EN

accounting {substantiivi}

volume_up
Chairmanship of the Accounting and Monetary Income Committee (AMICO)
Kirjanpito- ja rahoitustulokomitean (AMICO) puheenjohtajuus
A new Accounting Standards Committee will be created for the purpose.
Tätä varten perustetaan uusi kirjanpito- ja tilinpäätösstandardeja käsittelevä komitea.
Accounting means keeping records of the money used to run a business.
Kirjanpito tarkoittaa yrityksen liiketapahtumien kirjaamista.

Esimerkkejä "accounting"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou said that only six Member States are accounting for how they recover funds.
Sanoitte, että ainoastaan kuusi jäsenvaltiota selittää tapansa palauttaa varat.
EnglishThere are errors of fact, for example relating to the Lloyd's accounting system.
Siinä on asiavirheitä, jotka koskevat esimerkiksi Lloyd'sin kirjapitojärjestelmää.
EnglishThis is why in December 2002 the Commission decided to reform the accounting system.
Tästä syystä komissio päätti joulukuussa 2002 uudistaa kirjanpitojärjestelmänsä.
EnglishNow, at long last, we have to sort out the problem with the accounting systems.
Meidän on nyt vihdoin ratkaistava kirjanpitojärjestelmiin liittyvä ongelma.
Englishthe Commission's statement on accounting requirements for medium-sized companies
komission julkilausuma keskisuurten yritysten kirjanpitovelvollisuudesta.
EnglishThis proposal is the first of three legislative proposals in the field of accounting.
Tämä ehdotus on ensimmäinen kolmesta kirjanpitoalaa koskevasta säädösehdotuksesta.
EnglishBoth areas - the accounting standards and Basel II - are hideously complicated.
Molemmat alat - tilinpäätösstandardit ja Baselin II sopimus - ovat hyvin monimutkaisia.
EnglishAccounting is also a very useful element in business-to-business lending.
Tilinpäätös on myös erittäin hyödyllinen tekijä yritysten välisessä lainanannossa.
EnglishAs regards accounting, the new financial regulations have restructured the system.
Uusissa varainhoitoasetuksissa on uudistettu myös kirjanpitojärjestelmää.
EnglishIt will be an important step towards greater transparency across the accounting system.
Tämä tulee olemaan tärkeä askel läpinäkyvyyden lisäämiseksi kaikessa tilinpidossa.
EnglishThis is not budgetary efficiency; it is quite simply an accounting trick.
Tämä ei ole talousarvion tehokasta käyttöä, vaan pelkkä tilinpidollinen kikka.
EnglishFifthly, I am, in addition, able to agree to several amendments on accounting practice.
Viidenneksi voin lisäksi hyväksyä useita kirjanpitokäytäntöä koskevia tarkistuksia.
EnglishThis represents half of Iceland's exports, accounting for 10% of its GDP.
Tämä koskee puolta Islannin viennistä, josta tulee kymmenen prosenttia sen BKT:sta.
EnglishWe will also make use of this tool of the general review of the accounting directives.
Me käytämme myös tätä tilinpäätösdirektiivien yleistä tarkastelua koskevaa välinettä.
EnglishSome points were made on why there was not more input into taxation and accounting.
Joitakin huomioita esitettiin siitä, miksi verotusta ja kirjanpitoa ei edistetä enemmän.
EnglishFirst of all, I should like to make three points about accounting standards.
Ensinnäkin haluaisin tuoda esiin kolme huomiota kirjanpitostandardeista.
EnglishIn order to avoid abusive use of accounting figures, it is necessary to support this report.
Jotta vältetään kirjanpidon lukujen väärinkäyttö, tämä mietintö on hyväksyttävä.
EnglishHas a consistent register been finally set up in the accounting system?
Onko kirjanpitojärjestelmään vihdoin perustettu asianmukainen rekisteri tätä varten?
EnglishThe individual Directors-General, the Budget Directorate-General, or the accounting officer?
Yksittäiset pääjohtajat, talousarviosta vastaava pääosasto vai pääkirjanpitäjä?
EnglishThe managers of resources cannot consult the accounting system direct.
Menoja hallinnoivat tahot eivät voi suoraan hyödyntää kirjanpitojärjestelmää.