"adequacy" - Suomenkielinen käännös

EN

"adequacy" suomeksi

EN

adequacy {substantiivi}

volume_up
adequacy (myös: sufficiency)
Capital adequacy of investment firms and credit institutions (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyys (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
In situations such as the one in Haiti today, what is important is speed, adequacy and elasticity.
Haitin tilanteessa tänä päivänä, samoin kuin muissa vastaavissa tilanteissa, tärkeää on nopeus, riittävyys ja joustavuus.
Nonetheless, we do consider that Member States should define adequacy as the condition required for older people to live a decent life.
Katsomme kuitenkin, että jäsenvaltioiden pitäisi määritellä riittävyys ehtona ikäihmisten ihmisarvoiselle elämälle.
adequacy (myös: convenience)

Esimerkkejä "adequacy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOn adequacy: we cannot achieve that at European level, Member States must do that.
Riittävyydestä: emme voi saavuttaa sitä EU:ssa, jäsenvaltioiden on tehtävä se.
EnglishEthics committees will assess the adequacy and completeness of the written information.
Eettiset komiteat arvioivat kirjallisten tietojen täydellisyyttä ja selkeyttä.
EnglishThe Eurosystem will continue to monitor the adequacy of its collateral framework.
Eurojärjestelmä valvoo vakuuskäytäntönsä soveltuvuutta ja riittävyyttä.
EnglishThe case of SWIFT casts doubts on the adequacy of data protection instruments in the EU.
SWIFT-tapaus saa epäilemään tietosuojavälineiden asianmukaisuutta EU:ssa.
EnglishMany are worried about the adequacy of resources for treatment and growing costs.
Kysymys hoitoresurssien riittävyydestä ja taloudellisten kustannusten kasvusta huolettaa monia.
EnglishIt is a matter of capital adequacy and insurance for return journeys.
Kysymys on varojen riittävyydestä ja paluumatkaa koskevasta vakuutuksesta.
Englishif we want food adequacy, because only thus will we be able to deal with crises;
jos haluamme elintarvikkeita riittävästi, koska ainoastaan siten pystymme varautumaan kriiseihin;
EnglishThere are three main axes: the first one concerns the adequacy of pensions.
Siinä on kolme akselia. Ensimmäinen koskee eläkkeiden riittävyyttä.
EnglishThe Commission is proposing 5% in its capital adequacy review.
Komissio ehdottaa vakavaraisuutta koskevassa selonteossaan viittä prosenttia.
EnglishECB Opinion on amendments to the Banking Directive and the Capital Adequacy Directive
EKP:n lausunto pankkidirektiivin ja omien varojen riittävyyttä koskevan direktiivin muuttamisesta
EnglishIn several places, it highlights the links between adequacy, sustainability and safety.
Siinä korostetaan useassa kohdassa yhteyttä riittävyyden, kestävyyden ja turvallisuuden välillä.
EnglishThe committee welcomes the high capital adequacy ratio of the European Investment Bank (EIB).
Valiokunta pitää myönteisenä Euroopan investointipankin (EIP) korkeaa vakavaraisuusastetta.
EnglishWe do not think that having a capital adequacy regime for funds solves the problem.
Varojen riittävyyden takaavan järjestelmän luominen rahastoja varten ei mielestämme ratkaise ongelmaa.
EnglishIdeally, an adequacy decision should be well on track by that time.
Ihannetilanteessa suojan riittävyyttä koskevan päätöksen pitäisi olla tuolloin hyvällä mallilla.
EnglishIn 2005, for example, DG Regio had reservations on the adequacy of control systems in Spain.
Esimerkiksi vuonna 2005 aluepolitiikan pääosasto esitti varaumia Espanjan valvontajärjestelmien riittävyydestä.
EnglishCapital adequacy and investment services
Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omat varat arvopaperimarkkinoilla
EnglishIt should also have monitored its adequacy.
Komission olisi pitänyt valvoa myös suunnitelman tarkoituksenmukaisuutta.
EnglishA second group of amendments which I unfortunately cannot support concern the calculation of capital adequacy.
Toinen sellaisten tarkistusten ryhmä, joita en voi hyväksyä, koskee vakavaraisuuden laskemista.
English   Mr President, the chairman has already spoken about the adequacy of the responses given by the Commission.
   Arvoisa puhemies, puheenjohtaja kommentoi jo komission esittämien vastausten asianmukaisuutta.
EnglishThe capital adequacy directive is very important.
Omien varojen riittävyyttä koskeva direktiivi on erittäin tärkeä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adequacy":

adequacy