"to act out" - Suomenkielinen käännös

EN

"to act out" suomeksi

Esimerkkejä "to act out"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs with every other compromise, a serious balancing act was carried out.
Kaikkien muiden kompromissien tavoin tämäkin vaati todellista tasapainoilua.
EnglishWhat now really counts is that we act quickly and work out a compromise.
Nyt on todella tärkeää, että toimimme nopeasti ja saavutamme kompromissin tässä asiassa.
EnglishA "directive" is a legislative act that sets out a goal that all EU countries must achieve.
Direktiivit ovat säädöksiä, joissa määriteltyihin tavoitteisiin kaikkien EU-maiden täytyy pyrkiä.
EnglishIt has always set out to act to promote transparency and accuracy.
Se on toiminnallaan aina edistänyt avoimuutta ja oikeellisuutta.
EnglishChecks have been made, and have established that the newspaper certainly did not act out of malice.
Varmaa ja tarkistettua on, että lehti ei tarkoittanut pahaa.
EnglishAnd I think the best way to achieve that, and get a feeling for any flaws in your design, is to act it out.
Mielestäni paras tapa tehdä se ja löytää suunnittelussa tehdyt virheet, on näytellä se tilanne.
EnglishThe legality of an act must be determined on the basis of the law of the country where the act is carried out.
Toimen laillisuus on määriteltävä sen valtion lainsäädännön perusteella, jossa toimi toteutetaan.
EnglishLet us take forceful and aggressive action, if that should be necessary, but we must not act out of panic.
Toteuttakaamme voimakkaita ja aggressiivisia toimia, jos se on tarpeen, mutta paniikissa emme saa toimia.
English26 October 2005 and the third act carried out by these Groups: holding this resolution hostage.
Kolmas esimerkki mainittujen ryhmien toimista oli, että 26. lokakuuta 2005 ne estivät tämän päätöslauselman hyväksymisen.
EnglishThere is absolutely no justification for this act, which is totally out of step with Parliament's tradition.
Tälle toimelle ei ole kerrassaan mitään perusteita, ja se on aivan eri linjoilla kuin parlamentin perinteinen näkemys.
EnglishIf you're grateful, you act out of a sense of enough and not of a sense of scarcity, and you are willing to share.
Jos olet kiitollinen, toimintasi lähtee riittävyyden tunteesta eikä niukkuuden tunteesta ja olet halukas jakamaan.
EnglishIt is difficult to accept such a barbaric act could be carried out for the mere fact of having had a baby after a divorce.
On vaikea hyväksyä, että näin barbaarinen teko olisi mahdollista vain aviottoman lapsen synnyttämisen takia.
EnglishThe first act that I carried out when I was a colonial oppressor was to abolish capital punishment in Hong Kong!
Ensimmäinen toimenpide, jonka toteutin toimiessani siirtomaaherrana Hongkongissa, oli kuolemanrangaistuksen kumoaminen.
EnglishIf we pursue this line of attack, railway undertakings will need to put their customers and passengers first, rather than act out of self-interest.
Jos noudatamme tätä linjaa, rautatieyhtiöt ajattelevat ensisijaisesti asiakkaitaan ja matkustajiaan eivätkä itseään.
EnglishOn the one hand, there are those who carry out the act itself and, on the other hand, there are those who supply them with the ideological weapons.
On sellaisia henkilöitä, jotka ryhtyvät toimiin ja toisaalta niitä, jotka varustavat edellä mainittuja ideologisesti.
EnglishI, too, would like the annual report, but frankly I consider it much more important that you should act and speak out.
Myös minä haluaisin, että asiasta laadittaisiin vuosikertomus, mutta suoraan sanoen mielestäni on paljon tärkeämpää, että toimitte ja avaatte suunne.
EnglishLet this be quite clear: for this reason we shall act decisively out of a pure sense of national responsibility and a staunch European spirit.
Olkoon tämä selvää: tästä syystä aiomme toimia päättäväisesti puhtaasta kansallisesta vastuuntunnosta ja uskollisuudesta Euroopan hengelle.
EnglishIt is my hope that the final act will be played out with the new Parliament and that we can enter the new legislative period on new, stronger foundations.
Toivon uuden parlamentin ottavan osaa tähän loppunäytökseen ja että uusi vaalikausi voi alkaa uudelta, entistä vahvemmalta perustalta.
EnglishBesides, there remains the moral responsibility on those who carry out this act, because the risk always exists of executing an innocent person.
Lisäksi tulee vielä kyseisen teon toteuttajien moraalinen vastuu, koska aina on olemassa vaara, että teloitusten kohteeksi tulee viaton henkilö.
EnglishI recognise that what he has done is lay down the gauntlet to Parliament to get its act together on carrying out assessments of its own amendments.
Nähdäkseni komission jäsen on esittänyt parlamentille haasteen saadakseen parlamentin toimet yhteen tarkistustensa arvioinnin suorittamiseksi.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to act out" suomeksi

act substantiivi
out adverbi
out adjektiivi
out substantiivi
out prepositio
to come out verbi
to go out verbi
Finnish