"administrative law" - Suomenkielinen käännös

EN

"administrative law" suomeksi

EN

administrative law {substantiivi}

volume_up
1. Oikeustiede
administrative law
Criminal and administrative law, on the other hand, are still only at the beginning of their European development.
Rikos- ja hallinto-oikeus sen sijaan ovat vielä eurooppalaisen kehityksensä alussa.

Esimerkkejä "administrative law"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn all probability, we ought to start work in the field of administrative law as well.
Luultavasti olisi myös alettava työskennellä hallinnollisen oikeuden alalla.
EnglishI do not consider creating a European administrative law to be appropriate.
Mielestäni eurooppalaisen hallinto-oikeuden luominen ei ole suotavaa.
EnglishThe Union can only impose sanctions in the field pertaining to administrative law when cases are exposed.
Unioni voi antaa rangaistuksia paljastetuista tapauksista vain hallinto-oikeuden alalla.
EnglishThe concept is taken from administrative law and mainly pertains to discrimination at the workplace.
Ajatus tulee hallinto-oikeudesta ja se liittyy erityisesti työssä harjoitettavaan syrjintään.
EnglishCriminal and administrative law, on the other hand, are still only at the beginning of their European development.
Rikos- ja hallinto-oikeus sen sijaan ovat vielä eurooppalaisen kehityksensä alussa.
EnglishIt would also complete the whole process of creating uniform administrative law as early as possible.
Näin saataisiin valmiiksi myös yhtenäisen hallintolain koko laadintaprosessi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
EnglishAsylum seekers must be able to have recourse to the law when administrative decisions go against them.
Turvapaikan hakijoilla pitää olla mahdollisuus hakea oikeusteitse muutosta negatiivisiin hallinnollisiin päätöksiin.
EnglishIt is simply said that this administrative procedural law will not be created, but rather demands will be selected.
Sanottiin vain, ettei tällaista hallinnollista prosessioikeutta aiota luoda vaan valitukset aiotaan seuloa.
EnglishIts 1992 administrative law requires that citizens be treated with respect and cooperation by the authorities.
Sen vuoden 1992 hallintolaissa vaaditaan, että viranomaiset kohtelevat kansalaisia kunnioittavasti ja yhteistyökykyisesti.
EnglishI am in favour of Mr Álvarez's proposals, which really do form the starting point for European administrative Community law.
Kannatan Alvarezin ehdotuksia, jotka todellakin merkitsevät alkua Euroopan yhteisön hallinto-oikeuden laatimiselle.
EnglishWe have asked for a Public Prosecutor' s Office and criminal law, but we also need administrative law for the EU.
Olemme vaatineet syyttäjäviraston perustamista ja rikosoikeuden laatimista, mutta tarvitsemme myös EU:ta koskevaa hallinto-oikeutta.
EnglishIt applies to the limited circumstances of equal opportunities law which is civil or administrative law.
Sitä sovelletaan yhtäläisten mahdollisuuksien lain rajoitettuihin tapauksiin, yksityisoikeuden tai hallinto-oikeuden piiriin kuuluvan lain tapauksiin.
EnglishThe application of Community competition law by administrative and judicial authorities must not lead to any lack of uniformity in its application.
Hallinto- ja oikeusviranomaisten soveltaman yhteisön kilpailuoikeuden ei pidä johtaa soveltamisen epäyhtenäisyyteen.
EnglishPerhaps there will be an opportunity to advance further through the adoption of an administrative law for the Union's institutions and agencies.
Ehkä tulee mahdollisuus päästä pitemmälle hyväksymällä hallinnollinen laki, joka koskee unionin toimielimiä ja virastoja.
EnglishI still cannot understand why Parliament's resolution of September 2001, calling for a European administrative law, has not been followed up.
En silti ymmärrä, miksi parlamentin syyskuussa 2001 antamaa päätöslauselmaa eurooppalaisesta hallintolaista ei ole noudatettu.
EnglishThe Member States belong at a specific level in the hierarchy of political entities of public administrative law and international law.
Valtiot ovat tietyssä asemassa julkisen hallinto-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden mukaisten poliittisten kokonaisuuksien hierarkiassa.
EnglishFirstly, everyone is aware how hard I have fought to establish genuine administrative law in this area, however, the report centres on a different issue.
Ensinnäkin kaikki tietävät, että olen taistellut todellisen yhteisön oikeuden aikaansaamisen puolesta koko tällä alueella.
EnglishThat can't possibly be right, because voluntary agreements need framework data provided by administrative law, and the Commission proposes no such data.
Sitä se ei aivan varmasti voi olla, sillä vapaaehtoiseen sopimiseen kuuluvat selkeät reunaehdot, joita tiedonannossa ei kuitenkaan ehdoteta.
EnglishWe can use administrative law or we can allocate state subsidies. These are all necessary, but in my opinion they are not the ultimate pearl of wisdom.
Voidaan pyrkiä lainsäädäntötoimiin, voidaan jakaa valtion tukea, kumpikin asioita, jotka ovat tärkeitä, mutta jotka eivät mielestäni tuo ratkaisua kaikkiin ongelmiin.
EnglishMore efficient functioning of the Single Market will, to some extent, force the whole European Union to develop cooperation, too, in the areas of civil law and administrative law.
Sisämarkkinoiden tehokkaampi toiminta pakottaa jossakin määrin koko EU:n kehittämään yhteistyötään myös siviilioikeuden ja hallinto-oikeuden aloilla.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "administrative law" suomeksi

administrative substantiivi
Finnish
administrative adjektiivi
law substantiivi
civil law substantiivi
commercial law substantiivi
criminal law substantiivi
Finnish
martial law substantiivi
court of law substantiivi
fundamental law substantiivi
private law substantiivi
to break a law verbi
administrative proceeding substantiivi
Roman law substantiivi
administrative procedure substantiivi
by law adverbi
common law substantiivi
Finnish