EN

accordingly {adverbi}

volume_up
accordingly (myös: as such, consequently)
Accordingly, the report calls for a review to clarify this position.
Niinpä mietinnössä vaaditaan niiden uudelleenarviointia tilanteen selkeyttämiseksi.
Accordingly, we have to identify the highest common denominator for a dynamic consensus.
Niinpä meidän on määrättävä dynaamiselle yksimielisyydelle suurin yhteinen nimittäjä.
Accordingly, the report discussed states that conventional resources should be used.
Niinpä käsiteltävässä mietinnössä todetaan, että olisi käytettävä tavanomaisia toimenpiteitä.
accordingly (myös: duly)
There is therefore a duality that needs to be recognised and addressed accordingly.
Siksi tämä kahtalaisuus on tunnustettava ja siihen on reagoitava asianmukaisesti.
It has the duty to enforce these rules accordingly wherever appropriate.
Sillä on tilanteen niin vaatiessa velvollisuus soveltaa näitä sääntöjä asianmukaisesti.
Now we must attend to adapting the directives accordingly.
Nyt meidän on huolehdittava siitä, että direktiivit mukautetaan asianmukaisesti.
accordingly (myös: as such)
Then he should say so clearly and act accordingly.
Siispä hänen pitäisi sanoa se selvästi ja toimia sen mukaisesti.
Accordingly, my departments are now examining the costs and benefits of such a statute, as well as alternative measures to address the problems at stake.
Siispä yksikköni tarkastelevat nyt säädöksen kustannuksia ja hyötyjä sekä vaihtoehtoisia tapoja puuttua esillä oleviin ongelmiin.
accordingly
They are given the instruments and should respond accordingly.
Jäsenvaltioille annetaan välineet, joten niiden olisi toimittava sen mukaisesti.
We will await the Council's reaction and determine our position accordingly.
Jäämme odottamaan neuvoston vastausta ja määrittelemme kantamme sen mukaisesti.
The Commission accepts this position and will amend its original proposal accordingly.
Komissio asettuu tälle kannalle ja muuttaa alkuperäistä ehdotustaan sen mukaisesti.

Esimerkkejä "accordingly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThankfully the Committee on Budgets has also accordingly undertaken to do this.
Onneksi myös budjettivaliokunta on luvannut toimia asian edellyttämällä tavalla.
EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Odotan siis innokkaasti, että tuette ehdotuksen hyväksymistä mahdollisimman pian.
EnglishAccordingly, if they are part of it, surely they cannot be said to undermine it?
Jos ne siis ovat osa perussääntöä, miten niiden voidaan väittää heikentävän sitä?
EnglishAccordingly, I am bound to contradict the assessment of the President-in-Office.
Sen vuoksi minun onkin torjuttava neuvoston puheenjohtajan tulosta koskeva arvio.
EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Äänestin tämän mukaisesti eli niin, etten vastustaisi toissijaisuusperiaatetta.
EnglishHas the Council taken any relevant precautions to integrate workers accordingly?
Onko neuvosto toteuttanut varotoimia integroidakseen työntekijät tämän mukaisesti?
EnglishI accordingly wish to recommend that my group should stick to this compromise.
Tämän vuoksi haluan suositella ryhmälleni tästä kompromissista kiinni pitämistä.
EnglishAccordingly, a clear definition of what can and cannot be patented is required.
Näin ollen on määriteltävä selkeästi, mitä voidaan ja mitä ei voida patentoida.
EnglishThere is therefore a duality that needs to be recognised and addressed accordingly.
Siksi tämä kahtalaisuus on tunnustettava ja siihen on reagoitava asianmukaisesti.
EnglishWe should accordingly be very careful not to inflame the situation in any way.
Näin ollen meidän on visusti varottava pahentamasta tilannetta millään tavoin.
EnglishAccordingly, we need a strong Commission that shows authority and legitimacy.
Tarvitsemme näin ollen vahvaa komissiota, jolla on valtaa ja joka on legitiimi.
EnglishAccordingly, I am sure that Parliament will give resounding support to this report.
Näin ollen olen varma, että parlamentti antaa selvän tukensa tälle mietinnölle.
EnglishRussia's politicians must themselves acknowledge the facts and act accordingly.
Venäjän päättäjien on itsensä tunnustettava faktat ja toimittava niiden mukaisesti.
EnglishAccordingly, there are no grounds for not dealing with Mr Christodoulou's report.
Sikäli ei ole perustetta jättää tätä herra Christodouloun mietintöä käsittelemättä.
EnglishWe have increased the share of small and medium-sized enterprises accordingly.
Olemme vastaavasti lisänneet pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista.
EnglishI call on the Commission to fulfil its obligations and take action accordingly.
Kehotan komissiota täyttämään velvoitteensa ja ryhtymään vastaaviin toimiin.
EnglishWe therefore agree to your proposal, Mr President, and will vote accordingly.
Arvoisa puhemies, hyväksymme siksi ehdotuksenne ja aiomme äänestää sen mukaisesti.
EnglishWe will await the Council's reaction and determine our position accordingly.
Jäämme odottamaan neuvoston vastausta ja määrittelemme kantamme sen mukaisesti.
EnglishThe Commission has, accordingly, made proposals on how OLAF is to be reformed.
Komissio on siksi esittänyt ehdotuksia siitä, miten OLAFia pitäisi uudistaa.
EnglishAccordingly, my group proposes that we should reduce this tobacco subsidy by 10%.
Ryhmäni ehdottaa myös, että tätä tupakkatukea alennettaisiin 10 prosenttia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accordingly":

accordingly
accord
accordance