EN

acknowledgement {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
The report is partially an acknowledgement of the importance of national parliaments.
Mietintö on osaksi kansallisten parlamenttien merkityksen tunnustus.
It is also a welcome acknowledgement of the kinds of people they were.
Se on myös tervetullut tunnustus heidän kaltaisilleen ihmisille.
That is certainly an interesting acknowledgement.
Tämähän on kiinnostava tunnustus.
acknowledgement (myös: recognition)
1 – The acknowledgement of the specific nature of natural disasters occurring in the Mediterranean;
Välimeren alueella sattuvien luonnonkatastrofien erityisluonteen tunnustaminen
No less important is the acknowledgement of Georgia's and Ukraine's transatlantic aspirations.
Georgian ja Ukrainan transatlanttisten toiveiden tunnustaminen on tärkeää.
Among other things, this is an acknowledgement of these organisations’ work.
Muiden asioiden ohessa tässä on kyse näiden järjestöjen työn tunnustamisesta.
It is interesting to note, in this case, the acknowledgement that the market does not work.
On mielenkiintoista panna tässä tapauksessa merkille sen seikan myöntäminen, etteivät markkinat toimi.
The importance you attributed yesterday to social, environmental and cultural issues or your acknowledgement that when you were Prime Minister the important was never regarded as urgent?
Entäpä eilen korostamanne sosiaaliset kysymykset sekä ympäristö- ja kulttuuriasiat vai sen myöntäminen, että ollessanne pääministeri tärkeitä asioita ei koskaan pidetty kiireellisinä?
acknowledgement (myös: acceptance, approval, passage)
The granting of EU Objective 1 status to West Wales and the Valleys last year was an acknowledgement of the poverty in two-thirds of the country.
Länsi-Walesin ja Valleyn hyväksyminen tukikelpoisiksi tavoitteen 1 alueiksi viime vuonna tarkoitti maan köyhyyden tunnustamista kahden kolmasosan osalta.
acknowledgement (myös: ownership, possession)
acknowledgement
acknowledgement (myös: accolade, award, commendation, prize, trophy)
acknowledgement (myös: attention)
acknowledgement (myös: commendation, kudos)
Mr President, Mr Blak, I am grateful to you for your kind words of acknowledgement, though I must add that we do not deserve them.
Minun täytyy kuitenkin lisätä tähän, että kiitos oli ansaitsematonta.
acknowledgement
acknowledgement (myös: acknowledgment, receipt, surcharge)
acknowledgement (myös: answer, fix, plea, rejoinder, reply, response)
2. Oikeustiede
acknowledgement

Esimerkkejä "acknowledgement"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAmong other things, this is an acknowledgement of these organisations’ work.
Muiden asioiden ohessa tässä on kyse näiden järjestöjen työn tunnustamisesta.
EnglishIt is also an acknowledgement of the pre-in status of the United Kingdom.
Näin tunnustetaan myös se, ettei Yhdistynyt kuningaskunta kuulu vielä euroalueeseen.
EnglishThe report is partially an acknowledgement of the importance of national parliaments.
Mietintö on osaksi kansallisten parlamenttien merkityksen tunnustus.
English1 – The acknowledgement of the specific nature of natural disasters occurring in the Mediterranean;
1. Välimeren alueella sattuvien luonnonkatastrofien erityisluonteen tunnustaminen
EnglishNo less important is the acknowledgement of Georgia's and Ukraine's transatlantic aspirations.
Georgian ja Ukrainan transatlanttisten toiveiden tunnustaminen on tärkeää.
EnglishMr Prodi has not been sufficiently convincing in his acknowledgement of the need for a social Europe.
Prodi ei ole riittävän vakuuttavasti tunnustanut sosiaalisen Euroopan tarvetta.
EnglishPre-signed agreement that includes an acknowledgement of compliance and an audit clause
Esiallekirjoitettu sopimus, joka sisältää ehtojen noudattamisen sitoumuksen ja tarkistuslausekkeen
EnglishParliament has insisted with all due conviction and force on this acknowledgement since June 1987.
Parlamentti on vakaasti ja vankasti vaatinut tätä tunnustusta jo kesäkuusta 1987 alkaen.
EnglishIt is also a welcome acknowledgement of the kinds of people they were.
Se on myös tervetullut tunnustus heidän kaltaisilleen ihmisille.
EnglishYou spoke about the mutual respect and acknowledgement of others.
Puhuitte keskinäisestä kunnioittamisesta ja toisten tunnustamisesta.
EnglishDick Marty, its rapporteur, deserves public acknowledgement for the work he is carrying out.
Esittelijä Dick Marty ansaitsee julkisen tunnustuksen työstään.
EnglishThe second point is the acknowledgement that our space industry is structurally vulnerable.
Toinen seikka on, että meidän on tunnustettava avaruusteollisuutemme rakenteellinen haavoittuvuus.
EnglishThis is a major step forward in acknowledgement of this profession.
Se on tärkeä askel eteenpäin kyseisen ammatin tunnustamisessa.
EnglishThis is an acknowledgement we have to give to the armed forces of many European countries, including Spain.
Tämä tunnustus meidän on annettava useiden Euroopan maiden, myös Espanjan armeijalle.
EnglishIt is interesting to note, in this case, the acknowledgement that the market does not work.
On mielenkiintoista panna tässä tapauksessa merkille sen seikan myöntäminen, etteivät markkinat toimi.
EnglishI very much appreciate President Santer's acknowledgement this morning of that human tragedy.
Arvostan suuresti sitä, että puheenjohtaja Santer tunnusti tämän inhimillisen tragedian tänä aamuna.
EnglishThe acknowledgement of the sensitivity of this issue is a helpful one.
On hyvä, että aiheen myönnetään olevan arkaluonteinen.
EnglishThis is a gratifying outcome of democracy and an acknowledgement of those that represent Europe’s citizens.
Tämä on ilahduttava demokratian tulos ja merkitsee tunnustusta EU:n kansalaisten edustajille.
EnglishThere were none: in other words, there was no acknowledgement of the issues around safety in the workplace.
En nähnyt ainuttakaan: toisin sanoen työturvallisuuteen ei kiinnitetty minkäänlaista huomiota.
EnglishAs a German, I think that we can expect a clear acknowledgement of its historical responsibility from Turkey.
Saksalaisena koen, että voimme edellyttää Turkin myöntävän selvästi historiallisen vastuunsa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "acknowledgement":

acknowledgement
acknowledgment