EN

to accumulate [accumulated|accumulated] {verbi}

volume_up
In fact, the environment provides a new opportunity to accumulate capital and profit.
Tosi asiassa ympäristö tarjoaa uuden mahdollisuuden kerätä pääomaa ja voittoa.
Europe has always been the continent where people's freedom to accumulate knowledge takes pride of place.
Eurooppa on aina ollut maanosa, jossa kansalaisten vapaus kerätä tietoa on ollut kunniapaikalla.
They have to try to accumulate as much money as possible by working long and hard, or through speculation.
Heidän on yritettävä kerätä mahdollisimman paljon rahaa tekemällä pitkää päivää ja paiskimalla kovasti töitä tai keinottelun avulla.
Mercury can accumulate in brain tissue and the nervous system, where it can wreak great havoc.
Elohopeaa voi kerääntyä aivokudoksiin ja hermostoon, joissa se voi saada aikaan suurta vahinkoa.
On the other hand, however, under certain circumstances mercury is known to be harmful and can accumulate in living organisms, including the human body.
Toisaalta tietyissä olosuhteissa elohopean tiedetään olevan haitallista, ja se voi kerääntyä eläviin organismeihin, myös ihmiskehoon.
As these substances accumulate in fatty tissue in animals – including humans – by definition some of us are more at risk than others!
Koska nämä aineet kerääntyvät eläinten – ja myös ihmisten – rasvakudoksiin, toiset meistä ovat itse asiassa suuremmassa vaarassa kuin toiset.
It must be ensured that frequencies cannot be accumulated, and that there be no monopolies.
On varmistettava, etteivät taajuudet voi kasaantua ja ettei synny monopoleja.
As protectionist and liberalising measures accumulate, a situation will arise in which they are mutually exclusive and will have no effect on world trade.
Suojelupoliittisten ja vapauttavien toimien kasaantuessa syntyy tilanne, jossa ne sulkevat toinen toisensa pois eivätkä vaikuta maailmankauppaan.
It's accumulating new ways of making living organisms because some of those errors work.
Se kartuttaa uusia elävien organismien valmistustapoja, koska jotkut virheistä toimivat.
Moreover, immigrants will be able to accumulate periods of presence on European territory in order to obtain the status of long-term resident.
Lisäksi maahanmuuttajat voivat kartuttaa oleskelujaksoja unionin alueella saadakseen pitkään oleskelleen henkilön aseman.
The first is the constitution of important reserves by oil monarchies and countries that have accumulated trade surpluses that feed these sovereign wealth funds.
Tämä kartuttaa näitä sijoitusrahastoja.

Esimerkkejä "to accumulate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn fact, the environment provides a new opportunity to accumulate capital and profit.
Tosi asiassa ympäristö tarjoaa uuden mahdollisuuden kerätä pääomaa ja voittoa.
EnglishThey do not break down, but accumulate in our bodies and in the whole food chain.
Ne eivät hajoa vaan kerääntyvät elimistöihimme ja koko ravintoketjuun.
EnglishAnd these metals accumulate as minerals on the surface of the bacteria.
Kun metallit kerääntyvät bakteerin pinnalle, syntyy mineraaleja.
EnglishMercury can accumulate in brain tissue and the nervous system, where it can wreak great havoc.
Elohopeaa voi kerääntyä aivokudoksiin ja hermostoon, joissa se voi saada aikaan suurta vahinkoa.
EnglishBeing biocumulative, POPs accumulate in the environment and in the organisms of living beings.
Biologisesti kerääntyvinä pysyvät orgaaniset yhdisteet kertyvät ympäristöön ja eläviin organismeihin.
EnglishYou also accumulate one bag point for each overtrick.
Lisäksi saat jokaisesta ottamastasi tikistä yhden rangaistuspisteen.
EnglishIf we speculate a little on the agriculture budget now, we will accumulate on the health budget of the future.
Jos nyt keinottelemme hieman maatalousbudjetilla, lisäämme tulevaisuuden terveysbudjettia.
EnglishEurope has always been the continent where people's freedom to accumulate knowledge takes pride of place.
Eurooppa on aina ollut maanosa, jossa kansalaisten vapaus kerätä tietoa on ollut kunniapaikalla.
EnglishUnless we know quite soon what is to happen next in Kosovo, the difficulties will simply accumulate down there.
Ellemme osaa pian päättää, mitä Kosovan tilanteelle tehdään, Kosovon vaikeudet kasaantuvat.
EnglishThe pollutants accumulate in inland waters and lakes, which are frequently used for the abstraction of drinking water.
Epäpuhtaudet kertyvät sisävesiin ja järviin, joita käytetään usein juomaveden lähteinä.
EnglishHowever, developments in the region are often unpredictable: tensions accumulate and misunderstandings abound.
Kehitys alueella on kuitenkin arvaamatonta: jännitteet kasvavat ja väärinkäsitykset ottavat vallan.
EnglishIf you use your digital camera regularly, you'll soon accumulate hundreds or thousands of pictures on your computer.
Jos käytät digitaalista kameraa säännöllisesti, tietokoneeseen kertyy nopeasti satoja tai tuhansia kuvia.
EnglishThese substances accumulate biologically in aquatic species, and they have also been shown to have an endocrine-disrupting effect.
Nämä aineet kertyvät vesieliöihin, ja niiden on osoitettu häiritsevän myös hormonitoimintaa.
EnglishThe European Institute of Technology must first and foremost be in a position to accumulate large amounts of private funding.
Euroopan teknologiainstituutin on ennen kaikkea voitava koota suuria määriä yksityistä rahoitusta.
EnglishIt cannot be sensible to accumulate 70 amendments in order to see how the law stands where fish are concerned.
On kohtuutonta, että on käytävä läpi 70 tarkistusta, jotta pääsisi selville jonkun kalan oikeudellisesta asemasta.
EnglishCertainly, a great deal of work is going to accumulate as a consequence of this increase in Parliament's authority.
Selvästikin työn määrä tulee kasvamaan suuresti tämän parlamentin toimivaltuuksien lisääntymisen seurauksena.
EnglishMany such substances accumulate in the body.
EnglishThey have to try to accumulate as much money as possible by working long and hard, or through speculation.
Heidän on yritettävä kerätä mahdollisimman paljon rahaa tekemällä pitkää päivää ja paiskimalla kovasti töitä tai keinottelun avulla.
EnglishSome of them are biocumulative, which means that they accumulate in the tissue of living organisms; they are also toxic.
Eräät niistä keräytyvät biologisesti, mikä tarkoittaa, että ne kertyvät eläviin organismeihin ja ovat myös myrkyllisiä.
EnglishThe last government was irresponsible in allowing deficits to accumulate.
Edellinen hallitus on antanut vastuuttomasti syntyä vajeita ja ikään kuin jättänyt perinnökseen taloudellisen myrkkykapselin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accumulation":

accumulation
accumulator
accumulative
English