EN

to adhere to {verbi}

volume_up
And why do we not start working on agreements to which we want to adhere?
Miksemme ala työskennellä sellaisten sopimusten laatimiseksi, joita noudattaa?
The EU will continue to adhere strictly to standard IMF and international practices.
EU noudattaa edelleen tiukasti tavanomaisia kansainvälisiä ja IMF:n käytäntöjä.
In short, we intend to adhere to the principle of sustainable development.
Haluamme siis noudattaa kestävän kehityksen periaatetta.

Esimerkkejä "to adhere to"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFifthly, the main thing in this matter is to adhere to the UN rules on two counts.
Viidenneksi: tärkeintä tässä asiassa on noudattaa YK:n sääntöjä kahdella tapaa.
EnglishFourthly, information campaigns must adhere to the rule of financial transparency.
Neljänneksi, tiedotuskampanjoiden on noudatettava rahoitusten avoimuuden sääntöä.
EnglishWith these basic principles in our proposal, we adhere to international standards.
Ehdotukseen sisältyvissä perusperiaatteissa noudatamme kansainvälisiä standardeja.
EnglishThe EU will continue to adhere strictly to standard IMF and international practices.
EU noudattaa edelleen tiukasti tavanomaisia kansainvälisiä ja IMF:n käytäntöjä.
EnglishSo I believe that we should adhere to the common position in this respect as well.
Meidän pitäisi siksi pitää mielestäni kiinni yhteisestä kannasta myös tässä kohdassa.
EnglishAs I said, it is important to adhere to the commitments that we have made.
Kuten sanoin, tärkeätä on pitää kiinni niistä sitoumuksista, joita olemme tehneet.
EnglishI will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.
Noudatan aikarajoitusta, mutta minun on vastattava joihinkin kysymyksiin.
EnglishWhen we make reforms to EU policies we have to adhere to sustainable principles.
EU:n politiikkoja uudistettaessa tulee noudattaa kestäviä periaatteita.
EnglishIt is essential that we should adhere to the established 'two-pillar model'.
On tärkeää, että pidämme kiinni tähänastisesta "kaksipilarisesta mallista".
EnglishAnd why do we not start working on agreements to which we want to adhere?
Miksemme ala työskennellä sellaisten sopimusten laatimiseksi, joita noudattaa?
EnglishThis is the established procedure in such cases and, as always, we will adhere to it.
Tästä menettelystä on tässä tapauksessa määrätty, ja, kuten aina, me noudatamme sitä.
EnglishBoth these activities should adhere to the strictest environmental standards.
Kumpaankin näistä toimista olisi sovellettava tiukimpia ympäristönormeja.
EnglishI would therefore ask you to adhere as closely as possible to the scheduled timing.
Tämän vuoksi pyydän teitä pysymään mahdollisimman tarkasti aikataulussa.
EnglishAll Member States adhere to the conventions that protect human rights.
Kaikki jäsenvaltiot noudattavat yleissopimuksia, joilla suojellaan ihmisoikeuksia.
EnglishI wonder, Mrs Grossetête, whether the Barroso Commission will adhere to these standards.
Hyvä jäsen Grossetête, epäilenpä, omaksuuko Barroson komissio tämän saman mittapuun.
EnglishIt is not enough to claim to adhere to democracy in order to be a democrat.
Demokratiaan vetoaminen ei nimittäin tee henkilöstä vielä demokraattia.
EnglishI strive very hard to adhere to the Treaty of Lisbon with every action I take.
Pyrin kovasti noudattamaan Lissabonin sopimusta kaikissa toimissani.
EnglishHow can we be so selective about which UN resolutions we adhere to?
Kuinka me voimme tällä tavoin valikoida, mitä YK:n päätöslauselmia noudatamme?
EnglishLadies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.
Hyvät parlamentin jäsenet, pyydän teitä pysyttäytymään tiukasti teille annetussa puheajassa.
EnglishNeedless to say, we must also adhere to the Bird and Habitat Directive.
Meidän pitää tietenkin noudattaa myös elinympäristö- ja lintudirektiivejä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to adhere to" suomeksi

to prepositio
Finnish
to have to verbi
to belong to verbi
to come on to verbi
to refer to verbi
Finnish
to feel up to verbi
Finnish
with regard to
due to prepositio
next to adverbi
Finnish
to get down to verbi
Finnish
up to prepositio
to turn to verbi
ought to verbi
Finnish
in regard to
to be able to
Finnish