EN

activities {monikko}

volume_up
activities (myös: functions)
All the activities of the European Central Bank in this area are of special importance.
Kaikki keskuspankin toiminnot tällä alalla ovat erityisen tärkeitä.
We believe that all of the European Parliament’s activities should be transferred to Brussels.
Kaikki Euroopan parlamentin toiminnot olisi mielestämme siirrettävä Brysseliin.
These activities will subsequently influence the human resources and finances to be allocated.
Sitten nämä toiminnot vaikuttavat niihin kohdennettaviin henkilöstöresursseihin ja varoihin.
activities
It is then that new and partially overlapping activities and services will co-exist.
Silloin uudet ja osin päällekkäiset toiminnat ja palvelut toimivat rinnakkain.
Voimme kieltää tietyt materiaalit ja toiminnat.
The mutual benefit is assured by making fishing by local and European fleets complementary activities.
Molemminpuolista hyötyä vahvistetaan sillä, että sekä paikallisten että eurooppalaisten laivastojen toiminnat täydentävät toisiaan.

Esimerkkejä "activities"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe hope the Commission can include this type of activities in its work programme.
Toivomme, että komissio voi sisällyttää tämänkaltaisen toiminnan työohjelmaansa.
EnglishI would refer the House to the activities which will be taking place this week.
Haluan kehottaa parlamenttia tutustumaan tällä viikolla tapahtuvaan toimintaan.
EnglishClubs that organise voluntary activities in the afternoon often do valuable work.
Usein vapaaehtoistoimin järjestettävät iltapäiväkerhot tekevät arvokasta työtä.
EnglishThe Indonesians must try and halt the militia and their activities in the area.
Indonesialaisten on yritettävä pysäyttää miliisit ja heidän toimintansa alueella.
EnglishResearch activities directly related to control can, of course, be considered.
Välittömästi valvontaan liittyviä tutkimustoimia voidaan luonnollisesti harkita.
EnglishEuropean and transatlantic cooperation in space activities is an absolute must.
Eurooppalainen ja Atlantin ylittävä yhteistyö avaruusalalla on ehdoton edellytys.
EnglishAs you yourself observed, these post-trading activities are too costly today.
Totesitte itsekin, että nämä post trading -palvelut ovat nykyään liian kalliita.
EnglishWe must improve the cost efficiency of the supervision of cross-border activities.
Meidän on parannettava rajat ylittävien toimien valvonnan kustannustehokkuutta.
EnglishThe EEA is responsible for developing Eionet and coordinating its activities.
Ympäristökeskus vastaa Eionetin kehittämisestä ja sen toiminnan koordinoinnista.
EnglishIt merely provides for widespread policing of the activities of Internet users.
Se vain mahdollistaa internetin käyttäjien toiminnan laajamittaisen valvonnan.
EnglishAll the activities pursued by the Member States also benefit the European Union.
Kaikki jäsenvaltioiden harjoittamat toimet hyödyttävät myös Euroopan unionia.
EnglishOf its activities, I would stress the adoption of its multiannual work programme.
Viraston toimien osalta haluan korostaa sen monivuotisen työohjelman hyväksymistä.
EnglishWhereas in the south the weather tempts people out to explore other activities.
Etelässä taas sää houkuttelee ihmisiä ulos kehittelemään muunlaista toimintaa.
EnglishTherefore, we support the Commission in its ongoing joint activities in this area.
Tuemme siis komissiota sen käynnissä olevissa yhteisissä toimissa tällä alalla.
EnglishThis debate gives me the opportunity to quickly highlight some activities in 2006.
Tämän keskustelun ansiosta voin kuvailla lyhyesti joitakin vuoden 2006 toimia.
EnglishThey should constitute another centre of activities in the fight against obesity.
Koulujen olisi toimittava liikunnan keskuksina taistelussa liikalihavuutta vastaan.
EnglishIt is for them to decide how best to inform the consumer about these activities.
Niiden tehtävänä on päättää, miten parhaiten tiedottaa kuluttajille näistä toimista.
EnglishCommunication will have to be considered as an in-built cost in all activities.
Viestintää on pidettävä kaikkiin toimintoihin kiinteästi kuuluvana menoeränä.
EnglishEU resources must be deployed with a view to promoting viable economic activities.
EU:n varojen käytössä on keskityttävä elinkykyiseen taloudelliseen toimintaan.
EnglishI am referring in this instance to activities involving both young and old alike.
Tarkoitan tässä yhteydessä niin nuorille kuin varttuneillekin suunnattua toimintaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "activated":

activated
English
activation
active