"accurately" - Suomenkielinen käännös

EN

"accurately" suomeksi

EN

accurately {adverbi}

volume_up
The electronic system accurately reflected the reality of the House at that moment.
Elektroninen järjestelmä on ilmaissut tarkasti parlamentin todellisuuden tällä hetkellä.
A text worded clearly, accurately and in detail is one of these.
Selkeästi, tarkasti ja yksityiskohtaisesti muotoiltu teksti on yksi näistä.
In short, I think that the problem is accurately described in the White Paper.
Ongelma on mielestäni kuvattu tarkasti valkoisessa kirjassa.
accurately (myös: punctually)
Microsoft BlueTrack technology ensures that mice work accurately on virtually any surface.
Microsoftin BlueTrack Technology varmistaa, että hiiret toimivat täsmällisesti lähes kaikilla pinnoilla.
Can I just quote - and I hope I do it accurately - the Commissioner's own words?
Saanen lainata - teen toivoakseni sen täsmällisesti - komission jäsenen omia sanoja.
Therefore it is essential to measure accurately and regularly how well the Community is complying with its obligations for CO2 reduction.
Näin ollen yhteisön sitoumusten täyttäminen täsmällisesti ja säännöllisesti on välttämätöntä.

Esimerkkejä "accurately"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishCan I just quote - and I hope I do it accurately - the Commissioner's own words?
Saanen lainata - teen toivoakseni sen täsmällisesti - komission jäsenen omia sanoja.
EnglishIt is up to you to implement this budget accurately without wasting a single euro.
Komissiosta riippuu, toteutetaanko tämä talousarvio tarkasti tuhlaamatta euroakaan.
EnglishThe report, however, also accurately identifies the possible negative effects.
Mietinnössä kuitenkin tunnistetaan tarkkaan myös mahdolliset kielteiset vaikutukset.
EnglishThe electronic system accurately reflected the reality of the House at that moment.
Elektroninen järjestelmä on ilmaissut tarkasti parlamentin todellisuuden tällä hetkellä.
EnglishIf it is not accurately reported, then you should immediately correct it.
Mikäli lainaus on väärin muotoiltu, teidän olisi välittömästi korjattava se.
EnglishTo adjust how accurately your screen senses when you use a pen or finger:
Voit säätää, kuinka tarkasti näyttö havaitsee, kun käytät kynää tai sormea:
EnglishI would like to thank the rapporteur, Mr Thaler, for describing this route so accurately.
Kiitän esittelijä Zoran Thaleria siitä, että hän on kuvannut tämän reitin tarkasti.
EnglishHe should define the criteria more accurately and explain exactly what he means.
Hänen olisi määriteltävä kriteerit tarkemmin sekä kerrottava tarkalleen, mitä hän tarkoittaa.
EnglishThe report accurately shows that forestry policy is the responsibility of Member States.
Mietinnössä osoitetaan selvästi, että metsäpolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle.
EnglishWhich text accurately reflects the current political will of the Portuguese Government?
Kumpi teksteistä oikeastaan ilmaisee Lissabonin hallituksen nykyisen poliittisen tahdon?
EnglishI believe that particular reference should be amended to more accurately make that reflection.
Mielestäni kyseistä kohtaa pitäisi muuttaa, jotta se vastaisi paremmin tilannetta.
EnglishCalibrating your display helps to ensure that colors are represented accurately on your monitor.
Näytön kalibroiminen auttaa varmistamaan, että värit esitetään näytössä oikein.
EnglishThe report portrays the present situation of the society rather accurately.
Mietinnössä kuvataan yhteiskunnan nykytilannetta varsin tarkasti.
EnglishA text worded clearly, accurately and in detail is one of these.
Selkeästi, tarkasti ja yksityiskohtaisesti muotoiltu teksti on yksi näistä.
EnglishThis should demonstrate that this document does not accurately reflect the wishes of this House.
Tämän pitäisi osoittaa, että tämä asiakirja ei heijasta tarkasti parlamentin toiveita.
EnglishIn short, I think that the problem is accurately described in the White Paper.
Ongelma on mielestäni kuvattu tarkasti valkoisessa kirjassa.
EnglishConsumers want to be certain of the operators' ability to monitor the origin of meat accurately.
Kuluttajat haluavat olla varmoja toimijoiden kyvystä pystyä määrittämään lihan alkuperä.
EnglishSir Leon has just described the background very accurately.
Arvoisa komissaari Brittan, tehän kuvasitte tapahtumia juuri hyvin tarkasti.
EnglishThis would result in a more accurately calculated and balanced budget.
Siten talousarviosta tulisi entistä tarkempi ja tasapainoisempi.
EnglishA single currency cannot reflect accurately the state of 17 - or eventually 27 - different economies.
Yhtenäisvaluutta ei voi kertoa tarkasti 17:n - tai lopulta 27:n - eri talouden tilasta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accurate":

accurate