"to acknowledge" - Suomenkielinen käännös

EN

"to acknowledge" suomeksi

EN to acknowledge
volume_up
[acknowledged|acknowledged] {verbi}

It is important for us to acknowledge that there will inevitably be problems.
Meidän on tärkeää tunnustaa, että ongelmia tulee väistämättä.
It would be nice if we could acknowledge his existence in the budget, too.
Olisi hyvä, jos voisimme tunnustaa hänen olemassaolonsa myös talousarviossa.
We can acknowledge this to be a success in the history of European integration.
Voimme tunnustaa, että tämä oli menestyksekäs askel Euroopan yhdentymisen historian kannalta.
On this I should like to acknowledge and pay tribute to the work of Mrs Fischer Boel.
Tämän suhteen haluaisin kiittää komission jäsenta Fischer Boeliä hänen työstään.
(PL) Mr President, I would like to acknowledge the work of Mr Piecyk.
(PL) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Willi Piecykin tekemää työtä.
I would like to acknowledge his choice and to thank him.
Tahdon panna päätöksenne erityisesti merkille ja kiittää teitä siitä.
I am confident that the Council will acknowledge this step and the proposal can soon be adopted.
Olen varma, että neuvosto suostuu tähän ja että ehdotus voidaan pian hyväksyä.
Emme voi hyväksyä huippukokouksen tuloksia.
Regardless of the risks associated with the information society we must acknowledge that there really is no alternative.
Tietoyhteiskuntaan liittyvistä riskeistä huolimatta meidän pitää hyväksyä, ettei ole olemassa mitään realistista vaihtoehtoa.
We have a duty to support, acknowledge and assist them.
Velvollisuutemme on tukea, arvostaa ja auttaa heitä.
I must acknowledge the generous nature of the general rapporteur, who was himself of another opinion.
Osaan arvostaa pääesittelijän jalomielisyyttä, etenkin kun hän oli itse eri mieltä asiasta.
At the same time I acknowledge the work the Commissioner has played in it too.
Arvostan myös komissaarin osuutta tässä asiassa.
It is now time for him to roll back from his current position, to acknowledge our core values, to make them shared values.
Nyt hänen on aika perääntyä nykyisestä kannastaan, ottaa huomioon meidän keskeiset arvomme ja tehdä niistä yhteisiä arvoja.
Secondly, on PHARE, the difficulties described by the Court and underlined by the Wynn report can only be acknowledged.
Toiseksi PHAREn osalta totean, että tilintarkastustuomioistuimen kuvaamat ja Wynnin mietinnössä korostetut hankaluudet on pakko ottaa huomioon.
However, I have to say I am pleased to see that Parliament is addressing an issue which the Commission has failed even to acknowledge: that of vintage vehicles.
Minun on kuitenkin todettava olevani iloinen, että parlamentti ottaa huomioon asian, jota komissio ei ole edes myöntänyt, nimittäin historialliset ajoneuvot.
It is necessary to acknowledge that 98% was properly spent.
On välttämätöntä huomata, että 98 prosenttia käytettiin asianmukaisesti.
1933, Vera Mahler found, when it was acknowledged by others, it felt real in the mind.
Vuonna 1933 Vera Mahler huomasi, että muiden tunnustustettua asian, se tuntui aidolta mielessä.
A great deal has already been acknowledged about them, much has been said, much has been demanded, but there is little to show by way of concrete results.
Täällä huomattiin jo monia asioita, sanottiin ja vaadittiin paljon, mutta siitä huolimatta konkreettisia tuloksia on syntynyt vähän.

Esimerkkejä "to acknowledge"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI also consider it important to acknowledge certificates for on-board personnel.
Pidän myös tärkeänä matkustamomiehistön ammatillisen pätevyyden tunnustamista.
EnglishI would like to expressly acknowledge the PPE Group's part in these improvements.
Haluan antaa tunnustusta erityisesti PPE-ryhmän osuudelle näissä parannuksissa.
EnglishThat link has been replaced and today we acknowledge the strengths of the college.
Heikoin lenkki on vaihdettu toiseen, ja tänään tunnustamme kollegion vahvuuden.
EnglishThe single currency, as most of its supporters acknowledge, is a political project.
Yhtenäisvaluutta, kuten suurin osa sen tukijoista myöntää, on poliittinen hanke.
EnglishAs the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
Kuten komission jäsen juuri muistutti meille, tämä on erittäin hyvä - myönnän sen.
EnglishBut the crisis has shown that we need to acknowledge its systemic shortcomings.
Kriisi on kuitenkin osoittanut tarpeen myöntää järjestelmää koskevat puutteet.
EnglishFor this two-fold reason, I would be grateful if this House could acknowledge them.
Näistä kahdesta syystä olisin kiitollinen, jos parlamentti voisi tervehtiä heitä.
EnglishRussia's politicians must themselves acknowledge the facts and act accordingly.
Venäjän päättäjien on itsensä tunnustettava faktat ja toimittava niiden mukaisesti.
EnglishToday, because of Copenhagen they acknowledge that they have a co-responsibility.
Nyt, Kööpenhaminan ansiosta, ne myöntävät, että osa vastuusta kuuluu niille.
EnglishHowever, we have to acknowledge that there is also a tendency towards protectionism.
Meidän on kuitenkin tunnustettava, että vallalla on protektionistinen suuntaus.
EnglishIt is not enough for the Patent Office to acknowledge a mistake and make its excuses.
Ei riitä, että patenttitoimisto huomaa virheensä ja pyytää sen anteeksiantamista.
EnglishBut we have to acknowledge that undoubtedly we will also need this instrument.
Pakko on kuitenkin todeta, että tarvitsemme varmasti myös tätä työvälinettä.
EnglishWe acknowledge the common threat of nuclear proliferation, particularly from Iran.
Tunnustamme etenkin Iranin aiheuttaman ydinaseiden leviämisen yhteisen uhan.
EnglishI would also at the same time acknowledge the positive effect state aid has.
Myönnän kuitenkin samalla, että valtiontuilla on myös myönteisiä vaikutuksia.
EnglishThese are legal fundamentals that a candidate for accession must acknowledge.
Nämä ovat oikeudellisia perusperiaatteita, jotka ehdokasvaltioiden on tunnustettava.
EnglishRussia also needs to acknowledge that it cannot deal with this crisis on its own.
Venäjän on myös tunnustettava, että se ei voi nujertaa tätä kriisiä yksin.
EnglishWe have to acknowledge that economic and monetary union is a Community operation.
Meidän on ymmärrettävä, että talous- ja rahaliitto on yhteisön järjestely.
EnglishAt the same time, we have to acknowledge that our risk exposure is also increasing.
Samaan aikaan meidän on tunnustettava, että myös altistumisemme riskeille lisääntyy.
EnglishCommissioner, you were right to acknowledge that the ball is in the Commission’s court.
Arvoisa komission jäsen, totesitte aivan oikein, että pallo on nyt komissiolla.
EnglishWe have to acknowledge that some unfounded political decisions had been made.
On myönnettävä, että tuolloin tehtiin perusteettomia poliittisia päätöksiä.