EN

act {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
act (myös: action, deed, turn)
   Mr President, ladies and gentlemen, the Malmström report is a balancing act.
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Malmströmin mietintö on tasapainottava teko.
We believe it to be the most important act of Mr Barroso's Commission thus far.
Mielestämme se on puheenjohtaja Barroson komission merkittävin teko tähän saakka.
The murder that occurred there was a profoundly condemnable, abhorrent act.
Roomassa tapahtunut murha on jyrkästi tuomittava, hirvittävä teko.
act (myös: contact)
Next is the creation of a new Small Business Act with a stronger social dimension.
Sitten on eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan uuden Small Business Act -aloitteen tekeminen; siinä korostetaan entistä enemmän sosiaalista ulottuvuutta.
That was a very powerful statement in itself and it was a very personal and deliberate act to do that.
Se oli hyvin voimakas julkilausuma itsessään, ja sen tekeminen oli hyvin henkilökohtaista ja tarkoituksellista.
It is time to stop making empty promises and instead act to ensure better integration of the South Caucasus with the European Union.
On aika lopettaa tyhjien lupausten tekeminen ja ryhtyä sen sijaan toimiin Etelä-Kaukasian ja Euroopan unionin yhdentymisen parantamiseksi.
act (myös: exhibition, show)
The European Union enlargement was the last act of Roma liberation.
Euroopan unionin laajentuminen oli romanien vapautumisen viimeinen näytös.
This is, I hope, the very last act in this banana drama that has been going on for many years.
Tämä on toivottavasti vihoviimeinen näytös tässä banaaninäytelmässä, joka on kestänyt jo vuosikausia.
Act II: instead of the 24 months agreed at the negotiating table, it took ten years to fully implement the directive!
Toinen näytös: direktiivin täydellinen täytäntöönpano vaati neuvotellun 24 kuukauden sijasta täydet kymmenen vuotta!
Non-governmental organizations in Russia are still subject to high-handed acts of officialdom, while the public presence and public acceptance of such organizations is limited.
Venäjällä kansalaisjärjestöjä vastassa on yhä vieläkin valtion mielivaltaisuus, eikä tällaisten järjestöjen läsnä- ja olemassaolo ole julkisestikaan kovin hyväksyttyä.
2. Oikeustiede
act
For example, the Act on the Right to Pursue a Trade regulates such issues.
Esimerkiksi laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta säätelee tätä asiaa.
The Act violates international conventions ratified by Lithuania.
Tämä laki rikkoo Liettuan ratifioimia kansainvälisiä yleissopimuksia.
On 9 December 2004, the Non-Governmental Organisations Act came into force.
Laki valtiosta riippumattomista järjestöistä tuli voimaan 9. joulukuuta 2004.

Esimerkkejä "act"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLook, it is your right to act as you choose, but it is also your responsibility.
Teillä on oikeus toimia valintanne mukaan, mutta joudutte siitä myös vastuuseen.
EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Näiden raakojen tekojen takia pohdin, voiko raakalaismaisuus olla vielä pahempaa.
EnglishIt showed it could act decisively on a key issue that our citizens care about.
EU osoitti osaavansa toimia päättäväisesti kansalaisille tärkeässä kysymyksessä.
EnglishWith regard to the Privacy Act, it is good that it now covers European citizens.
On hyvä, että yksityisyyden suojaa koskeva laki ulottuu nyt Euroopan kansalaisiin.
EnglishWhen I observed those holding me, I always wondered whether I could act like them.
Kun tarkkailin vangitsijoitani, mietin aina, voisinko toimia, kuten he toimivat.
EnglishThe second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.
Toinen selitys on kuitenkin vakaa, ja siihen liittyy vaikea tasapainottava toimi.
EnglishTo classify what happened as an act of war is not a mere question of semantics.
Tapahtumien luokitteleminen sotatoimiksi ei ole pelkästään semanttinen kysymys.
English   Mr President, ladies and gentlemen, the Malmström report is a balancing act.
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Malmströmin mietintö on tasapainottava teko.
EnglishIs that access still denied by a very strange interpretation of the 'Jones Act' ?
Estetäänkö sen pääsy yhä niin sanotun " Jones Actin" kummallisen tulkinnan takia?
EnglishI believe that experience of quotas in the Finnish Equality Act will show the way.
Uskon, että kokemukset Suomen tasa-arvolain kiintiöistä tulevat sen osoittamaan.
EnglishWe believe it to be the most important act of Mr Barroso's Commission thus far.
Mielestämme se on puheenjohtaja Barroson komission merkittävin teko tähän saakka.
EnglishLet's see Europe clean up its own act first and deal with these sham democrats.
Annetaan Euroopan selvittää ensin omat toimensa ja hoitaa nämä valedemokraatit.
EnglishThis will also show the public that the EU can act in difficult situations too.
Tämä osoittaa myös kansalaisille, että EU pystyy toimimaan vaikeissakin asioissa.
EnglishThe Commission has failed to act on that recommendation. Now it is saying no again.
Komissio ei ole noudattanut tätä suositusta, ja nyt se kieltäytyy siitä jälleen.
EnglishThat is my opinion, and I will continue to ask Council to act on this invitation.
Tämä on mielipiteeni, ja pyydän neuvostoa toimimaan tämän kehotuksen pohjalta.
EnglishHowever, Europe must act too, to deal with the crisis and learn lessons from it.
Euroopan pitää kuitenkin myös toimia, käydä käsiksi kriisiin ja ottaa siitä opiksi.
EnglishIs there any threat to public order or act of terrorism in defending human rights?
Onko ihmisoikeuksien puolustaminen uhka yleiselle järjestykselle tai terroriteko?
EnglishI believe that, in this field, we need to act intelligently and pragmatically.
Tällä alalla meidän on mielestäni toimittava älykkäästi ja käytännönläheisesti.
EnglishThe employees must have certain opportunities to act in situations such as these.
Työntekijöillä on oltava tällaisissa tilanteissa tiettyjä toimintamahdollisuuksia.
EnglishFourthly, we want to enhance the EU's ability to act in the foreign policy domain.
Neljänneksi: haluamme vahvistaa Euroopan unionin ulkopoliittista toimintakykyä.