EN

acquisition {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
acquisition (myös: provision)
The acquisition of an international legal personality would be a powerful instrument for the Union.
Kansainvälisen oikeushenkilöllisyyden hankkiminen on vahva ase unionille.
The acquisition of basic skills is one of the 13 basic objectives for the education and training systems of the European Union.
Tämä perustaitojen hankkiminen on yksi Euroopan unionin koulutusjärjestelmien 13 perustavoitteesta.
Finally, acquisition and possession of child pornography with the aim of handing it over to the law enforcement authorities should be made an offence.
Lopuksi, lapsipornografian hankkiminen ja hallussapito pitäisi kriminalisoida, vaikka tarkoituksena olisikin luovuttaa aineisto poliisille.
One example is the acquisition of new engines or engine renewal.
Esimerkkinä voitaisiin mainita uusien moottoreiden hankinta tai moottoreiden uusiminen.
I must, however, say that many countries have by now already amended their legislation, so that land acquisition will at least be easier than before.
Täytyy kuitenkin todeta, että monet maat ovat jo tähän mennessä muuttaneet omaa lainsäädäntöään niin, että maan hankinta on ainakin helpompaa kuin aikaisemmin.
High-dose-rate brachytherapy requires high-tech equipment and, due to the high acquisition and maintenance costs of this equipment, Belarus needs assistance.
Suuriannoksinen brakyterapia vaatii korkeatasoisia välineitä, ja Valko-Venäjä tarvitsee apua, koska näiden laitteiden hankinta- ja huoltohinnat ovat korkeat.
acquisition
On no account, however, must a merger or acquisition infringe EU competition law.
Sulautuma tai yrityskauppa ei saa kuitenkaan missään nimessä olla ristiriidassa EU:n kilpailulainsäädännön kanssa.
acquisition
volume_up
hallinta {subst.} (esim. kielen)
2. rahoitus
acquisition
One example is the acquisition of new engines or engine renewal.
Esimerkkinä voitaisiin mainita uusien moottoreiden hankinta tai moottoreiden uusiminen.
I must, however, say that many countries have by now already amended their legislation, so that land acquisition will at least be easier than before.
Täytyy kuitenkin todeta, että monet maat ovat jo tähän mennessä muuttaneet omaa lainsäädäntöään niin, että maan hankinta on ainakin helpompaa kuin aikaisemmin.
High-dose-rate brachytherapy requires high-tech equipment and, due to the high acquisition and maintenance costs of this equipment, Belarus needs assistance.
Suuriannoksinen brakyterapia vaatii korkeatasoisia välineitä, ja Valko-Venäjä tarvitsee apua, koska näiden laitteiden hankinta- ja huoltohinnat ovat korkeat.

Esimerkkejä "acquisition"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLanguage acquisition is the basis of logical thinking and contextual understanding.
Kielen omaksuminen on loogisen ajattelun ja kontekstuaalisen ymmärtämisen perusta.
EnglishWe must aim to further diversify transport routes and acquisition sources.
Meidän on pyrittävä monipuolistamaan energialähteitämme ja toimitusreittejämme.
English3:33 So the device that you see is a 14-channel, high-fidelity EEG acquisition system.
3:33 Laite, jonka näette on 14-kanavainen, korkealaatuinen EEG-tallennuslaite.
EnglishECB Opinion on the Spanish fund for the acquisition of financial assets
EKP:n lausunto rahoitusvarojen hankkimiseen tarkoitetusta rahastosta Espanjassa
EnglishWe do not need additional European regulations governing product acquisition.
Emme tarvitse lisää tuotteiden hankkimista koskevia EU:n säännöksiä.
EnglishI am thinking of the Benes decrees and of the acquisition of land in Poland, for example.
Ajattelen lähinnä Benesin julistuksia ja tonttien ja maan hankintaa esimerkiksi Puolassa.
EnglishThe minimum age for the acquisition of company-pension rights has been entirely scrapped.
Yritysten eläkejärjestelmien piiriin pääsemiseksi vaadittava vähimmäisikä on täysin unohdettu.
EnglishOne example is the acquisition of new engines or engine renewal.
Esimerkkinä voitaisiin mainita uusien moottoreiden hankinta tai moottoreiden uusiminen.
EnglishThe acquisition of an international legal personality would be a powerful instrument for the Union.
Kansainvälisen oikeushenkilöllisyyden hankkiminen on vahva ase unionille.
EnglishThe Land Acquisition Act is even now preventing the harvesting of the crops to feed the hungry.
Maanhankintalaki estää nyt jopa nälänhädästä kärsivien ruokkimiseen tarvittavan sadon korjuun.
EnglishLingua, which promotes the acquisition of foreign-language skills, is also part of the programme.
Tähän ohjelmaan sisältyy myös vieraiden kielten ohjelma Lingua vieraiden kielten oppimiseksi.
EnglishSecondly, acquisition control must become more predictable.
Toiseksi määräysvallan hankinnan valvonnan on oltava ennustettavampaa.
EnglishOn no account, however, must a merger or acquisition infringe EU competition law.
Sulautuma tai yrityskauppa ei saa kuitenkaan missään nimessä olla ristiriidassa EU:n kilpailulainsäädännön kanssa.
EnglishThe policy on acquisition of property was very successful and made much financial sense.
Kiinteistöjen hankkimista koskeva politiikka oli erittäin onnistunutta ja taloudellisesti erittäin järkevää.
EnglishData acquisition costs in Europe are much too high.
kirjallinen. - (DE) Tietojen kustannukset ovat liian korkeita Euroopassa.
EnglishWhy, for that matter, should the acquisition of land be funded by LIFE + money?
Parlamentissa on oletettu, että ympäristön suojelemiseksi riittää yksin se, että ympäristöjärjestö saa haltuunsa maa-alueen.
EnglishControl of the acquisition and possession of weapons (vote)
Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta (äänestys)
EnglishThe issue of financing the acquisition of higher skills cannot be overlooked, especially in a time of crisis.
Taitojen parantamisen rahoittamista koskevaa kysymystä ei voida sivuuttaa varsinkaan kriisiaikana.
EnglishDifferences exist in the acquisition of cancer data, too.
Eroja on myös syöpää koskevien tietojen löytämisessä.
EnglishIn some cases mergers, modernisation and acquisition are very important for the future of the sector.
Joissakin tapauksissa fuusiot, nykyaikaistaminen ja yritysostot ovat erittäin tärkeitä sektorin tulevaisuudelle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "acquisition":

acquisition