EN

adaptable {adjektiivi}

volume_up
(SL) Man is a most adaptable creature, which is why many adults have already accepted the fact that one should keep acquiring knowledge even in mature years and in old age.
(SL) Ihminen on erittäin sopeutuva olento, minkä takia monet aikuiset ovat jo hyväksyneet sen, että ihmisen olisi hankittava tietoa vielä kypsinä vuosinaan ja vanhuudessa.

Esimerkkejä "adaptable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMaking the labour market more adaptable and flexible is leading to mass poverty.
Työmarkkinoiden joustot ja sopeuttaminen ovat vastuussa valtavasta köyhyydestä.
EnglishIts adaptable two-way design looks and works great, both as a tablet and laptop.
Mukautettava kaksitoiminen malli näyttää hyvältä ja toimii sekä tablettina että kannettavana.
EnglishThe criteria to be agreed must therefore be adaptable and flexible.
Sovittavien kriteerien on sen tähden oltava mukautuvia ja joustavia.
EnglishWe must produce adaptable policies, as required by sustainable development.
Meidän on laadittava mukautettavissa olevia toimintatapoja kestävän kehityksen edellytysten mukaisesti.
EnglishIt is true that in a complex situation, we need rules which vary slightly and which are adaptable.
On totta, että vaikeassa tilanteessa tarvitaan erilaiset ja mukautettavissa olevat olosuhteet.
EnglishOf course we need systems to be flexible and adaptable, but we also need them to be modern.
Tarvitsemme tietenkin joustavia ja mukautumiskykyisiä järjestelmiä, mutta niiden on oltava myös nykyaikaisia.
EnglishThe legal framework should be flexible and adaptable.
Oikeudellisen kehyksen pitäisi olla joustava ja mukautumiskykyinen.
EnglishIt should recognise and be adaptable to the diversity of the different European market structures.
Siinä olisi sen sijaan otettava huomioon Euroopan markkinarakenteiden monimuotoisuus ja voitava joustaa sen mukaan.
EnglishIn the developing countries there is a demand for cheap, adaptable, unqualified and non-Unionized labour.
Kehitysmaissa on kysyntää halvasta, joustavasta, kouluttamattomasta ja ammatillisesti järjestäytymättömästä työvoimasta.
EnglishIt should also make them more transparent, predictable and adaptable to changing circumstances.
Sen on myös tehtävä nämä nykyistä avoimemmiksi, ennustettavammiksi ja sellaisiksi, että ne mukautuvat paremmin muuttuviin olosuhteisiin.
EnglishThese allow us to develop a flexible political dialogue which is easily adaptable to current circumstances and priorities.
Niiden avulla voimme kehittää joustavaa poliittista vuoropuhelua, joka on helposti sovitettavissa nykyisiin oloihin ja prioriteetteihin.
EnglishIt would make a system that needs to remain flexible and easily adaptable to the local needs of each Member State more rigid.
Se kangistaisi järjestelmää, jonka on säilyttävä joustavana ja joka on voitava mukauttaa kunkin jäsenvaltion paikallisiin tarpeisiin.
EnglishThe Financial Perspectives must therefore be adaptable to the current political context and to the new realities of the world in which we live.
Rahoitusnäkymät on voitava sovittaa nykyiseen poliittiseen toimintaympäristöön ja nykymaailman uusiin olosuhteisiin.
EnglishMoreover, it is not sufficiently adaptable to the new aims of the Union as regards the Lisbon Agenda and sustainable development.
Se ei myöskään sovellu riittävän hyvin unionin uusiin tavoitteisiin, jotka liittyvät Lissabonin ohjelmaan ja kestävään kehitykseen.
EnglishAnother way of increasing efficiency is to strengthen our educational systems by making them more adaptable to the needs of individuals.
Toinen tehokkuutta lisäävä keino on vahvistaa entisestään koulutusjärjestelmiämme tekemällä ne joustavammiksi yksilöiden tarpeisiin.
EnglishWe want the Commission to respond to this new reality with a long-term view that is flexible and adaptable in its implementation.
Haluamme komission vastaavan tähän uudenlaiseen todellisuuteen sellaisella pitkän aikavälin suunnitelmalla, jonka täytäntöönpano on joustavaa ja mukautuvaa.
EnglishThere are repeated references in the text to the need for 'flexible labour markets', 'adaptable contractual arrangements', and an 'adaptable workforce.'
Tekstissä viitataan toistuvasti joustavien työmarkkinoiden, mukautuvien sopimusjärjestelyjen ja mukautumiskykyisen työvoiman tarpeeseen.
EnglishThe Member States will also be asked to put in place a framework for more adaptable forms of contract, taking into account increasingly diverse forms of employment.
Jäsenvaltioita pyydetään myös laatimaan kehys joustavia sopimusmuotoja varten ja ottamaan huomioon työllisyyden lukuisat eri muodot.
EnglishHaving said that, legislation has to be clear, easy to understand and to enforce, and adaptable to changing circumstances.
Lainsäädännön on kuitenkin oltava selkeää ja helppotajuista. Lisäksi sen täytäntöönpanon on oltava vaivatonta, ja sitä on pystyttävä helposti mukauttamaan muuttuviin olosuhteisiin.
EnglishWe are also calling for the enabling regulations to be more adaptable, and we hope that this regulation is reviewed after three, and not five, years.
Vaadimme myös tämän poikkeusasetuksen suurempaa mukautettavuutta ja toivomme tämän asetuksen tarkistamista kolmen vuoden eikä vasta viiden vuoden kuluttua.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adaptation":

adaptation
adapter