"to act as" - Suomenkielinen käännös

EN

"to act as" suomeksi

FI
EN

to act as {verbi}

volume_up
The treaty gives us the capacity to act but we need the willingness to act together.
Sopimus antaa meille valmiudet toimia, mutta tarvitsemme halua toimia yhdessä.
Now we have, as has been said, the opportunity to act, and we need the will to act.
Nyt meillä on, kuten on sanottu, tilaisuus toimia, ja tarvitsemme tahtoa toimia.
It should be made clear where the Commission can act and where the Commission cannot act.
Olisi tehtävä selväksi, missä komissio voi toimia ja missä komissio ei voi toimia.

Esimerkkejä "to act as"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLook, it is your right to act as you choose, but it is also your responsibility.
Teillä on oikeus toimia valintanne mukaan, mutta joudutte siitä myös vastuuseen.
EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Näiden raakojen tekojen takia pohdin, voiko raakalaismaisuus olla vielä pahempaa.
EnglishIt showed it could act decisively on a key issue that our citizens care about.
EU osoitti osaavansa toimia päättäväisesti kansalaisille tärkeässä kysymyksessä.
EnglishWith regard to the Privacy Act, it is good that it now covers European citizens.
On hyvä, että yksityisyyden suojaa koskeva laki ulottuu nyt Euroopan kansalaisiin.
EnglishWhen I observed those holding me, I always wondered whether I could act like them.
Kun tarkkailin vangitsijoitani, mietin aina, voisinko toimia, kuten he toimivat.
EnglishThe second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.
Toinen selitys on kuitenkin vakaa, ja siihen liittyy vaikea tasapainottava toimi.
EnglishTo classify what happened as an act of war is not a mere question of semantics.
Tapahtumien luokitteleminen sotatoimiksi ei ole pelkästään semanttinen kysymys.
English   Mr President, ladies and gentlemen, the Malmström report is a balancing act.
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Malmströmin mietintö on tasapainottava teko.
EnglishIs that access still denied by a very strange interpretation of the 'Jones Act' ?
Estetäänkö sen pääsy yhä niin sanotun " Jones Actin" kummallisen tulkinnan takia?
EnglishI believe that experience of quotas in the Finnish Equality Act will show the way.
Uskon, että kokemukset Suomen tasa-arvolain kiintiöistä tulevat sen osoittamaan.
EnglishWe believe it to be the most important act of Mr Barroso's Commission thus far.
Mielestämme se on puheenjohtaja Barroson komission merkittävin teko tähän saakka.
EnglishLet's see Europe clean up its own act first and deal with these sham democrats.
Annetaan Euroopan selvittää ensin omat toimensa ja hoitaa nämä valedemokraatit.
EnglishThis will also show the public that the EU can act in difficult situations too.
Tämä osoittaa myös kansalaisille, että EU pystyy toimimaan vaikeissakin asioissa.
EnglishThe Commission has failed to act on that recommendation. Now it is saying no again.
Komissio ei ole noudattanut tätä suositusta, ja nyt se kieltäytyy siitä jälleen.
EnglishThat is my opinion, and I will continue to ask Council to act on this invitation.
Tämä on mielipiteeni, ja pyydän neuvostoa toimimaan tämän kehotuksen pohjalta.
EnglishHowever, Europe must act too, to deal with the crisis and learn lessons from it.
Euroopan pitää kuitenkin myös toimia, käydä käsiksi kriisiin ja ottaa siitä opiksi.
EnglishIs there any threat to public order or act of terrorism in defending human rights?
Onko ihmisoikeuksien puolustaminen uhka yleiselle järjestykselle tai terroriteko?
EnglishI believe that, in this field, we need to act intelligently and pragmatically.
Tällä alalla meidän on mielestäni toimittava älykkäästi ja käytännönläheisesti.
EnglishThe employees must have certain opportunities to act in situations such as these.
Työntekijöillä on oltava tällaisissa tilanteissa tiettyjä toimintamahdollisuuksia.
EnglishFourthly, we want to enhance the EU's ability to act in the foreign policy domain.
Neljänneksi: haluamme vahvistaa Euroopan unionin ulkopoliittista toimintakykyä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to act as" suomeksi

act substantiivi
as konjunktio
as adverbi
act of God substantiivi