EN

advantages {monikko}

volume_up
advantages (myös: bonuses, benefits)
The advantages which the satellite navigation systems provide are sensational.
Satelliittinavigointijärjestelmien tuomat edut ovat suurta hämmästystä herättäviä.
Nevertheless, the advantages of this European health card are obvious.
Tällaisen eurooppalaisen sairausvakuutuskortin edut ovat kuitenkin kiistattomat.
The advantages which the single currency will bring for this sector are obvious.
Yhtenäisvaluutan tälle alalle mukanaan tuomat edut ovat silminnähtäviä.

Esimerkkejä "advantages"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhether or not there are fiscal advantages is to be decided by the Member States.
Jokainen jäsenvaltio voi päättää itse, myöntävätkö ne verohelpotuksia vai eivät.
EnglishA European transport network offers enormous advantages in very different areas.
Yleiseurooppalainen liikenneverkko tarjoaa huomattavia etuja eri osa-alueilla.
EnglishWe must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy.
Meidän on arvioitava niiden etuja ja heikkouksia muiden energialähteiden rinnalla.
EnglishThere is also the matter of the unfair advantages granted to the eastern German .
Lisäksi on olemassa kysymys Itä-Saksan myönnetyistä epäoikeudenmukaisista eduista.
EnglishThe enormous advantages for tourists are highlighted with a great deal of verve.
Siinä kuvataan hyvin lennokkaasti euron turisteille mukanaan tuomia valtavia etuja.
EnglishThis would harm the environment and cancel out all the advantages of biofuels.
Tästä olisi haittaa ympäristölle ja se nollaisi kaikki biokaasusta saatavat edut.
EnglishThe advantages which the satellite navigation systems provide are sensational.
Satelliittinavigointijärjestelmien tuomat edut ovat suurta hämmästystä herättäviä.
EnglishIn this case, the advantages should mainly be in the field of reliability and price.
Tässä tapauksessa etujen pitäisi liittyä nimenomaan luotettavuuteen ja hintaan.
EnglishParliament emphasises the many advantages of high-quality agriculture which I support.
Parlamentti korostaa korkealaatuisen maatalouden monia etuja, ja kannatan niitä.
EnglishCentralisation has huge advantages but requires effective information management.
Hajauttamisessa on suuria etuja, mutta se vaatii tehokasta tiedonhallintaa.
EnglishIn future it will also offer the same advantages for transactions in securities.
Vastaava järjestelmä otetaan tuonnempana käyttöön myös arvopaperikaupassa.
EnglishThere are not only advantages but disadvantages as well with the new technology.
Uusi tekniikka ei kuitenkaan tuo mukanaan vain etuja, vaan siitä seuraa myös haittoja.
EnglishNow, the future European central bank will have neither of these advantages.
Tulevalla Euroopan keskuspankilla ei kuitenkaan ole kumpaakaan näistä eduista.
EnglishOne of these advantages, relatively cheaper labour, will only last only a few years.
Yksi näistä eduista, suhteellisen halpa työvoima, katoaa muutamassa vuodessa.
EnglishI think the open method of coordination has advantages but it needs to be improved.
Mielestäni avoimessa koordinointimenetelmässä on etunsa, mutta sitä on parannettava.
EnglishAdvantages of wireless networks include mobility and the absence of unsightly wires.
Langattoman verkon etuja ovat liikkumavapaus ja se, ettei hankalia johtoja tarvita.
EnglishLadies and gentlemen, Europe must offer practical advantages to its citizens.
Hyvät kollegat, Euroopan on tarjottava kansalaisilleen konkreettisia etuja.
EnglishThe advantages of this have been broadly summarised by the two speakers before me.
Kahdessa edeltävässä puheenvuorossa käsiteltiin jo laajasti kiinteiden hintojen etuja.
EnglishThese techniques bring significant environmental and economic advantages.
Tällä tekniikalla edistetään merkittävästi ympäristöllistä ja taloudellista etua.
EnglishObviously, the competitive advantages will go to those who convert the quickest.
Kilpailuedut ovat luonnollisesti niiden puolella, jotka suuntautuvat uudelleen nopeimmin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "advantage":

advantage