EN

additions {monikko}

volume_up
additions (myös: gains)
These new additions have now satisfied all the criteria laid down in the directive.
Nämä uudet lisäykset ovat täyttäneet kaikki direktiivissä asetetut kriteerit.
Shared files always include the latest changes and additions
Jaetut tiedostot sisältävät aina uusimmat muutokset ja lisäykset
These additions are sensible, which is why I have voted in favour of concluding the agreement.
Lisäykset ovat järkeviä, joten äänestin sopimuksen tekemisen puolesta.

Esimerkkejä "additions"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe think that by and large the amendments are sensible additions to the text.
Kaiken kaikkiaan tarkistukset täydentävät mielestämme tekstiä erityisen hyvin.
EnglishThe regulation has worked properly, but the Commission suggests certain additions.
Siitä huolimatta, että asetus on toiminut hyvin, komissio ehdottaa siihen lisäyksiä.
EnglishThis will give us room to make additions later on, as and when problems arise.
Näin meille jää mahdollisuus tehdä lisäyksiä myöhemmin, jos ja kun ongelmia ilmenee.
EnglishThese new additions have now satisfied all the criteria laid down in the directive.
Nämä uudet lisäykset ovat täyttäneet kaikki direktiivissä asetetut kriteerit.
EnglishThe additions to it will be demanded of us little by little over the year.
Siihen tehtäviä lisäyksiä meitä vaaditaan tekemään vähän kerrallaan vuoden aikana.
EnglishAs rapporteur, I support these additions, which are also partly my own.
Esittelijänä kannatan näitä lisäyksiä, jotka ovatkin osaksi omia ehdotuksiani.
EnglishThe Committee on Culture and Education called for amendments and additions in three areas.
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta esitti tarkistuksia ja lisäyksiä kolmella alalla.
EnglishI am delighted at how it has been improved by their judicious additions.
Olen ilahtunut siitä, että mietintö on parantunut näiden järkevien lisäysten ansiosta.
EnglishThere were good and sensible additions made to it by the Committee on Budgets.
Siihen tuli hyviä ja mielekkäitä lisäyksiä budjettivaliokunnasta.
EnglishI have received three requests for additions to the "human rights" item.
Kohdan "Ihmisoikeudet" osalta minulle on esitetty kolme lisäyspyyntöä.
EnglishI cannot agree because we are voting on additions.
Olen pahoillani, mutta en voi olla samaa mieltä, koska äänestämme lisäyksistä.
EnglishAfterwards, the group chairmen made additions to the policy rules.
Sen jälkeen ryhmien puheenjohtajat tekivät poliittisiin sääntöihin liittyviä lisäyksiä.
EnglishThese additions are sensible, which is why I have voted in favour of concluding the agreement.
Lisäykset ovat järkeviä, joten äänestin sopimuksen tekemisen puolesta.
EnglishI emphasise that self-regulation instruments as additions to the law are something we cannot do without.
Korostan: itsesääntelyjärjestelmät ovat välttämättömiä täydentävinä sääntelytapoina.
EnglishThe Commission' s proposed revisions and additions to Annex XII appear to be reasonable.
Komission ehdottamat tarkistukset ja lisäykset liitteeseen XII vaikuttavat yleisesti kohtuullisilta.
EnglishThese were additions or amendments to the existing paragraph 8.
Kyseessä oli olemassa olevan 8 kohdan täydentäminen tai muuttaminen.
EnglishThese are very laudable additions to the Commission's already praiseworthy attempts.
Nämä ovat hyvin arvokkaita täydennyksiä komission ehdotuksiin, jotka sinällään jo ovat palkinnon arvoisia.
EnglishIn additions to the moves allowed for each piece, the game of chess also has strategic maneuvers.
Kullekin nappulalle sallittujen siirtojen lisäksi shakkipelissä on myös strategisia siirtoja.
EnglishMr President, there are two proposed additions to paragraph 25.
   Arvoisa puhemies, 25 kohtaan on ehdotettu kahta lisäystä.
EnglishThe proposal merely invokes the status quo and maintains the present line with no additions.
Ehdotuksessa vedotaan vain vallitsevaan tilanteeseen ja pidetään yllä nykyistä linjaa ilman lisäyksiä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "addition":

addition
additive
English
additional
English
additionally
English