaa tätä.
EnglishThere have been advocates from the Baltic States for particular projects.
Komissiossa on vieraillut tiettyjä hankkeita kannattavia henkilöitä Baltian maista.
EnglishThis is a good lesson for those who are such vocal advocates of codecision.
Tämä on hyvä opetus niille, jotka niin äänekkäästi puolustavat yhteispäätösmenettelyä.
EnglishThe report advocates the wrong priorities in the struggle against terrorism.
Mietinnössä pidetään ensisijaisena vääriä seikkoja terrorismin vastaisessa taistelussa.
EnglishIt also advocates opening up water management to the private sector.
Siinä puolletaan myös vesihuollon markkinoiden avaamista yksityiselle sektorille.
EnglishThe advocates of vegetable fats say that their products are excellent.
Kasvirasvojen puolustajat sanovat, että heidän tuotteensa ovat erinomaisia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "advocate":

advocate
advocator