EN

to adopt [adopted|adopted] {verbi}

volume_up
We do believe it is advisable to adopt a positive position with regard to Turkey.
Uskomme, että on erittäin myönteistä omaksua myönteinen kanta Turkin osalta.
We think the European Commission could adopt a decisive role in this matter.
Meidän mielestämme Euroopan komissio voisi omaksua tässä asiassa ratkaisevan aseman.
The Commission should adopt this resolution by the European Parliament.
Komission pitäisi omaksua edellä mainittu Euroopan parlamentin päätös.
Structural work must adopt the principle of phasing in increased batches of aid.
Rakennetoimissa tulee ottaa käyttöön vaiheittain kasvavat tuet.
In that case, should we adopt exactly the opposite approach?
Pitäisikö meidän siis ottaa käyttöön täysin päinvastainen lähestymistapa?
As such, the country may adopt the single currency, having applied to do so.
Näin ollen Slovenia voi siis ottaa käyttöön yhteisvaluutan, koska maa on hakenut sen käyttöönottoa.
Firstly, I do not support the right of gay couples to adopt.
Ensiksi, en kannata homoparien adoptio-oikeutta adoptoida.
There are over 1 200 members of that Association: many have adopted and some wish to adopt.
Monet heistä ovat jo adoptoineet, ja monet haluavat adoptoida.
Recently, the subject of the right of homosexual couples to adopt children has surfaced again.
Samaa sukupuolta olevien parien oikeus adoptoida lapsia on noussut hiljattain taas pintaan.

Esimerkkejä "to adopt"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBeing able to achieve more cases like this is why we have to adopt this report.
Meidän on hyväksyttävä tämä mietintö, jotta tällaisia tapauksia saataisiin lisää.
EnglishThe attitude we adopt towards the Commission depends mainly upon three questions:
Komissiota koskevassa kannanotossamme kyse on pääasiassa kolmesta kysymyksestä:
EnglishHas the Commission encouraged Member States to adopt a common position on this?
Onko komissio rohkaissut jäsenvaltioita hyväksymään tätä koskevan yhteisen kannan?
EnglishIt is therefore necessary to immediately adopt useful policies, as you have said.
Näin ollen on välttämätöntä ryhtyä heti hyödyllisiin toimiin, kuten totesitte.
EnglishThat, too, strikes me as inconsistent and not a smart policy for Europe to adopt.
Tämäkin on mielestäni epäjohdonmukaista eikä mitään järkevää EU:n politiikkaa.
EnglishIt is important to adopt a European approach to the prevention of flood damage.
On tärkeää käsitellä tulvavahinkojen torjuntaa eurooppalaisesta näkökulmasta.
EnglishThat is why I believe that we should adopt the approach that I have proposed.
Tämän vuoksi katson, että meidän olisi sovellettava ehdottamaani lähestymistapaa.
EnglishThe Council, meeting behind closed doors, is unable to adopt a common position.
Suljettujen ovien takana kokoontuva neuvosto ei kykene hyväksymään yhteistä kantaa.
EnglishTherefore, I call on you to adopt this partly amended regulation immediately.
Kehotan teitä siksi hyväksymään tämän osittain muutetun asetuksen välittömästi.
EnglishWhat practical measures do you intend to adopt in order to attain these goals?
Mitä käytännön toimenpiteitä aiotte toteuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?
EnglishLast, but not least, it is important, as I said, to adopt a common approach.
Lopuksi, on tärkeää, kuten mainitsitte, että omaksutaan yhteinen lähestymistapa.
EnglishThe Commission will adopt its proposal for a single legal base early in January.
Komissio tekee ehdotuksensa yhdeksi oikeudelliseksi perustaksi aikaisin tammikuussa.
EnglishWe must adopt a responsible attitude regarding the safety of our fellow citizens.
Meidän on omaksuttava vastuullinen tapa suhtautua EU:n kansalaisten turvallisuuteen.
EnglishThere is pressure to adopt this particular amendment within a short time frame.
Tätä järjestelyä koskevaan tarkistukseen sisältyy melkoinen ajallinen paine.
EnglishThe European Court of Justice must first adopt a position and give a judgment.
Yhteisöjen tuomioistuimen on ensiksi vahvistettava kantansa ja annettava tuomionsa.
EnglishWe should not, however, adopt double standards when we look at the Russian issue.
Suhtautumisessa Venäjän asioihin ei kuitenkaan saisi noudattaa kaksinaisstandardeja.
EnglishI really hope that we will adopt the first code at Community level this year.
Toivon todella, että me hyväksymme ensimmäiset yhteisön tason säännöt tänä vuonna.
EnglishThe European Council will also adopt the EU Strategy for the Baltic Sea Region.
Eurooppa-neuvosto hyväksyy myös Euroopan unionin Itämeren alueen strategian.
EnglishI think we should adopt broader measures for the European Union in this area.
Euroopan unionin tulee mielestäni hyväksyä tällä alalla kattavampia toimenpiteitä.
EnglishWe do believe it is advisable to adopt a positive position with regard to Turkey.
Uskomme, että on erittäin myönteistä omaksua myönteinen kanta Turkin osalta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adopted":

adopted
English
adoption
adoptive
English