"advisory board" - Suomenkielinen käännös

EN

"advisory board" suomeksi

EN

advisory board {substantiivi}

volume_up
advisory board
The first meeting of the advisory board took place just two weeks ago, at the end of October.
Neuvottelukunta piti ensimmäisen kokouksensa vain kaksi viikkoa sitten, lokakuun lopussa.

Esimerkkejä "advisory board"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Englishand Parliament cannot be reduced to a humanitarian agency advisory board.
eikä parlamenttia voida supistaa humanitaarisen viraston neuvoa-antavaksi komiteaksi.
EnglishThe first meeting of the advisory board took place just two weeks ago, at the end of October.
Neuvottelukunta piti ensimmäisen kokouksensa vain kaksi viikkoa sitten, lokakuun lopussa.
EnglishThis company also promised him a paid role as a member of its International Advisory Board.
Yritys lupasi hänelle myös palkallisen paikan sen kansainvälisessä neuvoa-antavassa elimessä.
EnglishEuropean Statistical Governance Advisory Board (vote)
Eurooppalainen tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta (äänestys)
EnglishAs a further check, it was also proposed to introduce an independent, high-level advisory board.
Lisätarkastusta varten ehdotettiin riippumattoman korkean tason neuvoa-antavan lautakunnan perustamista.
EnglishSecondly, the Statistical Governance Advisory Board is a useful complement to the Advisory Committee.
Toisekseen, tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta täydentää hyödyllisesti neuvoa-antavaa komiteaa.
English. - (FR) Next, this comment made by the Advisory Board of Former Prisoners of Buchenwald.
(FR) Seuraavaksi esitän Buchenwaldin keskitysleirin entisten vankien neuvoa-antavan lautakunnan kommentin.
EnglishICANN has a Policy Advisory Board of 19 members.
EnglishEuropean Statistical Governance Advisory Board - European Statistical Advisory Council (debate)
Eurooppalainen tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta - Yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalainen neuvoa-antava komitea (keskustelu)
English. - Mr President, this decision concerns the setting up of the European Statistical Governance Advisory Board.
esittelijä. - (EN) Arvoisa puhemies, tämä päätös koskee eurooppalaisen tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan perustamista.
EnglishIt is that board, now called the European Statistical Governance Advisory Board, which is the subject of this proposal.
Mietintö käsittelee nimenomaan kyseistä lautakuntaa, joka tunnetaan nykyään nimellä eurooppalainen tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta.
EnglishI abstained from voting because I do not understand on which criteria experts for the Advisory Board will be appointed and what power they will have.
Äänestin tyhjää, koska en ymmärrä, minkä perusteiden mukaan lautakunnan asiantuntijat nimitetään ja millainen valta heillä on.
EnglishI am a member of the Environmental Advisory Board of a company called Shanks plc in the UK and have been for the past three years.
Olen Shanks plc -nimisen yrityksen ympäristöasioiden neuvoa-antavan komitean jäsen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja olen ollut sitä viimeiset kolme vuotta.
EnglishAt the same time it will not get involved in day-to-day work, which will be the domain of the Executive Director, the staff, the Advisory Board and the working groups.
Samalla se ei puutu päivittäiseen työhön, joka on puolestaan johtajan, henkilöstön, neuvottelukunnan ja työryhmien alaa.
EnglishThe Environmental Advisory Board is solely concerned with the environmental audit performance of the company's sites within the terms of EU legislation.
Ympäristöasioiden neuvoa-antava komitea huolehtii ainoastaan yrityksen toimipaikkojen ympäristötarkastustuloksesta EU:n lainsäädännön puitteissa.
EnglishThe Environmental Advisory Board includes amongst its members a member of the Green Alliance and the chairman of one of the EU Scientific Advisory Committees.
Ympäristöasioiden neuvoa-antavan komitean jäseniin kuuluu eräs Vihreän Liiton jäsen ja yhden EU:n tieteellisen neuvoa-antavan komitean puheenjohtaja.
EnglishFollowing the demise of the ECSC Treaty, the ECSC’s legal system and procedures disappeared straightaway and its Advisory Board was dissolved.
EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen EHTY:n oikeudellinen järjestelmä ja menettelyt katosivat saman tien ja sen neuvoa-antava komitea hajotettiin.
EnglishI therefore welcome the establishment of the European Statistical Advisory Committee and the European Statistical Governance Advisory Board.
Suhtaudun siksi myönteisesti eurooppalaisen tilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean sekä eurooppalaisen tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan perustamiseen.
EnglishUnlike the rapporteur, we think that an advisory board such as an executive committee, that prepares the meetings of the management board, is a good invention.
Toisin kuin esittelijä, me olemme sitä mieltä, että jonkinlainen neuvoa-antava elin, kuten johtoryhmä, joka valmistelisi hallintoneuvoston kokoukset, on hyvä ajatus.
EnglishThe prestige of the Agency and the expertise in its work will be enhanced by the proposals to specify and foster the role of the Advisory Board at the Agewncy.
Ehdotukset hankintakeskuksen neuvoa-antavan komitean tehtävän täsmentämisestä ja sen aseman vahvistamisesta lisäävät hankintakeskuksen arvovaltaa ja sen työn asiantuntevuutta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "advisory board":

advisory board

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "advisory board" suomeksi

advisory substantiivi
advisory adjektiivi
board substantiivi
to board verbi