EN

accreditation {substantiivi}

volume_up
accreditation
Stricter accreditation of these laboratories will lead to increased public confidence.
Näiden laboratorioiden tiukempi akkreditointi lisää yleisön luottamusta.
Accreditation of forensic laboratory activities (
Rikosteknisten laboratorioiden toiminnan akkreditointi (
There must be trust in the entire system of accreditation, notification and market surveillance.
Koko akkreditointi-, ilmoitus- ja markkinavalvontajärjestelmän on herätettävä luottamusta.

Esimerkkejä "accreditation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commission considers accreditation to be a matter of national authority.
Komissio pitää akkreditointia kansalliseen määräysvaltaan kuuluvana asiana.
EnglishAccreditation agencies must be transparent and able to resist pressure of any kind.
Akkreditointielinten on oltava avoimia ja kyettävä vastustamaan kaikenlaista painostusta.
EnglishStricter accreditation of these laboratories will lead to increased public confidence.
Näiden laboratorioiden tiukempi akkreditointi lisää yleisön luottamusta.
EnglishWe have set up second-chance schools and skills accreditation schemes.
Olemme perustaneet jatkokoulutusta ja ammatillista pätevyyttä vahvistavia järjestelmiä.
EnglishECB Decision on the quality accreditation procedure for manufacturers of euro banknotes
EKP:n päätös eurosetelien valmistajien laatuakkreditointimenettelystä
EnglishThere must be trust in the entire system of accreditation, notification and market surveillance.
Koko akkreditointi-, ilmoitus- ja markkinavalvontajärjestelmän on herätettävä luottamusta.
EnglishIt proposes an accreditation procedure in the area of technical dialogue, which is surely nonsense.
Teknisen vuoropuhelun kohdalla esitetään valtuutusmenettelyä. Tämä on mielestäni hölynpölyä.
EnglishThe accreditation regulation on market surveillance has enabled us to strengthen market surveillance.
Markkinavalvonnan akkreditointisääntely on mahdollistanut markkinavalvonnan vahvistamisen.
EnglishWe are harmonising the rules for the accreditation of bodies and mutual recognition of certification.
Yhdenmukaistamme elimien akkreditointisäännöt ja sertifikaattien vastavuoroisen tunnustamisen.
EnglishIt will permit voluntary accreditation systems though, in order to promote the level of quality standards.
Se sallii kuitenkin vapaaehtoiset valtuutusjärjestelmät, jotta laatustandardin taso parantuisi.
EnglishThe certification control system should be subject to compulsory accreditation and continuous monitoring.
Sertifioinnin tarkastusjärjestelmään olisi sovellettava pakollista hyväksyntää ja jatkuvaa valvontaa.
EnglishThere is scope for abuse in connection with accreditation.
Akkreditointiin liittyy väärinkäytösten mahdollisuus.
EnglishThe Commission welcomes the accreditation of a Macao economic and trade office to the European Communities.
Komissio suhtautuu myönteisesti Macaon talouden ja kaupan viraston akkreditointiin Euroopan yhteisöihin.
EnglishAccreditation of forensic laboratory activities (
Rikosteknisten laboratorioiden toiminnan akkreditointi (
EnglishTo ensure greater protection it is necessary that accreditation and market surveillance be carried out by a public body.
Suojelun parantaminen edellyttää, että akkreditoinnista ja markkinavalvonnasta huolehtii julkinen elin.
EnglishHow to request European Parliament accreditation
EnglishIn particular, we should not continue with the accreditation of trichina laboratories described in Regulation (EC) No 882.
Meidän ei etenkään pitäisi jatkaa asetuksessa (EY) N:o 882 kuvattujen trikiinilaboratorioiden akkreditoimista.
EnglishWe need an accreditation system based on strict, transparent rules, but this is what the Commission does not want.
Tarvitsemme hyväksymisjärjestelmän, jonka perustana ovat tiukat ja avoimet säännöt, mutta juuri tätä komissio ei halua.
EnglishRequest European Parliament accreditation
EnglishTherefore, I consider it necessary to issue accreditation to the right individuals using the most commonly accepted criteria.
Tämän vuoksi oikeat henkilöt on mielestäni valtuutettava tehtävään yleisesti hyväksyttyjen kriteerien perusteella.