EN

actual {adjektiivi}

volume_up
In actual fact, the Commission's proposal was nothing less than a harmonization directive.
Todellisuudessa komission ehdotus oli todellinen yhdenmukaistamisdirektiivi.
In actual fact, climate change is, in our opinion, a real concern for civilisation.
Mielestämme ilmastonmuutos on itse asiassa todellinen haaste sivilisaatiolle.
The actual aim of this resolution is to condemn the Soviet Union.
Päätöslauselman todellinen tavoite on Neuvostoliiton tuomitseminen.
They must achieve the actual implementation of all provisions.
Niiden on itse hoidettava kaikkien säännösten tosiasiallinen täytäntöönpano.
What caused most discussion in the committee was the actual and/or statutory pensionable age.
Valiokunnassa eniten keskustelua herätti tosiasiallinen ja lakisääteinen eläkeikä.
Actual accession will eventually depend on the progress of the reforms and the developments in Turkey itself.
Tosiasiallinen liittyminen riippuu loppujen lopuksi Turkin uudistusten edistymisestä ja Turkin tapahtumista.

Esimerkkejä "actual"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishCan the Commissioner tell us what guarantees we have on actual data protection?
Voiko komission jäsen kertoa, mitä takeita meillä on todellisesta tietosuojasta?
EnglishWe want a reduction in the actual impact, based on a scientific risk evaluation.
Haluamme vähentää todellisia vaikutuksia riskien tieteellisen arvioinnin pohjalta.
EnglishIn fact, the translation and publication took longer than the actual negotiations.
Itse asiassa kääntäminen ja julkaisu veivät enemmän aikaa kuin itse neuvottelut.
EnglishI have noted that the actual choice cannot be made on the basis of this document.
Voin todeta, että todellista valintaa ei voida tehdä tämän asiakirjan perusteella.
EnglishHowever, in actual fact, I think that the battle has been lost, at least this year.
Luulen, että tosiasiassa tuo taistelu on kuitenkin hävitty, ainakin tänä vuonna.
EnglishActual common actions and positions can be counted on the fingers of one hand.
Itse asiassa yhteisön toimet ja kannanotot ovat yhden käden sormin laskettavissa.
EnglishFortunes have been wiped out and the actual aim of the scheme has not been achieved.
Omaisuuksia on tuhlattu, eikä järjestelmän todellista tavoitetta ole saavutettu.
EnglishUnder these circumstances, I believe that we need to look at actual examples.
Tätä taustaa vasten meidän on mielestäni tarkasteltava konkreettisia esimerkkejä.
EnglishThat, I believe, is one reason why EU money is not in actual fact being spent.
Tämä on uskoakseni eräs syy siihen, ettei kaikkia EU:n varoja tosiasiassa käytetä.
EnglishSome of the money is now available for the actual construction of these networks.
Osa varoista on nyt käytettävissä näiden verkkojen todelliseen rakentamiseen.
EnglishIn the actual case I am thinking of, a range of trans-European projects was rejected.
Tässä nimenomaisessa tapauksessa on hylätty useita Euroopan laajuisia hankkeita.
EnglishLet us therefore negotiate openly and honestly on the actual needs for 2008.
Neuvotelkaamme siis avoimesti ja rehellisesti vuoden 2008 todellisista tarpeista.
EnglishWith a weakened UN, it can also be seen how much we in actual fact need the UN.
Nyt kun YK on heikentynyt, huomaamme, kuinka paljon me tosiasiassa sitä tarvitsemme.
EnglishWe continue to believe that the EU should not be an actual defence alliance.
Olemme lisäksi sitä mieltä, että EU:n ei pidä olla varsinainen puolustusliitto.
EnglishThus, issues far beyond the actual content of the petition have been raised.
Esiin on siis noussut paljon alkuperäisen vetoomuksen sisältöä laajempia asioita.
EnglishThe actual focus of the report is not fraud as such, but rather irregularities.
Mietinnön pääpaino ei ole niinkään petoksissa vaan sääntöjenvastaisuuksissa.
EnglishWe want to see a system in which refunds are made on the basis of actual costs.
Me haluamme järjestelmän, jossa korvaukset maksetaan todellisten kulujen perusteella.
EnglishIn actual fact, climate change is, in our opinion, a real concern for civilisation.
Mielestämme ilmastonmuutos on itse asiassa todellinen haaste sivilisaatiolle.
EnglishAmendment No 8 limits this to routes for which actual tickets have been issued.
Tarkistus 8 rajoittaa ne matkoihin, joita varten lippu todellakin on myyty.
EnglishI would like to touch on the actual administration of resources in the Baltic Sea.
Haluaisin ottaa esiin Itämeren kalavarojen hallinnan, ensimmäisenä lohenkalastuksen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "actual":

actual
actually
actualization