"addendum" - Suomenkielinen käännös

EN

"addendum" suomeksi

FI
EN

addendum {substantiivi}

volume_up
The addendum tabled replaces the call for therapeutic treatment of rare diseases with the objective of preventing the birth of sick people.
Käsiteltävänä oleva liite korvaa harvinaisten tautien terapeuttista hoitoa koskevan vaatimuksen sairaiden ihmisten syntymistä estävällä tavoitteella.

Esimerkkejä "addendum"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs I have the English text in front of me, I shall read the addendum in English.
Koska minulla on edessäni englanninkielinen teksti, luen tarkistuksen englanniksi.
EnglishThis is the message I want to be conveyed as an addendum to this debate.
Tämä on viesti, jonka haluan välittää ikään kuin tämän keskustelun liitteenä.
EnglishIt became an addendum to the history of humanity, and of inhumanity.
Siitä tuli lisä ihmisyyden historian ja epäinhimillisyyden historiaan.
EnglishBut if you wish I can put it to a vote as an addendum.
Minun mielestäni se on vedettävä pois, mutta jos haluatte, voin toimittaa tarkistuksesta äänestyksen.
EnglishAs an addendum to a framework agreement, no new mandate is required in order to renew a protocol.
Pöytäkirjan uusimiseen ei tarvita uusia valtuuksia, koska kysymys on puitesopimuksen liitteestä.
EnglishI would like to deal with this in three parts plus an addendum.
Haluaisin käsitellä tätä asiaa kolmessa osassa ja liitteessä.
EnglishSimply to add a short addendum is scarcely to be recommended.
Asian esittäminen lyhyenä lisäyksenä on tuskin suositeltavaa.
EnglishAny reference to expiry of the common fisheries policy without the addendum is very dangerous.
Kaikki puheet yhteisen kalastuspolitiikan umpeutumisesta ilman kyseistä lisäystä ovat hyvin vaarallisia.
EnglishMr President, I would just like to make an addendum so that the Minutes of the proceedings are correct.
Arvoisa puhemies! Haluaisin vain tehdä pienen huomautuksen, niin että se tulee oikein selostukseen.
EnglishEven the Committee of the Regions has done so; this constituted an addendum after the report was completed in committee.
Jopa aluepoliittinen valiokunta on tehnyt sen; se on tehty lisäyksenä valiokuntamme lausunnon valmistumisen jälkeen.
English   – Mr President, I should like to request an addendum to Amendment 5, the correct amendment tabled by Mr Lambrinidis.
   – Arvoisa puhemies, esitän suullisen lisäyksen tarkistukseen 5, jäsen Lambrinidisin esittämään alkuperäiseen tarkistukseen.
EnglishMrs Günther, I can see no objection from the House and so I will put the amendment to the vote with that addendum.
Parlamentin jäsen Günther, parlamentissa ei näy esiintyvän vastustusta, joten asetan tämän tarkistuksen äänestykseen tämän lisäyksen kera.
EnglishFor that reason the Committee wanted an addendum to Article 3 which called for differentiation in the relevant funding in the budget.
Siksi valiokunta halusi lisäyksen kolmannen artiklan kappaleeseen, jossa edellytetään näiden rahojen eriyttämistä budjetissa.
EnglishI tabled an addendum in the name of my group this morning to include those items and I hope very much it will receive the support of this House.
Jätin tänä aamuna ryhmäni nimissä lisäyksen sisällyttääkseni nuo asiat ja toivon erittäin paljon, että se saa tämän parlamentin tuen.
EnglishI agree with the addendum specifying the means to be used to inform employees about any vacant posts in the user undertaking.
Olen samaa mieltä lisäyksestä, jolla tarkennetaan niitä keinoja, joilla käyttäjäyrityksessä olevista vapaista työpaikoista tiedotetaan vuokratyöntekijöille.
EnglishPreviously, Mr President, we always had the following addendum: 'the relevant provisions shall apply mutatis mutandis to Non-attached Members'.
Arvoisa puhemies, aiemmin meillä oli aina seuraava lisäys: "asiaa koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin sitoutumattomiin jäseniin".
EnglishThe addendum tabled replaces the call for therapeutic treatment of rare diseases with the objective of preventing the birth of sick people.
Käsiteltävänä oleva liite korvaa harvinaisten tautien terapeuttista hoitoa koskevan vaatimuksen sairaiden ihmisten syntymistä estävällä tavoitteella.
EnglishHowever, I think that we must grasp the nettle and acknowledge that cultural industries are no longer an addendum to these discussions.
Mielestäni meidän on kuitenkin tartuttava härkää sarvista ja ymmärrettävä, että kulttuuripalvelut eivät ole enää täydentävä tekijä näissä keskusteluissa.
English   Mr President, this is an addendum that we had already accepted in the compromise negotiations but which has been omitted owing to an editorial oversight.
   Arvoisa puhemies, kyse on lisäyksestä, jonka hyväksyimme jo kompromissineuvotteluissa mutta joka on jäänyt pois toimituksen erehdyksen takia.
EnglishIn view of our indignation, it was decided to add our opinion to the final report as an 'erratum/addendum', without a vote, which is scarcely any better.
Kun närkästyimme asiasta, lausuntomme päätettiin lisätä lopulliseen mietintöön "erratumina/addendumina" ilman äänestystä, mikä tuskin parantaa tilannetta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "addendum":

addendum