"to accrue" - Suomenkielinen käännös

EN

"to accrue" suomeksi

FI
EN

to accrue [accrued|accrued] {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to accrue"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, accrue 10 bag points and the team is penalized 100 points.
Jos joukkue kerää 10 rangaistuspistettä, sitä kuitenkin rangaistaan 100 pisteellä.
EnglishThe benefits will accrue not only to Ireland and Spain, but also to the UK and France.
Tämä hyödyttäisi Irlannin ja Espanjan lisäksi myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Ranskaa.
EnglishFirstly, within the proposals before us, the Commission attempts to accrue more power for itself.
Ensinnäkin tämän ehdotuksen avulla komissio pyrkii haalimaan itselleen enemmän valtaa.
EnglishThus, maintaining it in the FTA does not accrue any new benefit.
Siksi niiden pitäminen vapaakauppasopimuksessa ei tuo uusia etuja.
EnglishFirst: accrue wealth, power, and prestige, then lose it.
Ensiksi: hanki vaurautta, vaikutus- ja arvovaltaa ja sitten menetä ne.
EnglishSecondly, the proximity policy, which will accrue renewed geostrategic importance after enlargement.
Toisena kohtana on lähialuepolitiikka, jonka geostrateginen merkitys uudistuu laajentumisen myötä.
EnglishBenefits can accrue for business from the use of the Internet and the related e-commerce opportunities.
Yritykset voivat hyötyä Internetin ja siihen liittyvän sähköisen kaupankäynnin suomista eduista.
EnglishIt is impossible to identify precisely where benefits accrue and costs are incurred within a single market.
On mahdotonta määritellä tarkasti, mistä saadaan etuja ja mistä syntyy kustannuksia sisämarkkinoilla.
EnglishSixty per cent of this would accrue to developing countries.
Tästä koituisi kehitysmaiden osaksi 60 prosenttia.
EnglishIt is currently very difficult to accrue pension rights earned consecutively in different countries.
Nykyään on erittäin vaikeaa kerätä eläkeoikeuksia, jotka ansaitaan tekemällä työtä monissa eri valtioissa peräkkäin.
EnglishThe fact that these resources are to be returned to the regions in which they accrue is small consolation for individual farmers.
Se, että varat palautetaan alueelle, josta ne on kerätty, on yksittäiselle viljelijälle laiha lohtu.
EnglishThe security dividend that could thereby accrue to Europe is not something we can risk without serious thought.
Ilman perusteellista harkintaa meillä ei ole varaa jättää huomiotta sitä turvallisuusetua, joka Euroopalle voisi tästä syntyä.
EnglishThe report is unclear about whether the tax will accrue to the EU's budgets, which opens up the possibility of more problems.
Mietinnössä jää epäselväksi, kasvattaisiko vero EU:n talousarviota, ja tästä seuraa mahdollisesti uusia ongelmia.
EnglishMost of the resources will, on the other hand, accrue to the sphere of agricultural policy, subject to the creation of the relevant legal basis.
Suurin osa määrärahoista menee taas maatalouspolitiikkaan asianmukaisten oikeusperustojen mukaisesti.
EnglishAs a young Member, I have been able to accrue a great deal of experience in the field, even becoming vice-chairman of the committee.
Nuorena jäsenenä olen saanut paljon käytännön kokemusta alalta, ja minusta on jopa tullut valiokunnan varapuheenjohtaja.
EnglishRegardless of the technological and material advantages that will accrue, this political dimension is vital in itself.
EU:lle koituvista teknologisista ja aineellisista hyödyistä riippumatta tämä poliittinen ulottuvuus on ensiarvoisen tärkeä jo sinänsä.
EnglishAll the various agencies which will be examining this proposal will be looking at what the effects are to see if the desired result would be likely to accrue.
Jokainen tätä ehdotusta tutkiva järjestö arvioi sen vaikutuksia nähdäkseen, saavutetaanko haluttu tulos.
EnglishI am delighted that the roadmap stipulates that social protection systems should allow people to accrue individual pension rights.
Olen tyytyväinen, että sosiaaliturvajärjestelmien pitäisi etenemissuunnitelman mukaan mahdollistaa yksilöllisten eläkeoikeuksien kerryttäminen.
English. - The economic benefits of adopting the euro accrue to both the Member States that join the euro area and to the euro area as a whole.
Euron käyttöönotosta saatavat taloudelliset edut hyödyttävät euroalueeseen liittyneitä valtioita ja koko euroaluetta.
EnglishMore worryingly, the Commission and Eurocontrol are attempting to accrue to themselves 60% of the voting rights on the Administrative Board.
Mikä vieläkin huolestuttavampaa, komissio ja Eurocontrol yrittävät saada kahmittua itselleen 60 prosenttia hallintoneuvoston äänimäärästä.