EN

advance {substantiivi}

volume_up
This initiative represents a significant advance in terms of eliminating these obstacles.
Aloite on merkittävä edistysaskel näiden esteiden poistamiseksi.
I likewise endorse the UN resolution, because it is a significant advance.
Samoin hyväksyn YK:n päätöslauselman, koska se on merkittävä edistysaskel.
Overall, this is a major advance in consumer protection.
Kaiken kaikkiaan tämä on huomattava edistysaskel kuluttajansuojan kannalta.
Technical advance in particular offers enormous opportunities for the development of new forms of work.
Erityisesti tekniikan kehitys tarjoaa suuria mahdollisuuksia uudenmuotoisten teosten kehittämiseen.
I have no doubt that such technological advances will continue to improve the situation.
Olen varma, että tällainen tekninen kehitys parantaa tilannetta jatkossakin.
At the same time, society is constantly undergoing changes as a result of advances in technology.
Samanaikaisesti meillä on nopea teknologinen kehitys, joka muuttaa yhteiskuntaa jatkuvasti.
advance (myös: progression)
In this context, advances in renewable energies are particularly relevant.
Tässä yhteydessä edistyminen uusiutuvien energialähteiden alalla on erityisen tärkeää.
Toisaalta olemme sitä mieltä, että myös muu edistyminen on myönteistä.
These two countries, constituting the Black Sea Region, have made enormous advances.
Näissä kahdessa maassa, jotka muodostavat Mustanmeren alueen, edistyminen on ollut valtavaa.
In the event of death, this advance payment is at least €21,000 per person.
Kuolemantapauksissa ennakkomaksu on vähintään 21 000 euroa henkilöä kohti.
As far as project financing is concerned, a single advance of 10 % as a first payment is too limited.
Mitä hankkeiden rahoittamiseen tulee, pelkkä 10 %: n ennakkomaksu on liian rajallinen.
The advance payment that the Commission then initiated off its own bat in mid-April did little to change that.
Siinä suhteessa komission omasta aloitteestaan junailema, huhtikuun puolessavälissä maksettu ennakkomaksu ei muuttanut enää mitään.
advance (myös: prepayment)
These include an advance of 80% of the amount of the suckler cow premium, and 50% of the sheep, goats and dairy premium for 2005.
Tällaisia ovat vuonna 2005 maksettava 80 prosentin ennakko emolehmäpalkkiosta ja 50 prosentin ennakko lampaiden, vuohien sekä lypsylehmien palkkiosta.
We call in particular for advance guidance on the transposition of directives and for the provision of implementation guidelines where regulations are concerned.
Erityisesti on saatava ennakko-ohjausta direktiivien saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä ohjeita asetusten täytäntöönpanosta.
advance (myös: access, approach)
'Grooming' is particularly insidious because the advances appear to be 'softer'.
Grooming on erityisen salakavalaa, koska lähestyminen vaikuttaa "pehmeältä".
advance

Esimerkkejä "advance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe, too, are trying to advance regional integration – how did Europe manage it?
Mekin yritämme edistää alueellista yhdentymistä, miten Eurooppa onnistui siinä?"
EnglishPontificating on instant solutions in advance of an inquiry will not be helpful.
Pikaratkaisujen antamisesta ennen tutkimuksen suorittamista ei ole mitään hyötyä.
EnglishI will now advance a few more ideas and would like an answer from the Commission.
Tuon esille muutamia muitakin ajatuksia ja toivon saavani komissiolta vastauksen.
EnglishSurely these questions should have been better assessed and researched in advance.
Näitä kysymyksiä olisi epäilemättä pitänyt arvioida ja tutkia etukäteen paremmin.
EnglishIt continues to advance and is difficult to halt.
Tämä on meidän iso ongelmamme, joka jatkaa etenemistään ja jota on vaikea pysäyttää.
EnglishThis draft is no doubt a compromise but it also represents a considerable advance.
Ehdotus on kieltämättä kompromissi, mutta se merkitsee myös huomattavaa edistystä.
EnglishThere are no simple mathematical formulae which can be worked out in advance.
Mitään yksinkertaista etukäteen laskettavaa matemaattista kaavaa ei ole olemassa.
EnglishThe Council will be delighted to know in advance what Parliament has in mind.
Neuvosto kyllä ilahtuu, jos se saa tietää kaikista parlamentin aikeista etukäteen.
EnglishAdvance sightings of that report suggest a surprisingly coherent piece of work.
Etukäteiskatsaus raporttiin antaa viitteitä yllättävän yhtenäisestä työstä.
EnglishI therefore thank the Commissioner in advance for her reply to my questions.
Tästä syystä kiitän komission jäsentä etukäteen hänen vastauksestaan kysymyksiini.
EnglishI regret that we will not be able to advance this substantially in Hong Kong.
Valitettavasti emme pysty etenemään tässä asiassa merkittävästi Hongkongissa.
EnglishBuilt-in doesn't mean unmalleable; it means organized in advance of experience."
Sisäänrakennettu ei tarkoita muuttumatonta; se tarkoittaa rakennetta ennen kokemusta."
EnglishThe final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
Kuluttajalle maksettavaksi jäävä lopullinen hinta on esitettävä selvästi jo etukäteen.
EnglishI thank you in advance for finally making an exception to the general rule for once.
Kiitän teitä etukäteen siitä, että teette kerrankin poikkeuksen yleiseen sääntöön.
EnglishThe problem is that air traffic control charges cannot be clearly stated in advance.
Ongelmana on, ettei lennonjohdon saamia maksuja voida määrittää tarkasti etukäteen.
EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Yrityksen eläkkeelle jäävien omistajien tulee suunnitella yrityksensä siirto etukäteen.
EnglishThis soap opera has done little to advance Europe's cause and our country's.
Tämä saippuaooppera ei nosta sen enempää Euroopan asian kuin oman maammekaan arvoa.
EnglishThis advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
Tämä on ensimmäinen askel sen kieltämiseksi, mitä keinottelijat himoitsevat.
EnglishIt is my profound belief that we can only advance through cooperation and negotiation.
Vakaa käsitykseni on, että voimme edistyä vain yhteistyöllä ja neuvottelemalla.
EnglishThe ‘no’ camp will stoop to lying in any way in order to advance its cause.
Ei-puolen kannattajat käyttää kaikki valheet hyväkseen asiaansa edistääkseen.