"admirable" - Suomenkielinen käännös

EN

"admirable" suomeksi

FI
EN

admirable {adjektiivi}

volume_up
admirable (myös: adorable, estimable)
So the European School is an admirable project, and I support it.
Eurooppa-koulu on siis ihailtava hanke, ja annan sille tukeni.
The admirable struggle of Mrs Aung San Suu Kyi, the European Parliament's Sakharov Prize laureate, reminds us of that every day.
Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon saajan Aung San Suu Kyin ihailtava ponnistelu muistuttaa meitä siitä päivittäin.
The aim of the report is admirable and supports the principle of equal treatment for self-employed women and men workers and their spouses.
Tämän mietinnön tavoite on ihailtava ja tukee tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamista itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiviin naisiin, miehiin ja heidän aviopuolisoihinsa.

Esimerkkejä "admirable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
Näin se on onnistunut irtautumaan kahleista ja kasvamaan ihailtavalla tavalla.
EnglishThat sets the background to this admirable resolution which is before us today.
Tämä on taustana tänään keskusteltavanamme olevalle erinomaiselle päätöslauselmalle.
EnglishIt would obviously be admirable if things could be sorted out even before next week.
Olisi tietenkin erinomaista, jos asiat voitaisiin ratkaista jo ennen ensi viikkoa.
EnglishHistorically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
Turkki on tehnyt historiallisesti ihailtavan yrityksen lähentyä Eurooppaa.
EnglishI think this is an admirable way to show how a living democracy must work.
Mielestäni tämä on erinomainen tapa näyttää, kuinka elävän demokratian on toimittava.
EnglishPresident, I have to compliment Mrs Sierra González on her admirable report.
Arvoisa puhemies, haluan onnitella rouva Sierra Gonzálezia hänen ihailtavasta mietinnöstään.
EnglishTheir efforts have been admirable and quite extraordinarily extensive.
Heidän panoksensa on ollut ihailtavaa ja poikkeuksellisen merkittävää.
EnglishDespite initial scepticism, the Convention has managed to strike an admirable compromise.
Alkuvaiheen epäilyksistä huolimatta valmistelukunta onnistui pääsemään hienoon kompromissiin.
EnglishThe desire to defend the 'European social model' is admirable.
On aivan oikein puolustaa huolestuneena "Euroopan sosiaalista mallia".
EnglishThere would seem to be scope for the admirable dictum: "if it ain't broke, don't fix it".
Tähän näyttäisi soveltuvan hieno sanonta, jonka mukaan ei kannata korjata sellaista, mikä ei ole rikki.
EnglishSo the European School is an admirable project, and I support it.
Eurooppa-koulu on siis ihailtava hanke, ja annan sille tukeni.
EnglishI applaud the work of the rapporteur and his admirable consistency.
Kiitän esittelijää ja hänen ihailtavaa johdonmukaisuuttaan.
EnglishIt is simply admirable, and I want to say thank you.
Tämä on yksinkertaisesti ihailtavaa, ja haluan lausua kiitokseni siitä.
EnglishThis is no doubt admirable and important, but in my view it should happen in a completely different manner.
Sehän on erittäin kannatettava ja tärkeää, mutta mielestäni sen pitää tapahtua aivan toisin.
EnglishThe spirit of collaboration with which the three great institutions have approached this file has been admirable.
Kolme suurta toimielintä ovat lähestyneet tätä asiaa ihailtavassa yhteistyön hengessä.
EnglishI believe that his approach is absolutely admirable.
Mielestäni hänen valitsemalleen strategialle on syytä nostaa hattua.
EnglishTo sum up, greater economic freedom in this region is an admirable and commendable development.
Yhteenvetona voidaan todeta, että taloudellinen vapautuminen alueella on tervetullutta ja kiitettävää kehitystä.
EnglishSecondly, let me refer briefly to the admirable report by Mr Titley on the code of conduct on arms exports.
Toiseksi voinen viitata lyhyesti Titleyn hienoon mietintöön asevientiä koskevista käytännesäännöistä.
EnglishThe aim of simplifying VAT is an admirable one.
Alv-järjestelmän yksinkertaistaminen on kunnioitettava päämäärä.
EnglishThe offer by the Dutch government to establish the Criminal Tribunal in The Hague is, of course, admirable.
Alankomaiden hallituksen ehdotus perustaa rikostuomioistuin Haagiin on luonnollisesti erinomainen asia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "admirably":

admirably
admiration
admiral
admirer