EN

activism {substantiivi}

volume_up
activism
It is the nerve centre of the Danish social model that is being threatened by the uncertainties and judicial activism of the Services Directive.
Tanskalaisen yhteiskuntamallin hermokeskusta uhkaavat palveludirektiivin epävarmuudet ja oikeudellinen aktivismi.
But your activism in this matter has already created positive developments, both within and beyond the EU.
Teidän aktivisminne tässä asiassa on jo luonut positiivista kehitystä sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella.
Take, fourth, the judicial activism, the way in which our judges have disregarded what the law says in favour of what they think the law ought to say.
Neljäs kysymys on oikeudellinen aktivismi, tapa, jolla tuomarimme ovat sivuuttaneet sen, mitä lainsäädäntö sanoo sen puolesta mitä he ajattelevat, että lainsäädännön pitäisi sanoa.

Esimerkkejä "activism"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe objective is to 'promote competition, not judicial activism'.
Tavoitteena on edistää kilpailua, ei lisätä aktiivisuutta oikeusasioissa.
EnglishThe first article reviews the notion of monetary policy “activism”.
Ensimmäisessä analysoidaan aktiivisen rahapolitiikan käsitettä.
EnglishYou praise the idea of a common energy policy and increasing activism in foreign affairs.
Ylistätte ajatusta yhteisestä energiapolitiikasta ja yhteisten toimien lisäämisestä ulkoasiain alalla.
EnglishWe need objective, impartial scientific research, and not an agenda-driven political activism.
Tarvitaan objektiivista, puolueetonta tieteellistä tutkimusta, eikä aatteiden ajamaa poliittista aktivismia.
EnglishBut your activism in this matter has already created positive developments, both within and beyond the EU.
Teidän aktivisminne tässä asiassa on jo luonut positiivista kehitystä sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella.
EnglishThis is political pro-activism pure and simple.
Kyse on puhtaasti poliittisesta itsepäisyydestä.
EnglishProgressive activism is testing the boundaries of the law. is not automatically accepted in the Netherlands either.
Edistysmielisessä aktivismissa testataan lainsäädännön rajoja. ei hyväksytä automaattisesti myöskään Alankomaissa.
EnglishThus the activism of the Commission on points of detail sometimes comes back to haunt it in an unexpected way.
Näin ollen komission aktiivisuus joidenkin yksityiskohtaisten kysymysten käsittelyn suhteen kääntyykin joskus odottamatta sitä itseään vastaan.
EnglishThis is what is known as legal activism, and it must be seen as a direct threat to democracy and the principle of subsidiarity.
Tämä tunnetaan oikeudellisena aktivismina, ja sitä on pidettävä välittömänä uhkana demokratialle ja toissijaisuusperiaatteelle.
EnglishIt is the nerve centre of the Danish social model that is being threatened by the uncertainties and judicial activism of the Services Directive.
Tanskalaisen yhteiskuntamallin hermokeskusta uhkaavat palveludirektiivin epävarmuudet ja oikeudellinen aktivismi.
EnglishPolitical awareness on the part of the people and civil activism are not a burden for society: they should be something that enriches it.
Kansalaisten poliittinen valveutuneisuus ja kansalaisaktivismi ei ole yhteiskunnalle rasite, vaan sen pitäisi olla rikkaus.
EnglishBy unilateral activism or by relying on more effective and mutually agreed solutions to foster secure trade?
Yksipuolisella aktiivisuudella vai luottamalla aiempaa enemmän tehokkaisiin ja vastavuoroisesti sovittuihin ratkaisuihin turvallisen kaupan edistämiseksi?
EnglishBasically, a measure of this kind would tend to criminalise social activism by bringing fundamental rights into question.
Tällaisen järjestelmän pääasiallisena tarkoituksena olisi kriminalisoida yhteiskunnalliset liikkeet vaarantamalla perusoikeuksien toteutuminen.
EnglishWe will give people the tools to ask questions and encourage greater measures of political freedom and activism.
Annamme ihmisille välineet kysymysten esittämistä varten ja kannustamme heitä toteuttamaan toimenpiteitä poliittisen vapauden ja aktiivisuuden lisäämiseksi.
EnglishThat rule would have disastrous results as it would put an end to the only serious brake on the Commission's federalist activism.
Tämä sääntö johtaisi kuitenkin hirvittäviin tuloksiin, sillä se poistaisi ainoan vakavasti otettavan keinon jarruttaa komission federalistista toimintaa.
EnglishOver the years, his activism protecting human rights has been an inspiration to many other human rights advocates, inside and outside Cuba.
Vuosien varrella hänen aktivisminsa ihmisoikeuksien puolustamiseksi on innoittanut monia muita ihmisoikeuksien puolustajia Kuubassa ja sen ulkopuolella.
EnglishIn this setting, only street-level activism on the largest scale can create a positive outlook in the face of the destruction of public services.
Tässä ympäristössä ainoastaan erittäin aktiivinen katutason toiminta voi johtaa myönteiseen tulokseen, jolla julkisten palvelujen tuhoaminen voidaan estää.
EnglishThe aim is to encourage the rational use of legal actions and not judicial activism, and above all to promote the amicable and early settlement of disputes.
Tavoitteena on edistää kanteiden järkevää käyttöä, ei aktiivista oikeustoimintaa, ja ennen kaikkea tukea riitojen sovittelua ja varhaista sopimista.
EnglishTake, fourth, the judicial activism, the way in which our judges have disregarded what the law says in favour of what they think the law ought to say.
Neljäs kysymys on oikeudellinen aktivismi, tapa, jolla tuomarimme ovat sivuuttaneet sen, mitä lainsäädäntö sanoo sen puolesta mitä he ajattelevat, että lainsäädännön pitäisi sanoa.
EnglishI believe this to be a reason why this issue has to be examined in a very critical light, so that we do not end up engaging in the sort of activism that looks good but helps nobody.
Mielestäni juuri tämän vuoksi tätä asiaa on tarkasteltava hyvin kriittisesti, jotta emme päädy toimimaan tavalla, joka näyttää hyvältä mutta joka ei hyödytä ketään.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "activated":

activated
English
activation
active